Rejestry i ewidencje

Dokumentacja w Instytucie tworzona, gromadzona, przechowywana i przetwarzana jest zgodnie z:

 • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015. poz. 2069, t.j. ze zm.);
 • rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2019. poz. 246 t.j. ze zm.);
 • rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz.U. 2015. poz. 1733, t.j. ze zm.);
 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE 4.5.2016);
 • ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019. poz. 742)
 • Regulaminem Organizacyjnym Instytutu;
 • Instrukcją Kancelaryjną;

Informacje zawarte w rejestrach udostępniane są zgodnie z:

 • ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018. poz. 2190 t.j. ze zm.);
 • ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018. poz. 100, t.j. ze zm.);
 • ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2019. poz. 1127, t.j. ze zm.);
 • ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. 2019. poz. 553, t.j. ze zm.).