Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/38/2023 na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci lub przyjmowania pacjentów w Poradni Onkologicznej."

Na podstawie art. 26 i art. 26 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz. 991) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2022 nr  poz. 2561 ze zm.)

 

                Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl

tel.:  (022) 32 77 407

 

ogłasza  konkurs  ofert

Znak sprawy: KOŚZ/38/2023

na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci lub przyjmowania pacjentów w Poradni Onkologicznej: w Poradni Naczyniaków, Zmian Naczyniaków i Malformacji lub Poradni Neurofibromatoz lub w Poradni Onkologicznej w zakresie usuwania zmian skórnych i podskórnych w tym znamion, guzków lub przyjmowania pacjentów z chorobami z kręgu histiocytoz oraz ze zmianami skórnymi i tkanki podskórnej o charakterze nowotworowym lub nowotworowopodobnym guzków.”

 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka, zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga protesty dotyczące konkursu ofert.

Planowany termin realizacji świadczenia – 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa
– Dział Kadr i Płac, pokój nr 305, budynek Lipsk.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert – do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 12 00   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2023 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 305, budynek Lipsk.

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego (za wniesieniem wcześniejszej opłaty w wysokości 12 zł) – Warszawa,  ul. Kasprzaka 17a, Dział Kadr i Płac, pokój nr 305, budynek Lipsk
lub ze strony www.imid.med.pl

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król-Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                            

  

W imieniu Zamawiającego

Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

 

Warszawa, 12 grudnia 2023 r.

 

Załączniki:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO)
2. Zał. nr 1 do SWKO - druk oferty
3. Zał. nr 2 do SWKO - opis przedmiotu zamówienia
4. Zał. nr 3 do SWKO - wzór umowy

Data utworzenia informacji: 12 grudnia 2023 r. 15:35 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Wolff-Krajewska

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons