Status prawny

Instytut Matki i Dziecka zwany dalej „Instytutem”, utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Matki i Dziecka (Dz. U. Nr 15, poz. 123), działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Instytutach badawczych (Dz. U. 2019. 1350 t.j. ze zm.);
  • ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. poz. 1669, t.j. ze zm.);
  • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020. 85, t.j. ze zm.);
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności leczniczej (Dz. U. 2020. 295, t.j. ze zm.);
  • Statutu;
  • innych niż określone w pkt 1-5 przepisów prawa.

 

Siedzibą Instytutu Matki i Dziecka jest miasto stołeczne Warszawa. Instytut obejmuje swoim działaniem obszar kraju. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Instytut posiada osobowość prawną.

Instytut jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000050095.

Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą: Instytut Matki i Dziecka w otoku.

Link do Statutu

 


Link do Statutu