Projekty dofinansowane – UE

Projekty badawcze

Projekty badawcze

„Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka"

Nr umowy

RPMA.01.01.00-14-8445/17-00

Okres realizacji

01.10.2017r. – 31.12.2020r.

Wartość projektu

13 581 753,66 PLN

Dofinansowanie dla IMiD

10 864 777,70 PLN

Celem Projektu jest utworzenie oraz wyposażenie nowoczesnego ośrodka badawczo-rozwojowego i diagnostycznego. W ramach projektu zakupiona zostanie wysokospecjalistyczna aparatura laboratoryjna oraz zrealizowana zostanie agenda badawczo-wdrożeniowa. Rozwijana będzie diagnostyka z zakresu genetyki medycznej, diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu i przesiewu diagnostycznego noworodków. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie ulepszonych i wdrożenie nowych metod diagnostycznych, które poprawią trafność diagnostyczną i zakres analizowanych parametrów. Poszerzony zostanie zakres dostępnej dla partnerów medycznych, pacjentów, instytucji naukowych i podmiotów prywatnych wysokospecjalistycznej diagnostyki o unikalnym profilu.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo rozwojowej w gospodarce" Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu "Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

  1. antykorupcja@imid.med.pl; dyr@imid.med.pl

_____________________________________________________________________________________________

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacyjny, polsko – niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki

i leczenia chorób rzadkich u noworodków – RareScreen

 

Nr projektu

INT-10

Okres realizacji

01.05.2017r. – 30.04.2020 r.

Wartość projektu

3 395 562,31 EUR

dofinansowanie dla IMiD

223 827,10 €

Partnerzy projektu

Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie - Lider

Uniwersytet im. Ernesta Maurycego Arndta w Greifswaldzie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie
Uniwersytet Medyczny Charité w Berlinie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Projekt jest unikatowym w skali europejskiej przedsięwzięciem dotyczącym transgranicznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami, w zakresie wczesnej diagnostyki i leczenia genetycznie uwarunkowanych chorób rzadkich u noworodków. Projekt zakłada poszerzenie zakresu diagnozowanych wrodzonych wad metabolizmu i innych schorzeń rzadkich rozpoznawanych w oparciu o populacyjne badania przesiewowe noworodków z województwa zachodniopomorskiego, Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii. W odniesieniu do noworodków z regionu Pomorza Zachodniego, dotychczas obowiązujący panel badań przesiewowych zostanie poszerzony o galaktozemię oraz unikatowe w skali europejskiej badania pilotażowe w kierunku ciężkich złożonych niedoborów odporności (SCID), rodzinnej hipercholesterolemii i wybranych wrodzonych hemoglobinopatii a także deficytu biotynidazy.

Instytut Matki i Dziecka zapewnia infrastrukturę informatyczną dla programu. IMiD uczestnicząc w realizacji projektu poszerzy doświadczenie w zakresie badań przesiewowych noworodków w kierunku chorób, które nie są obecnie włączone do panelu badań obowiązkowych. Dotyczy to diagnostyki SCID, deficytu biotynidazy oraz rodzinnej hipercholesterolemii. Badania w kierunku SCID mają w EU status programu pilotażowego i wymagają poszerzonych badań populacyjnych, walidacji, ustalenia norm raz algorytmu analityczno-diagnostycznego. Będzie to możliwe dzięki uczestnictwu w projekcie partnerów z różnych ośrodków. Istotną korzyścią dla Instytutu będzie także możliwość opracowania nowych metod analitycznych, w tym badań molekularnych i aktywności enzymatycznej, udział we wspólnych pracach naukowych oraz prezentacjach na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Prowadzone badania będą stanowiły podstawę do ewentualnego wdrożenia kolejnych chorób do badań dla całej populacji.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu  Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

03-dla-rozwoju-mazowsza

Mazowieckie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Układu Kostno – Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży


Nr projektu RPMA.01.01.00-028/10-00
Okres realizacji 2014-2015
Wartość projektu 3.889.579,60 zł
Dofinansowanie 3.306.142,66 zł
Partnerzy projektu Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital im. L.Zamenhofa w Białymstoku
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

Projekt zakłada utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostycznego z możliwością prowadzenia badań genetycznych, rozbudowę infrastruktury sieciowej IMID i stworzenie platformy informatycznej bazującej na ww. elementach, która umożliwi gromadzenie danych o diagnostyce, leczeniu i badaniach naukowych w obszarze onkologii dziecięcej w całej Polsce a przez to pozwoli na znaczne ograniczenie liczby przypadków śmiertelnych wśród dzieci leczonych na nowotwory.
Planuje się, że końcowym efektem rzeczowym realizacji projektu będzie sprawnie działający system Tele-informatyczny, który skróci czas opracowania diagnoz oraz oczekiwania na konsultację onkologiczną, radiologiczną i patomorfologiczną. Usprawnieniu ulegnie proces kwalifikacji pacjentów do zabiegów chirurgicznych. Gromadzone dane będą podstawą do opracowywania alternatywnych terapii oraz przyczynią się do rozwoju naukowego lekarzy onkologów. Projekt, umożliwiając kontynuowanie zaawansowanych badań w Multidyscyplinarnych zespołach prowadzących badania naukowe w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci chorych na nowotwory, będzie służył zaspokajaniu najważniejszych potrzeb społeczno-gospodarczych kraju oraz lepszemu wykorzystaniu potencjału sfery badawczo – rozwojowej poprzez podniesienie konkurencyjności regionu.
W ramach projektu przewidziano przygotowanie zaplecza centralnego laboratorium histopatologicznego z możliwością realizacji unikalnych badań genetycznych – będącego węzłem dla ogólnopolskiej sieci laboratoriów połączonych specjalistyczną aplikacją umożliwiającą konsultacje online i wieloośrodkowe – tworząc tym samym nowe standardy podlegające modelowaniu w trakcie projektu. Ponadto zastosowanie skanerów w tworzeniu platformy informatycznej gromadzenia danych o diagnostyce, leczeniu i badaniach naukowych w obszarze onkologii dziecięcej w Polsce, co umożliwi stworzenie wieloośrodkowej płaszczyzny współpracy jednostek naukowych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:
www.mazowia.eu

 

 


01-pomerania

http://www.interreg4a.info/fileadmin/user_upload/bilder/logos/Int4a_Slogan.png


Pomerania regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie badań przesiewowych noworodków

Nr projektu INT-10-0008
Okres realizacji 2011-2014
Wartość projektu 2 449 975,00 €
dofinansowanie dla IMiD 237 700,00 €
Partnerzy projektu Universitatsmedizin Greifswald – Partner Wiodący
Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald<
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie modelowego systemu badań przesiewowych noworodków z obszaru Euroregionu Pomerania. System ten w swoim założeniu ma być unikatowym w skali europejskiej modelem międzynarodowej współpracy w zakresie noworodkowych badań przesiewowych, a jego realizacja pozwoli na poszerzenie do 14 zakresu wrodzonych chorób metabolicznych i schorzeń endokrynologicznych, w kierunku których badane są wszystkie noworodki z Euroregionu Pomerania. Instytut Matki i Dziecka, jako drugi partner polski uczestniczy w projekcie w celu implementowania poszerzonych badań przesiewowych noworodków do polskiego systemu, obejmującego całą Polskę.Do zadań IMiD w ramach realizowanego projektu należy:

    1. Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego zapewniające prowadzenie bazy danych i przepływu informacji między partnerami (w szczególności wyników badań),
    2. Wykonywanie badań molekularnych na rzecz badań przesiewowych mukowiscydozę (CF) i wrodzonego przerostu nadnerczy (CAH)
    3. Analiza porównawcza i epidemiologiczna wyników badań przesiewowych, analizy statystyczne, optymalizacja metod badań przesiewowych w kierunku rzadkich wad metabolizmu, mukowiscydozy i wrodzonego przerostu nadnerczy,
    4. Współudział w tworzeniu transgranicznego ośrodka poszerzającego panel noworodkowych badań przesiewowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Transgraniczna współpraca terytorialna“ Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013.

 

 


COST Action CA16210

 

Lp.

Nr

Okres realizacji

Kierownik  projektu

Tytuł

1.

COST Action CA16210

2018

2020

Rola w projekcie Instytutu Matki i Dziecka: Grant Holder. Kierownik Naukowy – dr hab. n. med. B. Nowakowska

“Maximising Impact of Research in NeuroDevelopmental Disorders (MINDDS)”


 

Lp.

Nr

Okres realizacji

Kierownik  projektu

Tytuł

4.

COST Action CA16210

2018

2020

Rola w projekcie Instytutu Matki i Dziecka: Grant Holder. Kierownik Naukowy – dr hab. n. med. B. Nowakowska

“Maximising Impact of Research in NeuroDevelopmental Disorders (MINDDS)”

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons