Szkoła

 

Szkoła Podstawowa nr 283 w Instytucie Matki i Dziecka to placówka oświatowa istniejąca od 1954 roku, przeznaczona dla dzieci przebywających w szpitalu.  Zajęcia lekcyjne i wychowawcze prowadzone są od poniedziałku do piątku – zgodnie z tygodniowym rozkładem. Obejmują uczniów – pacjentów Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży, Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii w Instytucie Matki i Dziecka oraz Oddziału Pediatrycznego Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym.

Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze organizowane są w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, wspomagania ich procesu terapeutycznego oraz zagospodarowania czasu wolnego.

Wszyscy nauczyciele mają wymagane kwalifikacje do pracy z uczniem przewlekle chorym. Realizują programy nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Prowadzą zajęcia w sposób zindywidualizowany. Organizują uczniom kształcenie oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze odpowiednio do wskazań lekarza prowadzącego leczenie. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w klasach łączonych.

Uczniowie, którzy podczas dłuższego pobytu w szpitalu uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, otrzymują zaświadczenie z uzyskanymi ocenami. Jest ono przekazywane do szkoły macierzystej.

Praca Szkoły Podstawowej nr 283 to nie tylko lekcje, to również wychowanie przez zabawę i udział w wydarzeniach kulturalnych, a także kształtowanie oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań pacjentów.  Uczniowie mogą uczestniczyć w różnych zajęciach, między innymi: czytelniczych, szachowych i plastycznych prowadzonych przez nauczycieli  oraz w imprezach artystycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i konkursach.

 

Dyrektor SPS nr 283
Agnieszka Żebrowska
Telefon: 22 32 77 365
e-mail: sp283@edu.um.warszawa.pl

Organ prowadzący:
Biuro Edukacji Urząd m.st. Warszawa, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons