Projekty dofinansowane – UE

Projekty badawcze

„Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie z ukierunkowaniem na wczesną diagnostykę prenatalną Wrodzonych Wad Metabolizmów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Nr umowy

UDA-FERS.01.01-IP.02-001/23

Okres realizacji

01.12.2023 r. – 31.12.2026 r.

Wartość projektu

13 245 710,06 PLN

Środki:
Dofinansowane ze środków UE

10 930 359,94 PLN

Lider projektu

Instytut Matki i Dziecka

Partner krajowy

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Partner ponadnarodowy

Katolicki Uniwersytet w Leuven

Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez opracowanie i wdrożenie unikatowych w Polsce programów edukacyjnych i ścieżek postępowania medycznego wraz z procedurami diagnostycznymi w ramach współpracy Instytutu Matki i Dziecka z Partnerem krajowym - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii) i Partnerem Ponadnarodowym - Katolickim Uniwersytetem w Leuven w zakresie perinatalnej diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, 2021-2027 Oś priorytetowa I „Umiejętności” Działanie 01.01 „Współpraca ponadnarodowa”

 

Współorganizator kursów: NIL   

 

Wstępna tematyka kursów:

W ramach projektu przeprowadzone zostaną nieodpłatnie szkolenia:

 1. Seminarium interdyscyplinarne z zakresu opieki położniczej, chorób metabolicznych i diagnostyki genetycznej.
 2. Kursy z zakresu Opieki perinatalnej obejmujące Warsztaty USG
 3. Kursy z zakresu Diagnostyki i leczenia chorób metabolicznych
 4. Warsztaty dedykowane dla diagnostów i kadry laboratoryjnej z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
 5. Kursy z zakresu genetyki klinicznej.

 

Harmonogram kursów dostępny na strony internetowej https://kursyfers.imid.med.pl/

 

Adresaci szkoleń:

Kursy i warsztaty są adresowane do lekarzy różnych specjalności, lekarzy w trakcie specjalizacji, psychiatrów i  studentów w/w kierunków, w szczególności:

 • Lekarze perinatolodzy, położnicy, ginekolodzy,
 • Specjaliści USG oraz radiolodzy,
 • Pediatrzy, neonatolodzy, specjaliści pediatrii metabolicznej, lekarze intensywnej opieki medycznej, lekarze rodzinni, interniści,
 • Specjaliści z zakresu genetyki klinicznej, genetyki laboratoryjnej oraz diagności laboratoryjni, pracownicy laboratoriów genetycznych i diagnostycznych,
 • Psychiatrzy,
 • Studenci i absolwenci uczelni wyższych o profilu medycznym i pokrewnych (profil medyczny, nauki przyrodnicze, biomedyczny oraz kierunki bioinformatyczne).

 

Informacja o możliwości zgłoszenia podejrzenie o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu możliwości zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenie o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169,z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia i fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 1. poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa lub [nazwa i adres Instytucji Pośredniczącej]
 2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub [nazwa instytucji Pośredniczącej]

 

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl;  dyr@imid.med.pl

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

„Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka"

Nr umowy

RPMA.01.01.00-14-8445/17-00

Okres realizacji

01.10.2017r. – 31.12.2020r.

Wartość projektu

13 581 753,66 PLN

Dofinansowanie dla IMiD

10 864 777,70 PLN

Celem Projektu jest utworzenie oraz wyposażenie nowoczesnego ośrodka badawczo-rozwojowego i diagnostycznego. W ramach projektu zakupiona zostanie wysokospecjalistyczna aparatura laboratoryjna oraz zrealizowana zostanie agenda badawczo-wdrożeniowa. Rozwijana będzie diagnostyka z zakresu genetyki medycznej, diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu i przesiewu diagnostycznego noworodków. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie ulepszonych i wdrożenie nowych metod diagnostycznych, które poprawią trafność diagnostyczną i zakres analizowanych parametrów. Poszerzony zostanie zakres dostępnej dla partnerów medycznych, pacjentów, instytucji naukowych i podmiotów prywatnych wysokospecjalistycznej diagnostyki o unikalnym profilu.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo rozwojowej w gospodarce" Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu "Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl; dyr@imid.med.pl

_____________________________________________________________________________________________

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacyjny, polsko – niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki

i leczenia chorób rzadkich u noworodków – RareScreen

 

Nr projektu

INT-10

Okres realizacji

01.05.2017r. – 30.04.2020 r.

Wartość projektu

3 395 562,31 EUR

dofinansowanie dla IMiD

223 827,10 €

Partnerzy projektu

Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie - Lider

Uniwersytet im. Ernesta Maurycego Arndta w Greifswaldzie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie
Uniwersytet Medyczny Charité w Berlinie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Projekt jest unikatowym w skali europejskiej przedsięwzięciem dotyczącym transgranicznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami, w zakresie wczesnej diagnostyki i leczenia genetycznie uwarunkowanych chorób rzadkich u noworodków. Projekt zakłada poszerzenie zakresu diagnozowanych wrodzonych wad metabolizmu i innych schorzeń rzadkich rozpoznawanych w oparciu o populacyjne badania przesiewowe noworodków z województwa zachodniopomorskiego, Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii. W odniesieniu do noworodków z regionu Pomorza Zachodniego, dotychczas obowiązujący panel badań przesiewowych zostanie poszerzony o galaktozemię oraz unikatowe w skali europejskiej badania pilotażowe w kierunku ciężkich złożonych niedoborów odporności (SCID), rodzinnej hipercholesterolemii i wybranych wrodzonych hemoglobinopatii a także deficytu biotynidazy.

Instytut Matki i Dziecka zapewnia infrastrukturę informatyczną dla programu. IMiD uczestnicząc w realizacji projektu poszerzy doświadczenie w zakresie badań przesiewowych noworodków w kierunku chorób, które nie są obecnie włączone do panelu badań obowiązkowych. Dotyczy to diagnostyki SCID, deficytu biotynidazy oraz rodzinnej hipercholesterolemii. Badania w kierunku SCID mają w EU status programu pilotażowego i wymagają poszerzonych badań populacyjnych, walidacji, ustalenia norm raz algorytmu analityczno-diagnostycznego. Będzie to możliwe dzięki uczestnictwu w projekcie partnerów z różnych ośrodków. Istotną korzyścią dla Instytutu będzie także możliwość opracowania nowych metod analitycznych, w tym badań molekularnych i aktywności enzymatycznej, udział we wspólnych pracach naukowych oraz prezentacjach na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Prowadzone badania będą stanowiły podstawę do ewentualnego wdrożenia kolejnych chorób do badań dla całej populacji.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu  Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

03-dla-rozwoju-mazowsza

Mazowieckie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Układu Kostno – Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży


Nr projektu RPMA.01.01.00-028/10-00
Okres realizacji 2014-2015
Wartość projektu 3.889.579,60 zł
Dofinansowanie 3.306.142,66 zł
Partnerzy projektu Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital im. L.Zamenhofa w Białymstoku
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

Projekt zakłada utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostycznego z możliwością prowadzenia badań genetycznych, rozbudowę infrastruktury sieciowej IMID i stworzenie platformy informatycznej bazującej na ww. elementach, która umożliwi gromadzenie danych o diagnostyce, leczeniu i badaniach naukowych w obszarze onkologii dziecięcej w całej Polsce a przez to pozwoli na znaczne ograniczenie liczby przypadków śmiertelnych wśród dzieci leczonych na nowotwory.
Planuje się, że końcowym efektem rzeczowym realizacji projektu będzie sprawnie działający system Tele-informatyczny, który skróci czas opracowania diagnoz oraz oczekiwania na konsultację onkologiczną, radiologiczną i patomorfologiczną. Usprawnieniu ulegnie proces kwalifikacji pacjentów do zabiegów chirurgicznych. Gromadzone dane będą podstawą do opracowywania alternatywnych terapii oraz przyczynią się do rozwoju naukowego lekarzy onkologów. Projekt, umożliwiając kontynuowanie zaawansowanych badań w Multidyscyplinarnych zespołach prowadzących badania naukowe w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci chorych na nowotwory, będzie służył zaspokajaniu najważniejszych potrzeb społeczno-gospodarczych kraju oraz lepszemu wykorzystaniu potencjału sfery badawczo – rozwojowej poprzez podniesienie konkurencyjności regionu.
W ramach projektu przewidziano przygotowanie zaplecza centralnego laboratorium histopatologicznego z możliwością realizacji unikalnych badań genetycznych – będącego węzłem dla ogólnopolskiej sieci laboratoriów połączonych specjalistyczną aplikacją umożliwiającą konsultacje online i wieloośrodkowe – tworząc tym samym nowe standardy podlegające modelowaniu w trakcie projektu. Ponadto zastosowanie skanerów w tworzeniu platformy informatycznej gromadzenia danych o diagnostyce, leczeniu i badaniach naukowych w obszarze onkologii dziecięcej w Polsce, co umożliwi stworzenie wieloośrodkowej płaszczyzny współpracy jednostek naukowych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:
www.mazowia.eu

 

 


01-pomerania

http://www.interreg4a.info/fileadmin/user_upload/bilder/logos/Int4a_Slogan.png


Pomerania regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie badań przesiewowych noworodków

Nr projektu INT-10-0008
Okres realizacji 2011-2014
Wartość projektu 2 449 975,00 €
dofinansowanie dla IMiD 237 700,00 €
Partnerzy projektu Universitatsmedizin Greifswald – Partner Wiodący
Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald<
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie modelowego systemu badań przesiewowych noworodków z obszaru Euroregionu Pomerania. System ten w swoim założeniu ma być unikatowym w skali europejskiej modelem międzynarodowej współpracy w zakresie noworodkowych badań przesiewowych, a jego realizacja pozwoli na poszerzenie do 14 zakresu wrodzonych chorób metabolicznych i schorzeń endokrynologicznych, w kierunku których badane są wszystkie noworodki z Euroregionu Pomerania. Instytut Matki i Dziecka, jako drugi partner polski uczestniczy w projekcie w celu implementowania poszerzonych badań przesiewowych noworodków do polskiego systemu, obejmującego całą Polskę.Do zadań IMiD w ramach realizowanego projektu należy:

  1. Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego zapewniające prowadzenie bazy danych i przepływu informacji między partnerami (w szczególności wyników badań),
  2. Wykonywanie badań molekularnych na rzecz badań przesiewowych mukowiscydozę (CF) i wrodzonego przerostu nadnerczy (CAH)
  3. Analiza porównawcza i epidemiologiczna wyników badań przesiewowych, analizy statystyczne, optymalizacja metod badań przesiewowych w kierunku rzadkich wad metabolizmu, mukowiscydozy i wrodzonego przerostu nadnerczy,
  4. Współudział w tworzeniu transgranicznego ośrodka poszerzającego panel noworodkowych badań przesiewowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Transgraniczna współpraca terytorialna“ Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013.

 

 


COST Action CA16210

 

Lp.

Nr

Okres realizacji

Kierownik  projektu

Tytuł

1.

COST Action CA16210

2018

2020

Rola w projekcie Instytutu Matki i Dziecka: Grant Holder. Kierownik Naukowy – dr hab. n. med. B. Nowakowska

“Maximising Impact of Research in NeuroDevelopmental Disorders (MINDDS)”


 

Projekty inwestycyjne

 

„Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku B Instytutu Matki i Dziecka”

 

Nr umowy

POIS.01.03.01-00-0006/23-00

Okres realizacji

21.07.2015 r. - 31.12.2023 r.

Wartość projektu

15 142 972,99 PLN

Dofinansowanie dla IMiD

12 743 853,14 PLN

 

W dniu 6 października 2023 r. Instytut Matki i Dziecka podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0006/23-00 otrzymując tym samym ponad 12,7 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Projektu „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku B Instytutu Matki i Dziecka” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

To ważny dzień dla Instytutu Matki i Dziecka, ponieważ dzięki temu przedsięwzięciu nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2 072 461,11 kWh w skali roku.

 

Otrzymane dofinansowanie jest niezwykle ważne, służy kobietom, dzieciom i młodzieży. Zrealizowana inwestycja zmieni zarówno warunki leczenia pacjentów, jak i całej kadry Instytutu Matki i Dziecka.

 

Zakres prac w ramach projektu obejmuje:

 1. ocieplenie i izolację ścian zewnętrznych budynku, w tym również ścian fundamentowych,
 2. wymianę więźby dachowej, poszycia oraz izolacje cieplną dachu budynku B wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
 3. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
 4. modernizację systemu ciepłej wody użytkowej: montaż kolektorów słonecznych i pomp GHP, montaż zasobników do GHP,
 5. wymianę węzła cieplnego c.o. i montaż zestawu pomp GHP: wymiana instalacji, grzejników, montaż termostatów,
 6. zakup i instalację liczników energii elektrycznej i ciepła,
 7. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji,
 8. modernizację systemu wentylacji,
 9. rozbudowę systemu BMS, wykonanie konfiguracji i integracji urządzeń z systemem BMS.

 

Wykonane prace wpłyną na zmniejszenie zużycia energii w budynku B Instytutu Matki i Dziecka, co przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i ograniczy koszty związane z eksploatacją budynku, a tym samym wpłynie na poprawę jakości powietrza. Wykonanie prac zgodnie z założoną techniką i materiałami zapewni długotrwały efekt redukcji emisji CO2 a dodatkowa instalacja odnawialnego źródła energii w postaci ogniw fotowoltaicznych wpłynie na zwiększenie zużycia energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie, tym samym odpowiadając na regulacje unijne i krajowe.

 

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku B Instytutu Matki i Dziecka” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl
 2. dyr@imid.med.pl
 3. naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - narzędzie informatyczne umożliwiające zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub można skorzystać z formularza , zamieszczonego na stronie: Zgłaszanie nieprawidłowości - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (pois.gov.pl)

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka – termomodernizacja budynku C"

 

Nr umowy

RPMA.04.02.00-14-i232/20-00

Okres realizacji

01.04.2020 r. - 31.12.2022r.

Wartość projektu

4 705 764,81 PLN

Dofinansowanie dla IMiD

2 275 132,70 PLN

 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w najbliższym otoczeniu Instytutu Matki
i Dziecka poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację budynku C. Projekt służy także poprawie funkcjonalności obiektu i dostosowaniem do obecnych potrzeb poprzez przebudowę i rozbudowę budynku.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka – termomodernizacja budynku C" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl;
 2. dyr@imid.med.pl

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18"

 

Nr umowy

POPC.02.01.00-00-0092/18

Okres realizacji w obecnej fazie projektu

od 01.01.2019 do 30.09.2022

Wartość projektu (w tym w obecnej fazie)

177 941 279,73 zł

Dofinansowanie ze środków UE (obecna faza projektu)

150 584 832,37 zł

 

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

 
W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

 

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum e-Zdrowia (CeZ).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Poprawa udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka poprzez zakup aparatury medycznej do Kliniki Położnictwa i Ginekologii w ramach utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności”

 

Nr umowy

POIS.09.02.00-00-0129/17-00/106/2018/141

Okres realizacji w obecnej fazie projektu

06.2018 -10.2018

Wartość projektu (w tym w obecnej fazie)

2 582 350,99 PLN (1 150 000,00 PLN)

Dofinansowanie ze środków UE (obecna faza projektu)

920 000,00 PLN

 

Przedmiotem inwestycji w obecnej fazie projektu jest doposażenie w 2018 roku Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności, funkcjonującego w ramach Kliniki Położnictwa
i Ginekologii IMID. Głównym celem projektu jest „zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa, a w szczególności do diagnostyki i leczenia niepłodności”. Realizacja założonych celów pozwoli na umożliwienie pacjentom IMID dostępu do nowoczesnego systemu leczenia, w komfortowych, wysokiej jakości warunkach.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia" Działania 9.2. „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu "Poprawa udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka poprzez zakup aparatury medycznej do Kliniki Położnictwa i Ginekologii w ramach utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia" Działania 9.2. „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl
 2. dyr@imid.med.pl
 3. POIS@mr.gov.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury, medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO”

 

Instytut Matki i Dziecka realizuje Projekt „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury, medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO” dofinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (Umowa nr Nr POIS.09.02.00-00-0066/17-00).

 

Projekt obejmuje wymianę części aparatury medycznej i wyposażenia oraz prace remontowe w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej, Klinice Anestezjologii i Oddziale Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym i Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w latach 2018-2019. Kwota dofinansowania wynosi 14 951 033,57 zł, w tym 80% w ramach dofinansowania ze środków UE, a 20% tytułem dotacji celowej.

 

CELE PROJEKTU

Przedmiotowy Projekt obejmuje kompleksowe działania mające na celu poprawę warunków udzielania świadczeń medycznych w Instytucie Matki i Dziecka. Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie prac modernizacyjnych w Klinice Chirurgii Onkologicznej, Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym. Planowana jest także wymiana aparatury medycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wyżej wymienionych jednostkach oraz w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci sklasyfikowanych w załączniku 1a do Zarządzenia Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawieranie i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń położnictwo i ginekologia oraz w pozostałych zakresach świadczeń dla dzieci, niezależnie od grupy chorób, sklasyfikowanych zgodnie z załącznikiem 1a do Zarządzenia Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych o których mowa powyżej.

 

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX POIS 2014-2020, informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. dyr@imid.med.pl
 2. naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub

 1. formularza https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


do pobrania:
KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników Projektu pn.: „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMiD w Warszawie poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku operacyjnego oraz ZDO”, nr POIS.09.02.00-00-00-0066/17

 

Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0066/17-00 z dnia 21.12.2017 r. , wraz z aneksami nr:

 • Aneks nr POIS.09.02.00-00-0066/17-01 (zawarty aneks zmieniał zapisy § 20. Ochrona danych osobowych)
 • Aneks nr POIS.09.02.00-00-0066/17-02 (aneks został zawarty w maju 2019 r. z mocą obowiązywania od dnia 31.12.2019 r. przedłużający okres kwalifikowania wydatków do 31.12.2019 r.)
 • Aneks nr POIS.09.02.00-00-0066/17-03 (w styczniu 2020 został podpisany aneks nr 3 w zakresie aktualizacji planowanego całkowitego kosztu realizacji Projektu, uwzględniający zmiany projektowe
  w zakresie zakupu aparatury).

 

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji Projektu ( po zakończeniu) wynosi 19 882 550,13 zł. (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt 13/100 PLN), w tym:

 • dotacja Unii Europejskiej – 11 960 826,85 zł.
 • dofinansowanie tytułem środków krajowych/tytułem dotacji celowej z budżetu państwa – 2 993 035,72 zł
 • środki własne/ dotacje celowe – 4 931 516,56 zł.

 

Okres kwalifikowalności wydatków: od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2019 r.
Okres trwałości Projektu: 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta
Okres ewaluacji (sprawozdawczości z uzyskanych rezultatów): 5 lat od zamknięcia PO IiŚ

 

OPIS REALIZACJI PROJEKTU PODSUMOWANIE

 

ZAKUP APARATURY

Od początku 2018 roku były przygotowywane i ogłaszane postępowania przetargowe na zakup aparatury medycznej i wyposażenia wyszczególnionego w załączniku nr 7a do umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0066/17-00, w ramach:

 • Zadania nr 1 Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii – modernizacja i wymiana sprzętu
 • Zadania nr 2 Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży – modernizacja i wymiana sprzętu
 • Zadania nr 3 Blok Operacyjny – modernizacja i wymiana sprzętu
 • Zadania nr 4 Zakład Diagnostyki Obrazowej – wymiana sprzętu

Wartość aparatury medycznej (nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej): 11 373 061,44 zł.

Wartość wyposażenia biurowego/administracyjnego/pacjentów/personelu: 397 491,02 zł.

W grudniu 2019 r. został zakupiony i dostarczony w ramach projektu ostatni asortyment i wyposażenie. Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany całkowicie.

 

PRACE MODERNIZACYJNE

Dnia 16.10.2018 r. IMiD zawarł umowę nr A/ZP/SZP.251-42/18 na wykonanie robót budowlanych, montażowych
i instalacyjnych dotyczących remontu trzech oddziałów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.  Postęp prac modernizacyjnych:

 • Dnia 10.2018 r. rozpoczął się I etap remontu obejmujący powierzchnie Kliniki Anestezjologii
  i Oddziału Intensywnej Terapii, który został odebrany i przekazany do użytkowania 31.01.2019 r.
 • Dnia 12.2018 r. został przekazany II etap remontu obejmujący Blok Operacyjny i odcinek pooperacyjny, który został odebrany i przekazany do użytkowania 10.04.2019 roku.
 • III etapu remontu został przekazany do realizacji 26.02.2019 r. obejmujący Blok Operacyjny
  i Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, który został odebrany i przekazany do użytkowania 10.06.2019 r.

Prace modernizacyjne realizowane w ramach projektu oraz zakres instalacji sanitarnych i prac towarzyszących koniecznych do realizacji, a nie ujętych w ramach projektu zostały zakończone w kwocie: 8 109 168,67 zł.

 

ZDJĘCIA Z REALIZACJI:

1. Prace modernizacyjne

I etap remontu obejmujący powierzchnie Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii – stan przed i w trakcie remontu


Zdjęcie nr 1. Stan przed remontem
Zdjęcie nr 2. Stan przed remontem
Zdjęcie nr 3. Stan w trakcie remontu
Zdjęcie nr 4. Stan w trakcie remontu

 

I etap remontu obejmujący powierzchnie Kliniki Anestezjologii
i Oddziału Intensywnej Terapii – stan po remoncie


Zdjęcie nr 5. Stan po remoncie
Zdjęcie nr 6. Stan po remoncie

 

II etap remontu obejmujący Blok Operacyjny i odcinek pooperacyjny – stan przed remontem i w trakcie realizacji


Zdjęcie nr 7. Stan przed remontem
Zdjęcie nr 8. Stan przed remontem

 

 


Zdjęcie nr 9. Stan w trakcie remontu
Zdjęcie nr 10. Stan w trakcie remontu
Zdjęcie nr 11. Stan w trakcie remontu

 

II etap remontu obejmujący Blok Operacyjny i odcinek pooperacyjny – po remoncie


Zdjęcie nr 12. Stan po remoncie
Zdjęcie nr 13. Stan po remoncie

 

III etap remontu obejmujący Blok Operacyjny i Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży – stan przed remontem i w trakcie realizacji


Zdjęcie nr 14. Stan przed remontem
Zdjęcie nr 15. Stan przed remontem

 


Zdjęcie nr 16. Stan w trakcie remontu
Zdjęcie nr 17. Stan w trakcie remontu

 


Zdjęcie nr 18. Stan po remoncie
Zdjęcie nr 19. Stan po remoncie

 

2. Zakup aparatury


Zdjęcie nr 20. Dostawa Rezonansu magnetycznego
Zdjęcie nr 21. Dostawa Rezonansu magnetycznego
Zdjęcie nr 22. Dostawa Rezonansu magnetycznego
Zdjęcie nr 23. Dostawa Rezonansu magnetycznego


Zdjęcie nr 24. Szkolenie

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

03-dla-rozwoju-mazowsza

Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line”

Cel projektu: Wprowadzenie w Instytucie Matki i Dziecka elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line poprzez wdrożenie dedykowanego systemu teleinformatycznego

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i Elektronicznego Obiegu Dokumentów, co w konsekwencji umożliwi wprowadzenie e-usług publicznych

RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15

2015-2018

7 673 847,00

6 139 077,59

Wyszczególnienie

Dane

Pełna nazwa Lidera

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Adres

ul. Kasprzaka 17 A; 01-211 Warszawa

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

Gmina miejska

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy

Adres

ul. Marii Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres

ul. Szkolna 3, 05-340 Kołbiel

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

gmina wiejska

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

Adres

ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

gmina wiejska

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wieliszewie

Adres

ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

gmina wiejska

Celem głównym przedmiotowego Projektu jest wdrożenie w Instytucie Matki i Dziecka systemu teleinformatycznego w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line. System ten pozwoli na wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), a w konsekwencji umożliwi wprowadzenie e-usług publicznych oraz zapewni większą skalę i siłę oddziaływania projektu poprzez realizację projektu w partnerstwie oraz optymalizację i automatyzację procesów z Partnerami.

W szczególności w zakresie wdrażanych e-usług publicznych, Wnioskodawca planując funkcjonalności systemu, brał pod uwagę potrzeby pacjentów oraz zwiększenie skali i siły oddziaływania projektu poprzez włączenie czterech Partnerów, w tym działających na terenach wiejskich, do projektu. Podstawą do określenia głównych grup społecznych i ich potrzeb były badania ankietowe (z sierpnia 2015 r. i października 2015 r.) przeprowadzane wśród pacjentów Instytutu. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet główni odbiorcy usług (pacjenci) to osoby w wieku do 44 roku życia, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na e-usługi opisane w niniejszym projekcie, które zostaną wprowadzone w wyniku jego realizacji.

W ramach projektu zostanie wprowadzonych 8 e-usług o stopniu dojrzałości 4 i 5 (poniżej przedstawiono jedynie główne informacje o e-usługach, a ich funkcjonalność opisana jest w rozdziale 5.5) umożliwiających pełne załatwienie danej sprawy, tj.:

 1. E-obchód - usługa elektroniczna skierowana do pacjentów i lekarzy, polegająca na stworzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci multimedialnego rekordu medycznego Pacjenta;
 2. E-rejestracja - usługa umożliwi wybór i zarezerwowanie terminu wizyty w poradni metodą zdalną za pośrednictwem Internetu (na podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym) oraz udostępni informacje on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie, i elektronicznym, indywidualnym systemem powiadomień SMS/e-mail do pacjenta;
 3. Odbiór e-wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji Pacjenta - dzięki wprowadzeniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz integracji e-Portalu z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta, e-usługa umożliwi dostęp (odbiór) dokumentacji medycznej przez pacjenta tj. wyników badań, obrazów, itp. metodą zdalną za pośrednictwem Internetu wraz z systemem indywidualnych powiadomień SMS/e-mail do pacjenta o gotowości e-wyników do odbioru;
 4. Obsługa zmiany terminów wizyt u lekarza – w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminu wizyty lub badania (ze strony szpitala np. na skutek nieobecności lekarza) lub wskutek zmiany terminu z inicjatywy Pacjenta, cały proces zmiany terminu wizyty będzie odbywać się w pełni elektronicznie;
 5. E-wywiad - usługa umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty lub przed e-konsultacją zdalną;
 6. E-konsultacje - e-Usługa, której zadaniem będzie pozyskanie przez pacjenta specjalistycznej porady lekarskiej na żądany temat, bez konieczności wychodzenia z domu, w sposób zdalny przez Internet. Usługa umożliwiać będzie konsultacje pisemne lub video-konsultacje według ustalonego terminarza;
 7. E-samokontrola – prowadzenie elektronicznego dziennika kontroli przez pacjenta za pośrednictwem e-Portalu w sposób zdalny przez Internet. Dziennik kontroli będzie miał wbudowane funkcje przeliczeń i prezentacji dla wybranych schorzeń i będzie  zintegrowany z systemem szpitalnym, dzięki czemu lekarz prowadzący będzie miał bieżący wgląd w dziennik kontroli swojego Pacjenta i na tej podstawie będzie mógł formułować dodatkowe e-zalecenia dla swojego Pacjenta on-line;

E-usługa zintegrowanego procesu leczenia - elektroniczna usługa zdalnych konsultacji medycznych pomiędzy specjalistami Wnioskodawcy, a jego Partnerami.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

”Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem technologii OZE
dla budynku Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie”

 

 

Nr projektu

 

 

 

POIS.01.03.01-00-0199/16-00

Okres realizacji

2016-2019

Wartość projektu

7 234 000,00 zł

Dofinansowanie

4 058 292,70 zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Lipsk Instytutu Matki i Dziecka. Głównym celem projektu jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Projekt ma na celu zintensyfikowanie działań, mających na celu produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zapotrzebowania na energię. Projekt przyczyni
się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenia przenikalności cieplnej budynku. Spowoduje to niższe zużycie energii cieplnej, co przyczyni się do niższej emisji CO2 do atmosfery oraz obniżenie kosztów związanych
z ogrzaniem budynku.    

W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Instytutu polegająca na ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, wymianie oświetlenia na energooszczędne, przebudowie systemów grzewczych, zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynku. Wynikiem tego będzie zmniejszenie energochłonności budynku poprzez poprawę parametrów technicznych ścian, okien, instalacji grzewczych.

Rezultat projektu osiągnięty poprzez wykonanie powyższych działań wchodzących w zakres inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisyjności gospodarki dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na energię, co jest zbieżne z wyznaczonymi priorytetami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyjętego na lata 2014-2020.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś Priorytetowa:      I       Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie:                  1.3    Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie:            1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 znajdują się na stronie:
www.pois.gov.pl

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu ”Poprawa  efektywności

energetycznej z wykorzystaniem technologii OZE dla budynku Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl
 2. dyr@imid.med.pl
 3. POIS@mr.gov.pl

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - narzędzie informatyczne umożliwiające zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Matki i Dziecka przez termomodernizację budynku C
i budynku socjalno-garażowego"

 

Nr umowy

POIS.01.03.01-00-0047/17-00

Okres realizacji

12.01.2018. – 30.06.2022.

Wartość projektu

698 434,50 PLN

Dofinansowanie dla IMiD

544 868,79 PLN

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Instytutu Matki i Dziecka -  budynku socjalno-garażowego, który stanowi zaplecze techniczne dla prowadzenia działalności szpitalnej.

Głównym celem realizacji Projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej.

Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu, przyczyni się do podniesienia standardu oraz komfortu cieplnego osób korzystających z budynku oraz zmniejszenia uciążliwości związanych z niegospodarczym oddziaływaniem na środowisko. Ponadto działania takie pozwolą na osiągnięcie znaczącej redukcji zapotrzebowania na energię i pozwolą na poziomie zamierzonym zmniejszyć emisję  gazów cieplarnianych z tego obiektu. W efekcie realizacji projektu osiągnięte zostaną zakładane parametry, zwiększy się odporność obiektu na gwałtowne czynniki atmosferyczne powstające na skutek zmian klimatycznych. Dzięki termomodernizacji budynek zagwarantuje optymalną temperaturę, zarówno w okresie występowania ujemnych temperatur, jak i w czasie fali upałów.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójnościw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Oś Priorytetowa:      I         Zmniejszenie emisyjności gospodarkiDziałanie:                  1.3     Wspieranie efektywności energetycznej w budynkachPoddziałanie:            1.3.1   Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014-2020 znajdują się na stronie: www.pois.gov.pl

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu ”Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Matki i Dziecka przez termomodernizację budynku C i budynku socjalno-garażowego współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl
 2. dyr@imid.med.pl
 3. POIS@mr.gov.pl


Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - narzędzie informatyczne umożliwiające zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons