Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka

„Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka"

„Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka"

Nr umowy

RPMA.01.01.00-14-8445/17-00

Okres realizacji

01.10.2017r. – 31.12.2021 r.

Wartość projektu

13 581 753,66 PLN

Dofinansowanie dla IMiD

10 864 777,70 PLN

Celem Projektu jest utworzenie oraz wyposażenie nowoczesnego ośrodka badawczo-rozwojowego i diagnostycznego. W ramach projektu zakupiona zostanie wysokospecjalistyczna aparatura laboratoryjna oraz zrealizowana zostanie agenda badawczo-wdrożeniowa. Rozwijana będzie diagnostyka z zakresu genetyki medycznej, diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu i przesiewu diagnostycznego noworodków. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie ulepszonych i wdrożenie nowych metod diagnostycznych, które poprawią trafność diagnostyczną i zakres analizowanych parametrów. Poszerzony zostanie zakres dostępnej dla partnerów medycznych, pacjentów, instytucji naukowych i podmiotów prywatnych wysokospecjalistycznej diagnostyki o unikalnym profilu.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo rozwojowej w gospodarce" Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu "Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

  1. antykorupcja@imid.med.pl; dyr@imid.med.pl

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons