Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/38/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, przyjmowania pacjentów w Poradni Onkologicznej oraz wykonywania operacji

Na podstawie art. 26 i art. 26 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 poz. 2190) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2019 nr  poz. 1373 ze zm.)

 

Zamawiający:  Instytut Matki i Dziecka, z siedzibą 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl, tel.:  (022) 32 77 407

 

Znak sprawy: KOŚZ/38/2019

ogłasza  konkurs  ofert na: „udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie prowadzenia pacjentów, wykonywania operacji, pełnienia dyżurów w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz przyjmowania pacjentów w Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci”.

 W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

 Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi dotyczące konkursu ofert.

 Termin realizacji zamówienia – od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

 Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego – Dział Kadr i Płac, ul. Kasprzaka 17a
(III piętro), budynek A, Warszawa, pokój nr 340.

 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 Termin składania ofert – do dnia 27 grudnia 2019 r. do godz. 12 00   

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 grudnia 2019 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie, pokój nr 340, budynek A.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz umorzeniu  konkursu ofert w całości lub w części.

 Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego – Warszawa,  ul. Kasprzaka 17A, pokój 340, budynek A, Dział Kadr i Płac, za wcześniejszą opłatą 12 zł, lub ze strony internetowej www.imid.med.pl.       

 Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król - Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                           

 

      W imieniu Zamawiającego

      Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Warszawa, dnia 12 grudnia 2019 r.

 

Szczegółowe Warunki Konkursu 38_2019

Zał Nr 1 do SWKO druk oferta 38_2019

Zał Nr 2 do SWKO opis przedmiotu 38_2019

Zał Nr 3 do SWKO ogólne warunki umowy 38_2019

Data utworzenia informacji: 18 grudnia 2019 r. 10:46 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons