Projekty badawcze finansowane ze źródeł krajowych

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW / NCN, NCBiR realizowane w IMiD

Lp.

Nr projektu

Okres realizacji

Kierownik projektu

Tytuł projektu

1.       

2014/15/D/NZ5/03426

2015

2019

dr n. biol. A. Charzewska

Genetyczne czynniki ryzyka w populacji kaszubskiej oraz ich udział w patogenezie niepełnosprawności intelektualnej o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym –

2.       

2014/13/D/NZ5/03304

2015

2020

dr n. med. K. Wertheim-Tysarowska

Zmiana globalnej ekspresji genów a profil keratyn i lipidów w rzadkich chorobach skóry z grupy rybiej łuski

3.       

2015/17/B/NZ5/01357

2016

2019

dr  n. med. B. Nowakowska

Poszukiwanie genetycznych przyczyn zróżnicowania obrazu klinicznego u pacjentów z Zespołem Delecji 22q11.  

4.       

2015/17/B/NZ4/02669

2016

2020

dr hab.  n. med., prof IMiD               D. Hoffman-Zacharska

Przyczyny zmienności fenotypowej zespołów padaczkowych uwarunkowanych mutacjami kanału jonowego sodowego Nav1.1.

5.       

2015/19/B/NZ2/01824

2016

2020

dr hab. n. biol. , prof. IMiD

W. Wiszniewski

Próba identyfikacji genów odpowiedzialnych za rozwój mózgu w badaniach genomowych pacjentów z małogłowiem

6.       

2015/19/B/NZ5/02224

2016

2020

dr  n. med. A. Rygiel

Poszukiwanie nowych czynników genetycznych powiązanych z ryzykiem przewlekłego zapalenia trzustki za pomocą sekwencjonowania całoeksomowego.

7.       

2015/17/B/NZ5/01368

2016

2020

dr  M. Jędrzejowska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk – lider projektu, wykonawca w IMiD dr n. med. M. Gos)

Zespół dziecka wiotkiego - poszukiwanie nowych czynników genetycznych związanych z etiopatogenezą choroby, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerwowo-mięśniowych

8.       

STRATEGMED2/265566/ 6/NCBR/205

2015

2020

prof dr hab. n. med.  K. Warzocha - Instytut Hematologii i Transfuzjologii (lider – Centrum Onkologii; wykonawca w IMiD - dr hab. n. o zdr. K. Szamotulska)

Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii

9.       

2016/21/N/HS6/02891

2017

2021

lek. med. N. Braun-Walicka

Badania nad patogenezą zaburzeń poznawczych oraz neurofunkcjonalnych u pacjentów z zespołem Noonan. Rola defektów genów szlaku sygnałowego RAS/MAPK

10.    

2016/23/N/NZ2/02364

2017

2020

mgr K. Kowalczyk (Sobecka)

Zastosowanie metody porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) do identyfikacji submikroskopowych aberracji chromosomowych i genów letalnych w materiale z poronień samoistnych.

Projekty Narodowego Programu Zdrowia

Lp.

Nr

Okres realizacji

Kierownik  projektu

Tytuł

1.       

6/1/3.1.1/NPZ/106/612

2017

2020

dr hab. n. o zdr. K. Szamotulska

Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet ciężarnych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu' w ramach celu operacyjnego nr 1 pn. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

2.       

6/7/8/NPZ/2018/106/685

2018

2019

dr hab. n. med., prof. IMiD               A. Fijałkowska

Prowadzenie badań w obszarach celów operacyjnych 1–6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie punktu – 17.

Projekty badawcze MNiSW/NCN, NPZ spoza IMiD realizowane przez pracowników IMID

Lp.

Nr projektu

Okres realizacji

Kierownik Projektu

Wykonawca (wykonawcy) z IMiD

Tytuł projektu

1.       

2017/27/B/HS4/00427

2018

2020

dr hab. Elżbieta  Biernat,  projekt realizowany w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (NCN, Opus 14)

dr n. kult. fiz.H. Nałęcz

Rola aktywności sportowej w budowaniu kapitału społecznego w Polsce

2.       

49/3.3.9/17/DEA

2017

2019

dr hab. n. med. Krystyna Szymańska – Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

dr n hum. E.Kiepura

Wsparcie pilotażowego programu działania placówki medycznej wyspecjalizowanej w dziedzinie FASD - NPZ 2016-2020

Wykaz innych projektów badawczych

Lp.

Nr

Okres realizacji

Kierownik  projektu

Wykonawcy *

Tytuł

1.       

4/1/85195/2019/106/907

2019

2019

dr hab. n. med. A. Oblacińska prof. IMiD

B. Biadoń, M. Bójko, M. Korzycka, W. Ostręga, A. Krukowska, I.Budzisz

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami – projekt na zlecenia Ministerstwa Zdrowia

2.       

umowa POWR.05.02.00-00-007/17

2018

2020

dr n. med. Sylwia Szafraniec-Buryło­ - koordynator merytoryczny projektu

 

"POZnaj wartość opieki" – project finansowany przez Ministerstwo Zdrowia / Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

3.       

161/2016

2019

2019

dr hab. n. med., prof. IMiD Halina Weker

 

Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 5-36 miesięcy życia w Polsce - PITNUTS 2016

4.       

Projekt statutowy  Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

2019

2019

Dr hab.n.med. Justyna Czech-Kowalska

 

dr n. med. Katarzyna Kuśmierska

Wykorzystanie oznaczeń stężenia neopteryny oraz metabolitów tryptofanu w diagnostyce cytomegalii i toksoplazmozy w okresie noworodkowym

5.       

549-38-02

2019

2020

dr n. med. Katarzyna Walicka - Serzysko

prof. dr hab. n. med. D. Sands,

dr n. o zdrowiu M. Mielus, dr n. med. J. Milczewska, Urszula Borawska-Kowalczyk

Cystic Fibrosis for General Practitioners – projekt sponsorowany przez Vertex Pharmaceutical

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons