Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, t.j. ze zm., link do ustawy) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.