Aktualne

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE PROFESOR W KLINICE/ ZAKŁADZIE MUKOWISCYDOZY W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

w Warszawie, ul. Kasprzaka 17A

 

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE

PROFESOR W KLINICE/ ZAKŁADZIE MUKOWISCYDOZY

W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA

w wymiarze 1 etatu


Wymagane kwalifikacje:

 1. tytuł naukowy profesora nauk medycznych
 2. promotorstwo przynajmniej pięciu doktoratów
 3. znajomość problematyki mukowiscydozy w kontekście wielodyscyplinarnym
 4. doświadczenie (minimum 10-cio letnie) w kierowaniu zespołów badawczo-diagnostycznych
 5. doświadczenie w organizacji i zarzadzaniu sprawami nauki
 6. specjalizacja z zakresu chorób płuc i chorób płuc dzieci
 7. doświadczenie naukowe zdobyte poza Polską w ośrodku zachodnioeuropejskim lub amerykańskim
 8. znaczący dorobek publikacyjny (IF >200, H>18)
 9. dorobek w zakresie wydawnictw książkowych i monograficznych
 10. udział w zespołach redakcyjnych (associate Editor) czasopism międzynarodowych
 11. doświadczenie w kierowaniu i realizowaniu projektów badawczych
 12. doświadczenie eksperckie w zakresie badań przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy
 13. przynależność do towarzystw naukowych
 14. członkostwo w zarządach (władzach z wyboru) towarzystwach naukowych krajowych i zagranicznych
 15. członkostwo w radach naukowych instytutów badawczych lub uczelni wyższych

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. kwestionariusz osobowy ( wzór w załączeniu),
 3. życiorys, w tym opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. dyplom, odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez uczelnie lub kserokopia dyplomu bądź odpisu dyplomu,
 5. dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
 6. inne dokumenty lub ich kopie, w szczególności potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe kandydata (lista publikacji i podanie punktów IF),
 7. świadectwa pracy lub ich kopie,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za wykroczenia zawodowe i karne,
 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

Składane kopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na żądanie Komisji kandydat może być zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów. Wszystkie wymagane dokumenty należy ponumerować i złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe – Profesor w Klinice/ Zakładzie Mukowiscydozy w Instytucie Matki i Dziecka” oraz określić liczbę stron dołączonych dokumentów w  terminie do 26.01.2024 r. , do godz. 13.30 w Instytucie Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa,
w Dziale Kadr i Płac, pok. 305 ( Budynek Lipsk).
Otwarcie zgłoszeń nastąpi: 29.01.2024 r. podczas posiedzenia komisji. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani
o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej zostanie wyłoniony zwycięski kandydat.

Dokumenty kandydata wybranego w konkursie i zatrudnionego w IMiD zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów, kandydaci będą mogli odebrać osobiście w terminie 1 miesiąca po zakończeniu konkursu. Instytut nie odsyła dokumentów kandydatom, którzy nie zostali wybrani. Po upływie ww. okresu od dnia wyboru kandydata, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa. Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji konkursu na stanowisko pracy wymienione w ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w konkursie.

 

 

Załączniki:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Klauzula informacyjna

3. Kwestionariusz osobowy

Data utworzenia informacji: 10 stycznia 2024 r. 15:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Wolff-Krajewska

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons