Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej

Działalność Zakładu

Działalność Zakładu obejmuje problematykę zdrowia psychicznego (w tym zwłaszcza tzw. „infant mental health"), psychologii perinatalnej, psychologii klinicznej dziecka i rodziny oraz wczesnej interwencji.

 

Działalność naukowa


Działalność naukowa zakładu skupiona jest wokół problematyki psychologicznych skutków wcześniactwa dla rozwoju dziecka i funkcjonowania rodziny jak również poszukiwania wczesnych, związanych z relacją rodzice-dziecko mechanizmów psychologicznych o znaczeniu ochronnym dla rozwoju psychiki. Zakład zajmuje się również badaniem sytuacji psychologicznej dzieci urodzonych z wadami twarzoczaszki
i ich rodzin.
Przykłady projektów realizowanych przez zakład:

 • Wieloletnie zadanie statutowe realizowane w latach 2006- 2009:

Długofalowe skutki wcześniactwa dla rozwoju relacji rodzice – dziecko

 • Zadanie statutowe na lata 2010 – 2012:

Ojcowie i matki w okresie okołoporodowym: stan emocjonalny rodziców a spostrzeganie dziecka
Zadanie statutowe na lata 2012-14
Sytuacja psychologiczna dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia i ich rodzin

 • Udział w projekcie badawczym pt. Relacyjne i biologiczne uwarunkowania procesów samoregulacji u dzieci urodzonych przedwcześnie w pierwszym roku życia. (Nr N N106 045734) finansowany w latach 2008-2011przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt był realizowany przez Wydział Psychologii UW przy współpracy z Instytutem Matki i Dziecka (ZWIP, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Zakład Badań Przesiewowych) oraz Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW, Szpitalem Klinicznym WUM im. Księżnej Anny Mazowieckiej i Szpitalem im. Św. Rodziny w Warszawie.
Prowadzona jest stała współpraca naukowa m.in. z następującymi jednostkami IMiD: Kliniką Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Zakładem Żywienia, Poradnią Ortodontyczną.

 

Działalność kliniczna

 • Przy zakładzie działają dwie poradnie posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego

Ponadto prowadzone są:
Stałe konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci hospitalizowanych w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

 • Interwencja kryzysowa dla rodziców po stracie dziecka w okresie okołoporodowym.

 • Pomoc dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi okresu poporodowego.

 • Współpraca w formie konsultacji dla innych jednostek IMiD.

Działalność dydaktyczna

 • Od roku 2005 cyklinicznie zakład prowadzi kurs doskonalący dla pediatrów, psychiatrów, psychologów, fizjoterapeutów i logopedów „Wczesna interwencja i problematyka zdrowia psychicznego u dzieci do lat trzech"
 • Prowadzone są również wykłady i warsztaty w ramach szkolenia podyplomowego dla neurologów, pediatrów, ginekologów-położników, pielęgniarek, położnych oraz staże o charakterze wolontariatu dla studentów ostatnich lat psychologii i absolwentów
 • Działalność popularyzatorska
  Szkoła Rodzenia – w ramach PROGRAMU ZDROWOTNEGO EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY i we współpracy z Kliniką Położnictwa i Ginekologii
  Konsultacje tekstów dla czasopism oraz udział pracowników zakładu w programach TV i radiowych adresowanych do rodziców małych dzieci
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi (Fundacja „Rodzić po Ludzku", Fundacja „Dzieci Niczyje", Fundacja „Wcześniak", Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią").

Zakład prowadzi Szkołę Rodzenia.

Historia Zakładu

Kierownicy:
Doc. dr hab. Henryk Klawe 1977-1978
Doc. dr hab. Aldona Sito 1978-1991
Dr n. med. Hanna Cerańska-Goszczyńska 1991-1997
Prof. dr hab. Tomasz Niemiec 1997 – 2003
Od roku 2003 – obecny kierownik


Zakład został utworzony w 1977 roku i do roku 2006 funkcjonował pod nazwą „Zakład Zdrowia Rodziny". Od początku istnienia kluczową problematykę i istotę jego pracy stanowiła pomoc rodzinom z małym dzieckiem. Tradycja zakładu wiąże się więc z rozwijaniem różnych form wsparcia oraz ciągłym poszerzaniem aktywności naukowej, badawczej i klinicznej w tym obszarze. Od początku istnienia Zakład współpracował również z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, jak np. Centre International de L'Enfance, WHO, UNFPA.


W pierwszych latach praca zakładu koncentrowała się głównie na poradnictwie w zakresie planowania rodziny, na wspieraniu rodzin w kryzysie, rodziców małych dzieci i dzieci niepełnosprawnych. Z tym okresem wiążą się również początki szkoły rodzenia. Utworzona w roku 1980 pod nazwą „Szkoła dla Rodziców" stanowiła w tym czasie przedsięwzięcie nowatorskie ze względu na fakt uwzględniania w programie zagadnień dotyczących psychologicznych aspektów ciąży, porodu i rodzicielstwa, w tym również ojcostwa.


Od początku lat 90. ubiegłego wieku specyfiką i unikalnym profilem pracy zakładu stało się rozszerzenie opieki nad rodzinami również w okresie perinatalnym. Pomocą psychologiczną obejmowano kobiety w ciąży ryzyka, zagrożonych porodem przedwczesnym oraz po wielokrotnych niepowodzeniach położniczych. Prowadzono badania nad powrotem płodności u kobiet po porodzie. Zakład brał również udział w projekcie UNFPA dotyczącym poprawy jakości opieki nad kobietami w okresie prokreacyjnym.


Kolejne lata działalności klinicznej i naukowej zakładu, poza problematyką psychologicznych aspektów rozrodczości, obejmowały również zagadnienia: kształtowania się więzi emocjonalnej oraz rozwoju psychicznego dzieci urodzonych przedwcześnie, psychospołecznych i neurorozwojowych aspektów zakażenia HIV u dzieci, skuteczności wybranych metod interwencji psychologicznej, jak również epidemiologii, diagnostyki i terapii zakażeń przenoszonych drogą płciową. W obszarze problemów HIV/ AIDS oraz HPV prowadzono współpracę z ośrodkami zagranicznymi, m.in. w Londynie, Manchesterze, Mediolanie, Paryżu.


Od roku 2007 zakład funkcjonuje pod nazwą „Zakładu Wczesnej Interwencji Psychologicznej". Działalność naukowa skupiona jest wokół problematyki ryzyka zaburzeń rozwoju (w tym również zaburzeń emocjonalnych i zachowania) i funkcjonowania rodziny (także w okresie perinatalnym), jak również poszukiwania wczesnych, związanych z relacją rodzice-dziecko mechanizmów psychologicznych o znaczeniu ochronnym dla rozwoju psychiki. Działalność kliniczna, dydaktyczna i popularyzatorska dotyczy wyżej wymienionych obszarów.

Struktura Zakładu

W ramach Zakładu działają:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Zespół Zakładu

Zespół

Psycholodzy :

 1. dr hab. n. społ. Grażyna Kmita
 2. dr n. hum. Eliza Kiepura-Nawrocka
 3. mgr Marta Barańska
 4. mgr Justyna Cieślińska
 5. mgr Karolina Waśkiewicz.
 6. mgr Joanna Boruszak-Kiziukiewicz (obecnie na urlopie macierzyńskim)

Psychiatrzy:

 1. dr n. med. Teresa Gadamska
 2. dr n. med. Agata Brzozowska – psychoterapeuta
 3. lek med. Anna Gralewicz
kmita-grazyna Kierownik
dr hab. n. społ. Grażyna Kmita
22 32 77 322
zwip@imid.med.pl
Budynek Lipsk, piętro IV
kmita-grazyna

Sekretariat Zakładu Wczesnej Interwencji Psychologicznej
Pani Agata Orzechowska
czynny jest w :

 • poniedziałek – godzina 8.00 – 15.00
 • wtorek - godzina 8.00 – 15.00
 • środa - godzina 8.00 – 15.00
 • czwartek - godzina 10.30 – 18.00
 • piątek - godzina 8.00 – 15.00

Zapisy do poradni odbywają się pod numerem telefonu 22-32-77-381 zwip@imid.med.pl
Budynek A

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons