Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/26/2019 Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Na podstawie art. 26 i art. 26 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 poz. 2190) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2019 nr  poz. 1373 ze zm.)

 

Zamawiający:  Instytut Matki i Dziecka, z siedzibą 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl, tel.:  (022) 32 77 407

 Znak sprawy: KOŚZ/26/2019

ogłasza  konkurs  ofert na: „udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki
i Dziecka w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii”.

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

 Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi dotyczące konkursu ofert.

 Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

 Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego – Dział Kadr i Pac, pokój nr 340, budynek A.

 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 Termin składania ofert – do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 12 00   

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 r.. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 340 budynek A.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz umorzeniu  konkursu ofert w całości lub w części.

 

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego za wcześniejszą opłatą 12 zł. – Warszawa,  ul. Kasprzaka 17a, pokój nr 340, budynek A, lub ze strony internetowej www.imid.med.pl.      

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król - Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                           

 

      W imieniu Zamawiającego

      Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

 Warszawa, dnia 25 listopada 2019 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu_26_2019

Zał nr 1 do SWKO druk oferta_26_2019

Zał nr 2 do SWKO opis przedmiotu_26_2019

Zał nr 3 do SWKO wzór umowy_26_2019

zał nr 1 do OFERTY deklaracja o miejscu udzielania świadczeń_26_2019

Data utworzenia informacji: 29 listopada 2019 r. 13:47 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons