Projekty dofinansowane – UE

Projekty badawcze

Projekty inwestycyjne

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18"

 

Nr umowy

POPC.02.01.00-00-0092/18

Okres realizacji w obecnej fazie projektu

od 01.01.2019 do 30.09.2021

Wartość projektu (w tym w obecnej fazie)

144 749 629,78 zł

Dofinansowanie ze środków UE (obecna faza projektu)

142 268 524,49 zł

 

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

 
W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

 
Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Poprawa udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka poprzez zakup aparatury medycznej do Kliniki Położnictwa i Ginekologii w ramach utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności”

 

Nr umowy

POIS.09.02.00-00-0129/17-00/106/2018/141

Okres realizacji w obecnej fazie projektu

06.2018 -10.2018

Wartość projektu (w tym w obecnej fazie)

2 582 350,99 PLN (1 150 000,00 PLN)

Dofinansowanie ze środków UE (obecna faza projektu)

920 000,00 PLN

 

Przedmiotem inwestycji w obecnej fazie projektu jest doposażenie w 2018 roku Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności, funkcjonującego w ramach Kliniki Położnictwa
i Ginekologii IMID. Głównym celem projektu jest „zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa, a w szczególności do diagnostyki i leczenia niepłodności”. Realizacja założonych celów pozwoli na umożliwienie pacjentom IMID dostępu do nowoczesnego systemu leczenia, w komfortowych, wysokiej jakości warunkach.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia" Działania 9.2. „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu "Poprawa udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka poprzez zakup aparatury medycznej do Kliniki Położnictwa i Ginekologii w ramach utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia" Działania 9.2. „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl
 2. dyr@imid.med.pl
 3. POIS@mr.gov.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury, medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO”

 

Instytut Matki i Dziecka realizuje Projekt „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury, medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO” dofinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (Umowa nr Nr POIS.09.02.00-00-0066/17-00).

 

Projekt obejmuje wymianę części aparatury medycznej i wyposażenia oraz prace remontowe w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej, Klinice Anestezjologii i Oddziale Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym i Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w latach 2018-2019. Kwota dofinansowania wynosi 14 951 033,57 zł, w tym 80% w ramach dofinansowania ze środków UE, a 20% tytułem dotacji celowej.

 

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX POIS 2014-2020, informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. dyr@imid.med.pl
 2. POIS@mr.gov.pl

lub

 1. formularza https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

_____________________________________________________________________________________________________________________________

03-dla-rozwoju-mazowsza

Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line”

Cel projektu: Wprowadzenie w Instytucie Matki i Dziecka elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line poprzez wdrożenie dedykowanego systemu teleinformatycznego

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i Elektronicznego Obiegu Dokumentów, co w konsekwencji umożliwi wprowadzenie e-usług publicznych

RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15

2015-2018

7 673 847,00

6 139 077,59

Wyszczególnienie

Dane

Pełna nazwa Lidera

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Adres

ul. Kasprzaka 17 A; 01-211 Warszawa

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

Gmina miejska

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy

Adres

ul. Marii Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres

ul. Szkolna 3, 05-340 Kołbiel

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

gmina wiejska

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

Adres

ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

gmina wiejska

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wieliszewie

Adres

ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

gmina wiejska

Celem głównym przedmiotowego Projektu jest wdrożenie w Instytucie Matki i Dziecka systemu teleinformatycznego w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line. System ten pozwoli na wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), a w konsekwencji umożliwi wprowadzenie e-usług publicznych oraz zapewni większą skalę i siłę oddziaływania projektu poprzez realizację projektu w partnerstwie oraz optymalizację i automatyzację procesów z Partnerami.

W szczególności w zakresie wdrażanych e-usług publicznych, Wnioskodawca planując funkcjonalności systemu, brał pod uwagę potrzeby pacjentów oraz zwiększenie skali i siły oddziaływania projektu poprzez włączenie czterech Partnerów, w tym działających na terenach wiejskich, do projektu. Podstawą do określenia głównych grup społecznych i ich potrzeb były badania ankietowe (z sierpnia 2015 r. i października 2015 r.) przeprowadzane wśród pacjentów Instytutu. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet główni odbiorcy usług (pacjenci) to osoby w wieku do 44 roku życia, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na e-usługi opisane w niniejszym projekcie, które zostaną wprowadzone w wyniku jego realizacji.

W ramach projektu zostanie wprowadzonych 8 e-usług o stopniu dojrzałości 4 i 5 (poniżej przedstawiono jedynie główne informacje o e-usługach, a ich funkcjonalność opisana jest w rozdziale 5.5) umożliwiających pełne załatwienie danej sprawy, tj.:

 1. E-obchód - usługa elektroniczna skierowana do pacjentów i lekarzy, polegająca na stworzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci multimedialnego rekordu medycznego Pacjenta;
 2. E-rejestracja - usługa umożliwi wybór i zarezerwowanie terminu wizyty w poradni metodą zdalną za pośrednictwem Internetu (na podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym) oraz udostępni informacje on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie, i elektronicznym, indywidualnym systemem powiadomień SMS/e-mail do pacjenta;
 3. Odbiór e-wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji Pacjenta - dzięki wprowadzeniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz integracji e-Portalu z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta, e-usługa umożliwi dostęp (odbiór) dokumentacji medycznej przez pacjenta tj. wyników badań, obrazów, itp. metodą zdalną za pośrednictwem Internetu wraz z systemem indywidualnych powiadomień SMS/e-mail do pacjenta o gotowości e-wyników do odbioru;
 4. Obsługa zmiany terminów wizyt u lekarza – w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminu wizyty lub badania (ze strony szpitala np. na skutek nieobecności lekarza) lub wskutek zmiany terminu z inicjatywy Pacjenta, cały proces zmiany terminu wizyty będzie odbywać się w pełni elektronicznie;
 5. E-wywiad - usługa umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty lub przed e-konsultacją zdalną;
 6. E-konsultacje - e-Usługa, której zadaniem będzie pozyskanie przez pacjenta specjalistycznej porady lekarskiej na żądany temat, bez konieczności wychodzenia z domu, w sposób zdalny przez Internet. Usługa umożliwiać będzie konsultacje pisemne lub video-konsultacje według ustalonego terminarza;
 7. E-samokontrola – prowadzenie elektronicznego dziennika kontroli przez pacjenta za pośrednictwem e-Portalu w sposób zdalny przez Internet. Dziennik kontroli będzie miał wbudowane funkcje przeliczeń i prezentacji dla wybranych schorzeń i będzie  zintegrowany z systemem szpitalnym, dzięki czemu lekarz prowadzący będzie miał bieżący wgląd w dziennik kontroli swojego Pacjenta i na tej podstawie będzie mógł formułować dodatkowe e-zalecenia dla swojego Pacjenta on-line;

E-usługa zintegrowanego procesu leczenia - elektroniczna usługa zdalnych konsultacji medycznych pomiędzy specjalistami Wnioskodawcy, a jego Partnerami.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

”Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem technologii OZE

dla budynku Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie”

 

 

Nr projektu

 

 

 

POIS.01.03.01-00-0199/16-00

Okres realizacji

2016-2019

Wartość projektu

7 234 000,00 zł

Dofinansowanie

4 058 292,70 zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Lipsk Instytutu Matki i Dziecka. Głównym celem projektu jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Projekt ma na celu zintensyfikowanie działań, mających na celu produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zapotrzebowania na energię. Projekt przyczyni
się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenia przenikalności cieplnej budynku. Spowoduje to niższe zużycie energii cieplnej, co przyczyni się do niższej emisji CO2 do atmosfery oraz obniżenie kosztów związanych
z ogrzaniem budynku.    

W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Instytutu polegająca na ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, wymianie oświetlenia na energooszczędne, przebudowie systemów grzewczych, zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynku. Wynikiem tego będzie zmniejszenie energochłonności budynku poprzez poprawę parametrów technicznych ścian, okien, instalacji grzewczych.

Rezultat projektu osiągnięty poprzez wykonanie powyższych działań wchodzących w zakres inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisyjności gospodarki dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na energię, co jest zbieżne z wyznaczonymi priorytetami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyjętego na lata 2014-2020.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś Priorytetowa:      I       Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie:                  1.3    Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie:            1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 znajdują się na stronie:
www.pois.gov.pl

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu ”Poprawa  efektywności

energetycznej z wykorzystaniem technologii OZE dla budynku Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl
 2. dyr@imid.med.pl
 3. POIS@mr.gov.pl

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - narzędzie informatyczne umożliwiające zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.