Archiwum

Konkurs NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD SZATNIE OGÓLNODOSTEPNE DLA PACJENTÓW INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

tel./fax: (022) 32 77 230 / (022) 32 77 232

ogłasza konkurs DA.ADA.02/2015                    

NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD SZATNIE OGÓLNODOSTEPNE

DLA PACJENTÓW INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

1. Instytutu Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie 01-211, przy ul. Kasprzaka 17a, ogłasza konkurs na dzierżawę powierzchni pod szatnie ogólnodostępne dla pacjentów IMiD wraz z obsługą od dnia 01.10.2015 r. do 30.04.2016 r. Szatnie usytuowane są w siedzibie IMiD:

- Parter budynku Lipsk przy Centralnej Rejestracji Pacjentów

- Budynek Główny

- Parter pawilonu nr X przy Izbie Przyjęć w Klinice Położnictwa i Ginekologii

Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.10.2015 r. do 30.04.2016 r. Informację w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Dziale Administracyjnym u Pana Piotra Kiszka tel. 022 32-77-232 w godzinach 8.00 – 15.00.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych na szatnie

Okres związania ofertą wynosi: 30 dni.

Kryteria oceny ofert: najwyższa cena (łączna za wszystkie 3 szatnie)

Szatnie powinny być czynne j.n.:

- Parter budynku Lipsk – czynna w dni powszednie od poniedziałku do piątku

   w godzinach 7.45 - 16.00 w środy 7.45 - 18.00

- Budynek Główny – czynna cały tydzień w godzinach 7.30 – 18.00

- Parter pawilonu nr X - czynna cały tydzień w godzinach 8.00 – 20.00

Zamawiający zastrzega sobie kwotę maksymalną za przechowanie odzieży wierzchniej do 1,50 zł/sztukę.

                                        

  1. Ofertę w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach należy składać osobiście w Dziale Administracyjnym Instytutu Matki i Dziecka, budynek „LIPSK”, III piętro, pokój nr 331 w zamkniętej kopercie w terminie do dnia     18.09.2015 r. do godz. 12 00 lub pocztą.

             Koperta powinna być zaadresowana do Wynajmującego na adres:

Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17a,

01-211 Warszawa

oraz powinna być oznaczona następująco:

konkurs ofert na: dzierżawę powierzchni pod szatnie

Oferta powinna zawierać:

- Imię i nazwisko lub nazwę Oferenta i adres Oferenta,

- Proponowaną cenę netto i brutto za dzierżawę.

- Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) aktualnego odpisu
z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

  1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2015 r. o godz. 12.00,
    w pok. 331 bud. „Lipsk” III piętro.

Skład komisji konkursowej:

Piotr Kiszka – Przewodnicząca Komisji

Bożena Kalbarczyk - Członek Komisji

Barbara Kędra – Członek Komisji.

  1. Instytut Matki i Dziecka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta, jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

                                                                               W imieniu Zamawiającego

                                                                                          Tomasz Kaczor

 

     Załącznik nr 1:wzór umowy

Go back

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna