Ogłoszenia o pracę - bieżące

Stypendysta / Doktorant w projekcie OPUS (NCN) pt. „Identyfikacja i charakterystyka nowych wariantów genetycznych związanych z zaburzeniami metabolizmu neuroprzekaźników z grupy amin biogennych”

Instytut Matki i Dziecka poszukuje kandydata na stanowisko: Stypendysty / Doktoranta

 

w projekcie OPUS (NCN) pt. „Identyfikacja i charakterystyka nowych wariantów genetycznych związanych z zaburzeniami metabolizmu neuroprzekaźników z grupy amin biogennych”.

 

 

Wymagania formalne

- tytuł magistra biologii, biotechnologii, analityki medycznej lub pokrewny;

- warunkiem koniecznym do zakwalifikowania kandydata/tki  do  realizacji zadań  projektu jest podjęcie w roku akademickim 2022/2023 kształcenia w 4-letniej w Szkole Doktorskiej Medycyny Translacyjnej, więcej informacji na stronie https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/wspolna-szkola-doktorska/rekrutacja

 

Kompetencje wymagane:

-  doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym znajomość technik biologii molekularnej stosowanych w badaniach dotyczących genetyki  człowieka (np. izolacja DNA/RNA, elektroforeza żelowa i kapilarna, PCR, real-time PCR,RFLP, sekwencjonowania metodą Sangera);

-  doświadczeniem w analizie danych wysokoprzepustowego sekwencjonowanie następnej generacji oraz sekwencjonowania metodą Sangera;

- znajomość baz danych (OMIM, HGMD, ExAC, GnomAD) oraz programów bioinformatycznych wykorzystywanych w analizie  danych genomowych  (Alamut Visual, Varsome);

-  doświadczenie i wiedza z zakresu genetyki  chorób związanych z zaburzeniami metabolizmu;

-  dobra znajomość języka angielskiego - umożliwiająca czytanie i pisanie artykułów naukowych;

- przynajmniej 1 publikacja naukowa w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej z IF powyżej 3;

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

 

Dodatkowe pożądane cechy:

- doświadczenie w hodowli komórek in vitro i  inżynierii genetycznej;

- znajomość technik spektrofotometrycznych i  chromatograficznych.

 

 

Wymagane dokumenty:

  • CV przedstawiające osiągnięcia naukowe kandydata i doświadczenie naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań naukowych, stypendia, nagrody, warsztaty, szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, wykaz opanowanych technik z zakresu biologii molekularnej itp.
  • List motywacyjny

 

Opis zadań:

Doktorant/ka wykona pracę doktorską w ramach projektu badawczego „Identyfikacja i charakterystyka nowych wariantów genetycznych związanych z zaburzeniami metabolizmu neuroprzekaźników z grupy amin biogennych”. Projekt ten będzie realizowany w ramach współpracy pomiędzy Zakładem Genetyki Medycznej, Zakładem Badań Przesiewowych i  Diagnostyki Metabolicznej , Kliniką Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii  Instytutu Matki i Dziecka oraz  Zakładem Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii , Wydział Biologii.  

Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem projektu jest identyfikacja i charakterystyka nowych wariantów genetycznych związanych z zaburzeniami metabolizmu  neurotransmiterów z grupy amin biogennych (AB). Grupę badaną stanowić będą dzieci i młodzież do 18 roku życia z objawami neurologicznymi i zaburzonym metabolizmem AB o nieznanej przyczynie genetycznej.

W badaniach planowane jest zastosowanie techniki sekwencjonowania następnej generacji (NGS), która umożliwia jednoczesną analizę wszystkich regionów kodujących genomu ludzkiego (tzw. eksomu), co pozwoli na identyfikację nowych wariantów zarówno w znanych genach związanych z syntezą i metabolizmem AB, jak również genach kandydackich, jeszcze nie opisywanych w tym kontekście. Charakter zidentyfikowanych wariantów genetycznych (patogenny czy łagodny) zostanie następnie zweryfikowany w badaniach in vitro  polegających na pomiarach aktywności homogennych rekombinowanych enzymów z zastosowaniem technik spektrofotometrycznych, chromatograficznych lub radiochemicznych. Dodatkowa walidacja otrzymanych wyników będzie prowadzona w badaniach z użyciem linii komórkowych modyfikowanych techniką edycji genomu (CRISPR/cas9).

Praca doktorska powstanie na bazie wyników wykonanych badań, których efektem będą także oryginalne, anglojęzyczne prace opublikowane w czasopismach z listy Filadelfijskiej.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – 22

Termin składania ofert: do 23.01.2023

Forma składania ofert:  e-mail

 

Warunki zatrudnienia:

stypendium 5000 PLN brutto miesięcznie do momentu zakończenia projektu

początek: marzec 2023

 

Dodatkowe informacje:

Wybór doktoranta odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – ocena przez Komisję Kwalifikacyjną (Kierownik Projektu + 2 członków Komisji) na podstawie przesłanych dokumentów

II etap – rozmowa z wybranymi kandydatami przed Komisją Kwalifikacyjną (Kierownik Projektu + 2 członków Komisji)

Oferty proszę przesyłać do 23.01.2023 na  adres mailowy kierownika projektu: agnieszka.rygiel@imid.med.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

Wybór doktoranta odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – ocena przez Komisję Kwalifikacyjną (Kierownik Projektu + 2 członków Komisji) na podstawie przesłanych dokumentów

II etap – rozmowa z wybranymi kandydatami przed Komisją Kwalifikacyjną (Kierownik Projektu + 2 członków Komisji)

Osoby zakwalifikowane przez komisję do II etapu  zostaną o tym poinformowane w formie wiadomości e-mail na adres zamieszczony w życiorysie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs o zostanie rozstrzygnięty do 31.01.2023.

 

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

Informuję, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie OPUS (NCN) pt. „Identyfikacja i charakterystyka nowych wariantów genetycznych związanych z zaburzeniami metabolizmu neuroprzekaźników z grupy amin biogennych”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Data utworzenia informacji: 10 stycznia 2023 r. 22:23 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons