Badania kliniczne

 1. Long term Safety Follow up of Subject With Giant Cell Tumor of Bone Treated With Denosumab in Study 20062004 (Długoterminowe badanie fazy przedłużonej z udziałem pacjentów z olbrzymiokomórkowym guzem kości)
 2. A Phase 2 Study of Erdafitinib in Subjects with Advanced Solid Tumors and FGFR Gene Alterations. (Badanie kliniczne fazy 2 Erdafitinibu u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi oraz określonymi zmianami genu FGFR)
 3. A Phase 4, Open- Tolerability of a Three-day Fosaprepitant Regimen Administered for the Prevention of Chemotherapy- Induced Nausea and Vomiting (CINV) in Pediatric Induced Nausea and Vomiting (CINV) in Pediatric Participants Receiving Emetogenic Chemotherapy.“ protocol No. 045 (Badanie fazy 4, prowadzone metodą otwartej próby w pojedynczej grupie, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i tolerancji trzydniowego schematu podawania Fosaprepitantu w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią (CINV) u dzieci przyjmujących chemioterapię emetogenną.)
 4. Noncommercial Clinical Trail: Ewing 2008, EudraCT number: 2008-003658-13, Trial Code: Ewing 2008. (EWING 2008 - wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane badanie 3 fazy mające na celu optymalizację sposobu i wyników leczenia pacjentów z guzami EWINGa)
 5. Noncommercial Clinical Trail: “LCH-IV” EudraCT number: 2011-001699-20 (Protokół leczenia w ramach współpracy międzynarodowej Histiocytozy z Komórek Langerhansa – LCH-IV u dzieci i młodzieży)
 6. Trial for Localised High-risk Rhabdomyosarcoma and Rhabdomyosarcoma-like Soft Tissue Sarcoma (CWS-2007-HR) – Badanie dot. zlokalizowanych mięsaków wysokiego ryzyka RMS i RMS-like.
 7. Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych i pierwsze niekomercyjne badanie kliniczne POLHISTIO. W ramach projektu prowadzone są trzy badania kliniczne:
  - Oszacowanie profilu molekularnego oraz przydatności i bezpieczeństwa użycia fluorodeoksyglukozy (18F-FDG) w obrazowaniu PET-TK u małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych.
  - Optymalizacja czasu leczenia i dawkowania trametinibu u małoletnich pacjentów z opornymi na konwencjonalną terapię rozrostami z komórek histiocytarnych bez mutacji w genie BRAF lub po niepowodzeniu leczenia wemurafenibem.
  - Optymalizacja czasu leczenia i dawkowania wemurafenibu u małoletnich pacjentów z opornymi na konwencjonalną terapię rozrostami z komórek histiocytarnych z obecnością mutacji w genie BRAF.
 8. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania regorafenibu u pacjentów z opornymi na leczenie pierwotnymi nowotworami kości (REGBONE).
 9. A5481092/phase 1/2 study to evaluate Palbociclib (Ibrance®) in combination with Irinotecan and Temozolomide and/or in combination with Topotecan and Cyclophosphamide in pediatric patients with recurrent or refractory solid tumors - badanie skierowane dla pacjentów z mięsakiem Ewinga.
 10. Międzynarodowe badanie EuroEwing (iEuroEwing) służące optymalizacji leczenia pacjentów z mięsakiem Ewinga - w przygotowaniu.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons