Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/36/2023 na: „udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie neonatologii i intensywnej terapii”.

Na podstawie art. 26 i art. 26 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023poz. 991) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2022 nr  poz. 2561 ze zm.)

 

Zamawiający:       Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl

tel.:  (022) 32 77 407

 

ogłasza  konkurs  ofert

Znak sprawy: KOŚZ/36/2023 na:

„udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie neonatologii i intensywnej terapii”.

 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi dotyczące konkursu ofert.

 Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2024 r. do 31.01.2025 r.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego – Dział Kadr i Płac, ul. Kasprzaka 17a (III piętro), budynek A, Warszawa, pokój nr 340.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert – do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 12 00   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2023 r o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie, pokój nr 340, budynek A.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz umorzeniu  konkursu ofert w całości lub w części.

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego – Warszawa,  ul. Kasprzaka 17A, pokój 340, budynek A, Dział Kadr i Płac, za wcześniejszą opłatą 12 zł, lub ze strony internetowej www.imid.med.pl.       

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król - Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                           

 

      W imieniu Zamawiającego

 

 

      Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Warszawa, dnia 6 grudnia 2023 r.

 

Szczegółowe Warunki Konkursu 36_2023

Załącznik nr 1 do SWKO - druk oferty

Załącznik nr 2 do SWKO - przedmiot zamówienia

Załącznik nr 3 do SWKO - wzór umowy

Data utworzenia informacji: 08 grudnia 2023 r. 12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Wolff-Krajewska

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons