Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie z ukierunkowaniem na wczesną diagnostykę prenatalną Wrodzonych Wad Metabolizmów

„Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie z ukierunkowaniem na wczesną diagnostykę prenatalną Wrodzonych Wad Metabolizmów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Nr umowy

UDA-FERS.01.01-IP.02-001/23

Okres realizacji

01.12.2023 r. – 31.12.2026 r.

Wartość projektu

13 245 710,06 PLN

Dofinansowanie dla IMiD

10 930 359,94 PLN

Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez opracowanie i wdrożenie unikatowych w Polsce programów edukacyjnych i ścieżek postępowania medycznego wraz z procedurami diagnostycznymi w ramach współpracy Instytutu Matki i Dziecka z Partnerem krajowym - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii) i Partnerem Ponadnarodowym - Katolickim Uniwersytetem w Leuven w zakresie perinatalnej diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, 2021-2027 Oś priorytetowa I „Umiejętności” Działanie 01.01 „Współpraca ponadnarodowa”

 

 

Wstępna tematyka kursów:

W ramach projektu przeprowadzone zostaną nieodpłatnie szkolenia:

 1. Seminarium interdyscyplinarne z zakresu opieki położniczej, chorób metabolicznych i diagnostyki genetycznej.
 2. Kursy z zakresu Opieki perinatalnej obejmujące Warsztaty USG
 3. Kursy z zakresu Diagnostyki i leczenia chorób metabolicznych
 4. Warsztaty dedykowane dla diagnostów i kadry laboratoryjnej z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
 5. Kursy z zakresu genetyki klinicznej.

Dokładna tematyka kursów zostanie opublikowana niebawem.

 

Harmonogram szkoleń:

Harmonogram kursów zostanie opublikowany niebawem.

 

Adresaci szkoleń:

Kursy i warsztaty są adresowane do lekarzy różnych specjalności, lekarzy w trakcie specjalizacji, psychiatrów i  studentów w/w kierunków, w szczególności:

 • Lekarze perinatolodzy, położnicy, ginekolodzy,
 • Specjaliści USG oraz radiolodzy,
 • Pediatrzy, neonatolodzy, specjaliści pediatrii metabolicznej, lekarze intensywnej opieki medycznej, lekarze rodzinni, interniści,
 • Specjaliści z zakresu genetyki klinicznej, genetyki laboratoryjnej oraz diagności laboratoryjni, pracownicy laboratoriów genetycznych i diagnostycznych,
 • Psychiatrzy,
 • Studenci i absolwenci uczelni wyższych o profilu medycznym i pokrewnych (profil medyczny, nauki przyrodnicze, biomedyczny oraz kierunki bioinformatyczne).

 

Informacja o możliwości zgłoszenia podejrzenie o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu możliwości zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenie o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169,z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia i fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 1. poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa lub [nazwa i adres Instytucji Pośredniczącej]
 2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub [nazwa instytucji Pośredniczącej]

 

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl;  dyr@imid.med.pl

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons