Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/17/2020 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka na prowadzenia na życzenie pacjentki indywidualnej opieki położnej nad pacjentką rodzącą i w czasie porodu

Na podstawie art. 26 i art. 26 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz. 295) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2020 nr  poz. 1398 ze zm.)

 

 

Zamawiający:        Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl

tel.:  (022) 32 77 407

 

ogłasza  konkurs  ofert

Znak sprawy: KOŚZ/17/2020

na:

prowadzenia na życzenie pacjentki indywidualnej opieki położnej nad pacjentką rodzącą i w czasie porodu

 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

 

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

 

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka, zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga protesty dotyczące konkursu ofert.

Planowany termin realizacji świadczenia – 01.09.2020 r. – 30.06.2021 r.)

 

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego – Dział Kadr i Pac, pokój nr 340, budynek A.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert – do dnia 31 sierpnia 2020 r.  do godz. 12 00   

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 340 budynek A.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości.

 

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego za wcześniejszą opłatą 12 zł. – Warszawa,  ul. Kasprzaka 17a, pokój nr 340, budynek A, lub ze strony internetowej www.imid.med.pl.      

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król-Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                            

      W imieniu Zamawiającego

 

               Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

         Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka               

 

Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

Załączniki:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór oferty

3.Przedmiot konkursu

4. Wzór umowy

 

Data utworzenia informacji: 24 sierpnia 2020 r. 13:49 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons