Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/10/2024 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii w Oddziale Chirurgii Kręgosłupa i Ortopedii Instytutu Matki i Dziecka oraz w Poradni Ortopedycznej dla Dzieci

Na podstawie art. 26 i art. 26 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz. 991) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tj. Dz. U. 2022 nr  poz. 2561 ze zm.)

 

Zamawiający:        Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl

tel.:  (022) 32 77 407

 

ogłasza  konkurs  ofert

Znak sprawy: KOŚZ/10/2024

na:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii w Oddziale Chirurgii Kręgosłupa i Ortopedii Instytutu Matki i Dziecka oraz w Poradni Ortopedycznej dla Dzieci.”

 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi
dotyczące konkursu ofert.

 

Termin realizacji zamówienia – od 08.04.2024 r. do 31.03.2027 r.

 

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego – Dział Kadr i Pac, pokój nr 340, budynek A.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert – do dnia 04 kwietnia 2024 r. do godz. 12 30   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 kwietnia 2024 r. o godz. 13 00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 340 budynek A.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz umorzeniu  konkursu ofert w całości lub w części.

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego za wcześniejszą opłatą 12 zł. – Warszawa,  ul. Kasprzaka 17a, pokój nr 340, budynek A, lub ze strony internetowej www.imid.med.pl.      

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król - Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                           

     W imieniu Zamawiającego

 

 

 

      Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Warszawa, dnia 25 marca 2024 r.

 

 

  1. Szczegółowe Warunki Konkursu

  2. Załącznik nr 1 do SWKO - druk oferty

  3. Załącznik nr 2 do SWKO - przedmiot zamówienia

  4. Załącznik nr 3 do SWKO - wzór umowy

 

Data utworzenia informacji: 25 marca 2024 r. 09:50 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Wolff-Krajewska

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons