Bibliometria

Zasady naliczania punktów za publikacje naukowe

IMPACT FACTOR

Impact Factor (wskaźnik oddziaływania) jest opracowywany corocznie przez wydawnictwo Thomson Reuters, obecnie Clarivate Analytics na podstawie indeksu cytowań. Wskaźnik jest ustalany wg wzoru B/C gdzie B to łączna lista cytowań, które nastąpiły w danym roku kalendarzowym, zaś C – liczba cytowanych publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wskaźnik Impact Factor można sprawdzić bezpośrednio na stronie Web of Science w zakładce Journal Citation Reports.

http://www.webofscience.com

Dostęp krajowy umożliwia sprawdzenie wartości Impact Factor dla poszczególnych czasopism od 1997 roku lub w przypadku czasopism, które na listę JCR trafiły w latach późniejszych - od roku, w którym otrzymały pierwsze wyliczenie wskaźnika IF.

Wartość wskaźnika IF podawana jest wg zasady rok publikacji zgodny z rokiem edycji Journal Citation Reports (JCR). Zazwyczaj wartość wskaźnika podawana jest z półtorarocznym poślizgiem (obecnie lista jest aktualizowana około połowy roku następnego w stosunku do podawanej wartości za rok poprzedni, tzn. wartość wskaźnika IF za rok 2018 zostanie podana w połowie 2019 roku) – publikacje bieżące ocenia się na podstawie obecnej listy i aktualizuje po ukazaniu obowiązującej dla danego roku.

W przypadku publikacji wydanych przed 1992 rokiem i indeksowanych na liście JCR jest możliwość sprawdzenia wskaźnika IF poprzez Bibliotekę Główną Politechniki Wrocławskiej.

 

PUNKTY MNiSW (KBN)

Punkty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kiedyś punkty KBN) przyznaje się na podstawie komunikatów MNiSW.

Ujednolicone wykazy czasopism naukowych, recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw recenzowanych monografii naukowych

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349).

Materiały

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 9 lutego 2021 roku

Załącznik do komunikatu - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych

******

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych 17-18 grudnia 2019 roku:

Komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 roku dotyczący nowego wykazu czasopism punktowanych:

https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

Komunikat – monografie naukowe pobierz plik pdf

Komunikat – wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pobierz plik pdf 

Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pobierz plik pdf 

Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pobierz plik Excel 

******

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów:

https://www.gov.pl/web/nauka/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych

Komunikat pobierz plik pdf 

Sprostowanie komunikatu pobierz plik pdf 

Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pobierz plik pdf

Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pobierz plik Excel

Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 31 lipca 2019 roku dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW:

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe: 

http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-stycznia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe.html

Wykaz wydawnictw naukowych pobierz plik pdf 

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016 opublikowany dnia 26 stycznia 2017 r. przez MNiSW

http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznanych-za-publikacje-naukowe-w-tych-czasopismach-ustalony-na-podstawie-wykazow-ogloszonych-w-latach-2013-2016.html

https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016

Publikacje od roku 2013 – Wykaz czasopism do Komunikatu MNiSW z 17.12.2013

Publikacje od roku 2011 - Wykaz czasopism do Komunikatu MNiSW z 21.12.2012

Publikacje z lat 2007-2010 - punktacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r., w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową (zgodnie z wykazem wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 28 listopada 2007 r., z uzupełnieniami). Źródło: ujednolicony wykaz czasopism MNiSW z dnia 25.06.2010

Dla publikacji z lat 2005 i 2006 stosuje się punktację na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (zgodnie z wykazem wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 21 października 2005 r., z uzupełnieniami).

Dla publikacji do 2004 r. włącznie, stosuje się szczegółowe zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych wchodzących w zakres działań zespołu nauk medycznych p05 w zakresie publikacji w czasopismach, monografiach i podręcznikach akademickich

  1. Publikacje zawarte w czasopismach

1 A - Publikacje recenzowane zawarte na liście filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:

Wartość IF: Punktacja KBN:

           - 0,000 - 6

0,001 – 0,500 - 7

0,501 – 1,000 - 8

1.001 - 1.500 - 9

1.501 - 2.000 - 10

2.001 - 2.500 - 11

2.501 - 3.000 - 12

3.001 - 3.500 - 13

3.501 - 4.000 - 14

4.001 - 4.500  -15

4.501 - 5.000 - 16

5.001 - 5.500 - 17

5.501 - 6.000 - 18

6.001 - 6.500 - 19

6.501 - 7.000 - 20

7.001 - 7.500 - 21

7.501 - 8.000 - 22

8.001 - 8.500 - 23

8.501 - ∞ - 24

1 C – Publikacje recenzowane zawarte w czasopismach polskich punktowane zgodnie z listą czasopism Zespołu P05

Rankingi KBN polskich czasopism naukowych zespołu P05 za lata 2000 | 2001 | 2002-2004 (listy posadowione są na serwerze Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu).

Indeks H (HIRSCHA) (ang. h-index) współczynnik wprowadzony w 2005 roku przez Jorge’a E. Hirscha określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzujący jego całkowity dorobek, a nie tylko znaczenie jednej poszczególnej pracy, co czyni zwykły indeks cytowań. Indeks h jest definiowany jako liczba prac naukowych (publikacji), które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. (źródło * Indeks_h)

Indeks H można przygotować na podstawie danych znajdujących się w bazach WEB OF SCIENCE (baza źródłowa) oraz SCOPUS, dodatkowym źródłem jest program Publish or Perish (indeksuje Google Scholar).

Wyliczenie indeksu w dostępnych narzędziach (SCOPUS, Web of Science Core Collection oraz Web of Science All Databases) można zlecić w bibliotece IMiD.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons