Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/16/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka na życzenie pacjentki w zakresie indywidualnej opieki lekarskiej nad pacjentką rodzącą

Na podstawie art. 26 i art. 26 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz. 633) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2021 nr  poz. 1285 ze zm.)

 

Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl

tel.:  (022) 32 77 407

ogłasza  konkurs  ofert

Znak sprawy: KOŚZ/16/2022

na:

„udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka na życzenie pacjentki w zakresie indywidualnej opieki lekarskiej nad pacjentką rodzącą.”

 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka, zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga protesty dotyczące konkursu ofert.

Planowany termin realizacji świadczenia – 01.06.2022 r. – 31.05.2024 r.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa
– Dział Kadr i Płac, pokój nr 305, budynek Lipsk.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert – do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 12 00   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 305, budynek Lipsk.

 

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego (za wniesieniem wcześniejszej opłaty w wysokości 12 zł) – Warszawa,  ul. Kasprzaka 17a, Dział Kadr i Płac, pokój nr 305, budynek Lipsk
lub ze strony www.imid.med.pl

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król-Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                             

  

      W imieniu Zamawiającego

 

      Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

 

Warszawa, 13 maja 2022 r.

Załączniki:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO)
2. Zał. nr 1 do SWKO - druk oferty
3. Zał. nr 2 do SWKO - opis przedmiotu zamówienia
4. Zał. nr 3 do SWKO - wzór umowy

 

Data utworzenia informacji: 13 maja 2022 r. 08:28 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons