Aktualne

KSN/2/2018 Konkurs na Stanowisko Adiunkt w Zakładzie Diabetologii w Instytucie Matki i Dziecka

Dyrektor

Instytutu Matki i Dziecka

w Warszawie, ul. Kasprzaka 17A

 

ogłasza

 

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE

ADIUNKT W ZAKŁADZIE DIABETOLOGII

W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA

w wymiarze 1 etatu

 


Wymagane kwalifikacje:

 1. stopień naukowy doktora nauk medycznych,
 2. posiadanie prawa wykonywania zawodu i specjalizacji, preferowane w dziedzinie diabetologii,
 3. udokumentowane, powyżej 5 lat, doświadczenie w działalności klinicznej, w zakresie diabetologii,
 4. udział w szkoleniach, zjazdach i konferencjach naukowych w zakresie diabetologii,
 5. dorobek publikacyjny powyżej 200 pkt MNiSzW i IF powyżej 6,
 6. doświadczenie dydaktyczno-naukowe,
 7. udział w projektach naukowych,
 8. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 9. mile widziane członkostwo w Polskim Towarzystwie Diabetologicznym.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. dyplom, odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez uczelnie lub kserokopia dyplomu bądź odpisu dyplomu,
 5. dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
 6. inne dokumenty lub ich kopie, w szczególności potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe kandydata ( lista publikacji i podanie punktów IF i MNiSzW ),
 7. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 8. świadectwa pracy lub ich kopie,
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o niekaralności za wykroczenia zawodowe i karne,
 11. podpisana klauzula „Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

Składane kopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na żądanie Komisji kandydat może być zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów. Wszystkie wymagane dokumenty należy ponumerować i złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe – Adiunkt w Zakładzie Diabetologii w Instytucie Matki i Dziecka” oraz określić liczbę stron dołączonych dokumentów w  terminie do 28.11.2018r. , do godz. 15.30 w Instytucie Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, w Dziale Kadr i Płac, pok. 305 ( Budynek A). Otwarcie zgłoszeń nastąpi: 29.11.2018 r. podczas posiedzenia komisji.

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

Klauzula informacyjna

 

Data utworzenia informacji: 24 stycznia 2018 r. 13:50 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons