Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Działalność Zakładu

Do zadań Zakładu należy:

 • Realizacja projektów interwencyjno-profilaktycznych;
 • Opracowywanie programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia;
 • Standaryzacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (0-19 lat);
 • Programowanie i monitorowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami;
 • Koordynacja na poziomie krajowym międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged Children. A WHO Collaborative Cross-national Study);

Badania HBSC wykonywane są od ponad trzydziestu lat, co 4 lata, we wzrastającej liczbie krajów, w Polsce od 1990 roku (www.hbsc.org). Są to anonimowe badania ankietowe młodzieży szkolnej w wieku 11,13 i 15 lat przeprowadzane audytoryjnie w szkołach. Obejmują one:

- badanie stanu zdrowia, stylu życia, zachowań zdrowotnych i jakości życia dzieci i młodzieży w kontekście uwarunkowań społecznych;

- monitorowanie zdrowia psychospołecznego młodzieży w okresie dojrzewania;

- tworzenie podstaw teoretycznych do budowy, wdrażania i ewaluacji programów interwencyjno-profilaktycznych.

 • Badania populacyjne w zakresie problemów zdrowotnych i rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań biologicznych, behawioralnych i społecznych nadwagi i otyłości;
 • Badania ilościowe i jakościowe poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w różnych grupach wieku;
 • Analiza społecznych nierówności w zdrowiu dzieci i młodzieży na podstawie danych o strukturze hierarchicznej;
 • Realizacja ekspertyz i projektów badawczych wykraczających poza powyższą tematykę;
 • Opracowywania oraz adaptacja językowa i kulturowa narzędzi pomiaru zdrowia dzieci i młodzieży;
 • Wdrażanie nowoczesnych metod analiz uwarunkowań zdrowia oraz zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży;
 • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami zajmującymi się badaniami stanu zdrowia oraz stylu życia dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem polityki w tym zakresie

Projekty badawcze i interwencyjno-profilaktyczne obecnie realizowane finansowane przez Narodowy Program Zdrowia

 • 2017 – 2018 r. W ramach zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych - Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu Projekt „Zdrowa Ja”

Nr 6/7K/6/NPZ/2017/106/622

 • 2018 – 2019 r. W ramach zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych –

Prowadzenie badań w obszarach celów operacyjnych 1-6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży.

Od listopada 2018 - Nr 017/8/NPZ/2018/106/685

Projekty obecnie realizowane finansowane z innych źródeł

 • 2018 r. „Aktualna ocena poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce” (na podstawie umowy nr 2018.108/3490/BP/BM z dnia 10.10.2018 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki (2018)
Zespół
Kierownik

dr n. społ. Anna Dzielska

22 32 77 310 Kierownik Zakładu

22 32 77 202 Sekretariat

zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl

 

 • dr hab. n. med. Anna Oblacińska – lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii i medycyny szkolnej
 • dr hab. n. o zdrowiu Joanna Mazur – Zastępca Kierownika Zakładu – biostatystyk, specjalista w dziedzinie zarządzania projektami
 • dr n. o kult. fiz. Hanna Nałęcz - zdrowie publiczne, pedagog
 • mgr Magdalena Korzycka – specjalista w dziedzinie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
 • mgr Wisława Ostręga – socjolog, pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania i pielęgniarstwa społecznego
 • mgr Katarzyna Radiukiewicz – pedagog
 • Agnieszka Krukowska – starsza sekretarka medyczna
Raporty i podręczniki

Publikacje naukowe:

okladka publikacji Opracowanie wzorca wojewódzkiej strategii ochrony, wspierania i propagowania karmienia piersią w Zakładzie Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka przy udziale realizatorów projektu: Promocja karmienia piersią w Europie. Pilotażowe testowanie Wzorca Działania w województwie lubelskim. Projekt nr 2004326, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Dyrektoriat C – Zdrowia Publicznego i Oceny Ryzyka, realizowany w okresie 1.05.2005 – 30.04.2008.
POBIERZ
raport2 okladka Czynniki biologiczne, behawioralne i psychospołeczne kształtujące masę ciała (BMI 13-latków). Badanie prospektywne, przygotowane w ramach projektu badawczego MNiSzW Nr NN404329933 realizowanego w latach 2007-2010
POBIERZ

Wyniki badań HBSC 2010 - Raport techniczny
POBIERZ

Wyniki badań HBSC 2010 - Społeczne determinanty zdrowia młodzieży szkolnej
POBIERZ

Polska wersja kwestionariuszy do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży (KIDSCREEN)
POBIERZ

Mazur J. (ed.): Family socio-economic status and local area deprivation as determinants of self-perceived health and life style in Polish 15-year-old students. Instytut Matki i Dziecka, Warsaw 2007
POBIERZ

Mazur J. (red.): Status materialny rodziny i otoczenia a samopoczucie i styl życia młodzieży 15-letniej. Wyniki badań HBSC w ujęciu środowiskowym. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007
POBIERZ

Mazur J., Woynarowska B. Kołoło H.: Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport techniczny z badań HBSC 2006. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007
POBIERZ

Mazur J. (red.) Środowiskowe, społeczne i behawioralne uwarunkowania urazów i przemocy wśród młodzieży szkolnej w Polsce i wybranych krajach. Raport końcowy z projektu badawczego 3 PO5D 007 24 realizowanego w latach 2003-2005. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2005
POBIERZ

Struktura Zakładu

Pracownia Badań Populacyjnych
 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych nad zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży w kontekście identyfikacji czynników ryzyka i czynników ochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji, środowiska szkolnego oraz problemów dzieci z chorobami przewlekłymi;
 • Rozwijanie badań nad społecznymi nierównościami w zdrowiu dzieci i młodzieży;
 • Budowa oraz walidacją prostych i złożonych mierników oceny zdrowia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem badań ilościowych i jakościowych;
 • Wdrażanie w Polsce generycznych swoistych kwestionariuszy zdrowotnych (np. KIDSCREEN, DISABKIDS)
 • Wdrażanie zaawansowanych metod statystycznych do analiz uwarunkowań zdrowia i zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej (w tym modeli strukturalnych i modeli wielopoziomowych);
 • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami zajmującymi się badaniem zdrowia i zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży;
 • Prowadzenie szkoleń, opracowywanie ekspertyz oraz działalność wydawnicza zgodne z powyższym zakresem tematycznym.

Współpraca międzynarodowa

Koordynacja na poziomie krajowym międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged Children. A WHO Cross-national Collaborative Study)

Badania HBSC wykonywane są od ponad dwudziestu lat, co 4 lata, we wzrastającej liczbie krajów. W ostatniej serii badań, w 2005/2005 r., uczestniczyło 41 krajów lub regionów (www.hbsc.org). Są to anonimowe badania ankietowe młodzieży szkolnej w wieku 11,13 i 15 lat przeprowadzane w szkołach.

Celem badań HBSC jest:

 • rozwijanie krajowych i międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży w szerokim kontekście społecznym;
 • dostarczanie teoretycznej i metodologicznej wiedzy w sferze badań nad zachowaniami zdrowotnymi i społecznym kontekstem zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
 • gromadzenie danych mających znaczenie dla populacji w wieku szkolnym i monitorowanie zdrowia i zachowań zdrowotnych młodzieży w krajach uczestniczących w badaniach;
 • upowszechnianie wyników badań wśród kluczowych odbiorców m.in.: naukowców, decydentów w resorcie edukacji i zdrowia, promotorów zdrowia, nauczycieli, rodziców i młodzieży;
 • wspieranie rozwoju promocji zdrowia w środowisku szkolnym;
 • wspieranie tworzenia krajowych ekspertyz w dziedzinie zachowań zdrowotnych i społecznych oddziaływań na zdrowie młodzieży w wieku szkolnym;
 • rozwijanie i umacnianie międzynarodowej sieci ekspertów w tych dziedzinach.
mazur-joanna Kierownik
dr hab. n. o zdrowiu Joanna Mazur prof. nadzw. IMiD
22 32 77 419
22 32 77 370 (fax.)
joanna.mazur@imid.med.pl
Pracownia Ochrony i Promocji Zdrowia

Zakres aktualnej działalności pracowni:

 • Standaryzacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (0-19 lat)
 • Monitorowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami oraz badania dotyczące jej jakości
 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie: zdrowia i jego psychospołecznych uwarunkowań, zachowań zdrowotnych uczniów, profilaktyki chorób i zaburzeń rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem otyłości oraz rodzinnych uwarunkowań zdrowia i jakości życia;
 • Kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek sprawujących opiekę zdrowotną nad populacją w wieku rozwojowym
 • Konsultacje, ekspertyzy, opinie i zalecenia dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 

mazur-joanna Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Anna Oblacińska prof. nadzw. IMiD
22 32 77 370
zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl 
Pracownia Medycyny Szkolnej
mazur-joanna Kierownik
dr hab. n. med. Anna Oblacińska, prof. nadzw. IMiD
22 32 77 370
zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl

 

mazur-joanna Kierownik
dr hab. n. med. Anna Oblacińska, prof. nadzw. IMiD
22 32 77 370
zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons