Aktualności

W lipcu 2016 roku Instytut otrzymał prestiżowe logo HR Excellence in Research/ July 2016 - The Institute received the prestigious ‘HR Excellence in Research’ logo

 

HR 01

Logo HR Excellence in Research nadaje KE europejskim instytucjom naukowym, które wdrażając zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Jednostki otrzymując logo zobowiązują się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

deklaracja poparcia: 'declaration of support'

analiza wewnętrzna: 'internal analysis Institute of Mother and Child'

analiza wewnętrzna: Internal Review

OTM-R

Pakiet OTM-R to zestaw gotowych narzędzi do wdrażania w uczelniach oraz instytucjach naukowo-badawczych w celu zapewnienia otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej na kwalifikacjach kandydata.

OTM-R to jeden z kluczowych aspektów zapewniających dostępność i otwartość rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej.

Pakiet OTM-R zawiera:

- analizę korzyści płynących z otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej o kwalifikacje kandydata, 
- zasady i wytyczne organizacji procesu OTM-R, 
- listę kontrolną dla instytucji, 
- wskazówki jak ulepszać proces rekrutacji, 
- przykłady dobrych praktyk.

Wdrożenie zasad OTM-R może mieć znaczący wpływy na zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej w obszarze badań naukowych, jak również zwiększenie efektywności całego systemu zatrudniania pracowników naukowych.

więcej informacji na temat logo  „HR Excellence in Research”: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

Raport na temat OTM-R opracowany przez Unię Europejską w 2015 r.

 

OTM-R W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA

 

Dobre praktyki w zatrudnianiu pracowników naukowych

Wniosek o wszczęcie konkursu naukowego

Regulamin Komisji

Procedura awansów naukowych

Załączniki procedura awansów naukowych

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia karty "Dobrych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników naukowych"

 

 

 

The logo is awarded by the European Commission to European scientific institutions which implement the provisions of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. By implementing the Charter and Code's rules, the institutions agree to develop attractive working environment and open, transparent recruitment of researchers.

declaration of support

'internal analysis Institute of Mother and Child

Internal Review

OTM-R
The OTM-R package is a set of ready-made tools for implementation at universities and research institutions in order to provide an Open, Transparent and Merit-Based Recruitment (OTM-R) of researchers based on the candidate's qualifications.

OTM-R is one of the key aspects ensuring the availability and openness of the labour market for researchers in the European Union.

The OTM-R package includes: 
- analysis of the benefits of open, transparent and merit-based recruitment of researchers based on the candidate's qualifications, 
- principles and guidelines for the organization of the OTM-R process, 
- a checklist for institutions, 
- tips on how to improve the recruitment process, 
- examples of good practices.

The implementation of the OTM-R principles may have significant impact on intensifying international cooperation in the field of scientific research, as well as increasing the effectiveness of the entire system of employing researchers.

Report of the Working Group of the Steering Group of Human Resources Management under the European Research Area

more information on  „HR Excellence in Research”: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

OTM-R in the Institute of Mother and Child

Good practices_OTMR

Request

Regulations of the competition commission

Regulations for the evaluation of scientific and technical achievements

Scientific promotion procedures

 

 

 

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons