Rejestry i ewidencje

Dokumentacja w Instytucie tworzona, gromadzona, przechowywana i przetwarzana jest zgodnie z:

  • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069, t.j. ze zm.);
  • rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2019.246, t.j. ze zm.);
  • rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz.U. 2015.1733, t.j. ze zm.);
  • Regulaminem Organizacyjnym Instytutu;
  • Instrukcją Kancelaryjną;

Informacje zawarte w rejestrach udostępniane są zgodnie z:

  • ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295, t.j. ze zm.);
  • ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019.1781, t.j. ze zm.);
  • ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2020.849, t.j. ze zm.);
  • ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2019.553, t.j. ze zm.).