Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/27/2020 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie opisu technicznego i analizy klinicznej badań elektroencefalograficznych (EEG, video – EEG, EEG u noworodka i Holter EEG) na rzecz pacjentów IMiD

Na podstawie art. 26 i art. 26 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz. 295) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2019 nr  poz. 1373 ze zm.)

 

Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl

tel.:  (022) 32 77 407

 

ogłasza  konkurs  ofert

Znak sprawy: KOŚZ/27/2020

na:

Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie opisu technicznego i analizy klinicznej badań elektroencefalograficznych (EEG, video – EEG, EEG u noworodka i Holter EEG) wykonywanych na rzecz pacjentów Instytutu Matki i Dziecka.”

 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

 

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

 

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka, zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga protesty dotyczące konkursu ofert.

Planowany termin realizacji świadczenia – 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

 

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa
– Dział Kadr i Płac, pokój nr 305, budynek Lipsk.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert – do dnia 29 grudnia 2020 r. do godz. 12 00   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 305, budynek Lipsk.

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego (za wniesieniem wcześniejszej opłaty w wysokości 12 zł) – Warszawa,  ul. Kasprzaka 17a, Dział Kadr i Płac, pokój nr 305, budynek Lipsk
lub ze strony www.imid.med.pl

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król-Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                            

  

      W imieniu Zamawiającego

      Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

 

Załączniki:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2. druk oferta (zał nr 1 do SWKO)

3. opis przedmiotu (zał nr 2 do SWKO)

4, wzór umowy (zał. nr 3 do SWKO)

 

: 17 2020 r. 09:22 : Agata Szczęsna

Go back

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna