Zasoby elektroniczne i linki

Wyszukiwarka zasobów elektronicznych Instytutu Matki i Dziecka (test)

Zasoby elektroniczne dostępne dla pracowników Instytutu Matki i Dziecka (rozpoznanie po IP sieci Instytutu)

W sytuacji potrzeby dostępu indywidualnego do baz subskrybowanych przez Instytut spoza sieci IMiD należy kontaktować się z Działem IT (usługa VPN wyłącznie dla pracowników Instytutu Matki i Dziecka).

Ograniczenia  licencyjne  w zdalnym dostępie do zasobów elektronicznych.

Zgodnie    z    prawami     autorskimi   i   umowami    licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism, książek czy systematyczne pobieranie dużych pakietów materiałów z baz danych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej,  naukowo-dydaktycznej lub edukacyjnej. 

Użytkownik nie może usuwać ani zmieniać informacji o prawach autorskich zamieszczonych w materiałach, rozprowadzać i wykorzystywać materiałów w celach komercyjnych, nie może również włączać całych pakietów materiałów  jako źródeł dydaktycznych.

Użytkownicy nie mogą również ujawniać ani przekazywać  haseł  i innych  danych autoryzacyjnych   umożliwiających zdalny dostęp do zasobów elektronicznych.

 

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki prowadzona przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego jest programem zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek, baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych:

https://wbn.icm.edu.pl/

- zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich i naukowych w Polsce (Elsevier, EBSCOhost, Springer, Wiley Online Library, Web of Science, Scopus)

- narzędzia bibliometryczne (SciVal, InCites)

InCites Benchmark & Analytics – narzędzie do analizy danych z baz Web of Science – SCIE, SSCI, A&HCI, JCR, ESI, pozwalające porównać dorobek naukowy badaczy i instytucji (wymaga posiadania konta na platformie Web of Science)

Dodatkowe informacje o narzędziu InCites

https://clarivate.savoinspire.com/ickompedium/

Scival -  narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus umożliwiające wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych partnerów czy współpracowników, analizowanie trendów w nauce (wymaga posiadania konta w serwisach Elsevier).

Dodatkowe informacje o narzędziu SciVal

https://www.elsevier.com/pl-pl/promo/scival/scival-polska

- czasopisma i książki w licencjach konsorcyjnych (m.in. CUP, LWW, NPG)

- bazy chemiczne, ekonomiczne i matematyczne w licencjach konsorcyjnych

- polskie otwarte zasoby bibliograficzno-pełnotekstowe na serwerach ICM

- programy publikowania otwartego:

Springer Open Choice

Więcej informacji: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_open_choice

 

Czasopisma i książki w licencjach krajowych 

 

http://www.sciencedirect.com/

http://link.springer.com/

http://www.interscience.wiley.com/

http://www.nature.com/nature/index.htm

http://www.sciencemag.org/magazine.dtl

http://infona.pl/

http://search.ebscohost.com/

 

Konsorcjum Cambridge University Press CUP

https://www.cambridge.org/core/?utm_source=gnav&utm_medium=core&utm_campaign=gnav

Konsorcjum Oxford University Press OUP

https://academic.oup.com/journals/

 

Konsorcjum – Lippincott Willimas and Wilkins LWW (10 tytułów)

http://access.ovid.com/custom/matki/

 

Cochrane Database of Systematic Reviews

https://www.cochranelibrary.com/

 

EBSCO host

http://search.ebscohost.com

 

Konsorcjum NPG (Nature Publishing Group – 4 tytuły)

https://www.nature.com/siteindex/index.html

 

Czasopisma i książki w licencjach konsorcyjnych (WBN Wirtualna Biblioteka Nauki)

http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

http://www.nature.com/siteindex/index.html

http://www.oxfordjournals.org/

http://search.proquest.com/

 

 

Dostęp pełnotekstowy do bazy :

ClinicalKey to zintegrowana platforma informacji medycznej udostępniona przez wiodącego wydawcę w branży medycznej oraz naukowej – Elsevier wspomagająca rozwój zawodowy, codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Wymagane jest posiadanie konta w serwisach Elsevier.

Elsevier ClinicalKey

https://www.clinicalkey.com

 

Polska Bibliografia Lekarska (jednoczesne przeszukiwanie dla 10 użytkowników) – baza bibliograficzna tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej, zawiera ponadto informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych znajdujących się w zbiorach Biblioteki. Baza zawiera streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.

http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblb09

 

Kolekcje na portalu infona.pl

Infona to portal komunikacji naukowej stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (poprzez ten serwis dostępne są czasopisma i książki zakupione w ramach licencji krajowej)

https://www.infona.pl/

 

Elsevier

https://www.infona.pl/search/simple?searchPhrase=&searchConf=resource&q=sc.true*op.true*l_0*c_0dataset_0FACET%3Aeq%3A2418057f-e771-4305-b871-1517665940d5.elsevier*p_0iPP.20*p_0ssh.0*p_0cP.1&localeQueryString=searchPhrase%3D%26q%3Dsc*op*l_0*p_0cP.1*p_0iPP.20%26field%3Ddataset%26value%3Delsevier%26searchConf%3Dresource

 

Springer

https://www.infona.pl/search/simple?searchPhrase=&searchConf=resource&q=sc.true*op.true*l_0*c_0dataset_0FACET%3Aeq%3Abf381cf4-5f41-4c6e-ae75-ddeb932a9fa0.springer*p_0iPP.20*p_0ssh.0*p_0cP.1&localeQueryString=searchPhrase%3D%26q%3Dsc*op*l_0*p_0cP.1*p_0iPP.20%26field%3Ddataset%26value%3Dspringer%26searchConf%3Dresource

 

Wiley

https://www.infona.pl/search/simple?searchPhrase=&searchConf=resource&q=sc.true*op.true*l_0*c_0dataset_0FACET%3Aeq%3A0fe685d1-6214-40f8-a330-a480ce1c272c.wiley*p_0iPP.20*p_0ssh.0*p_0cP.1&localeQueryString=searchPhrase%3D%26q%3Dsc*op*l_0*p_0cP.1*p_0iPP.20%26field%3Ddataset%26value%3Dwiley%26searchConf%3Dresource

 

Bazy bibliograficzne w licencjach krajowych (zalecana rejestracja w bazie i korzystanie jako zalogowany użytkownik)  

Scopus

http://www.scopus.com/

Baza bibliograficzno-abstraktowa z opcją sprawdzania indeksu Hirscha oraz wyszukiwania cytowań Hirscha dla publikacji od 1996 r.

 

Web of Science

http://weobofscience.com/

Baza publikacji i cytowań na platformie Web of Science zawiera indeksy:

- Science Citation Index Expanded - od 1945 roku

- Social Sciences Citation Index - od 1956 roku

- Arts & Humanities Citation Index - od 1975 roku

- Conference Proceedings Citation Index - od 1990 roku

- Book Citation Index– Science - od 2005 roku

- Book Citation Index– Social Sciences & Humanities - od 2005 roku

 

 

Źródła ogólnodostępne

 

Alpha Galileo

Centrum prasowe zbierające informacje o rozwoju nauk ścisłych, techniki, technologii, medycyny, nauk humanistycznych i sztuki na świecie

https://www.alphagalileo.org/en-gb/

 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Wyszukiwarka naukowa działająca w ramach Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (zasoby Open Access)

https://www.base-search.net/

 

BioMed Central Open Access

Recenzowane czasopisma dostępne w pełnym tekście (Open Access) z zakresu biochemii, bioinformatyki, biotechnologii, chemii organicznej, ekologii i żywienia

https://www.biomedcentral.com/

 

Brenda

Baza danych dotycząca enzymów, tworzona przez Instytut Biochemii Uniwersytetu w Kolonii, udostępniania nieodpłatnie

https://www.brenda-enzymes.org/

 

CiteSeerX - wyszukiwarka naukowa działająca na zasadzie indeksu cytowań (głównie informatyka i informacja)

http://citeseerx.ist.psu.edu/index;jsessionid=34A31D80647E8813ADD92991AF37BC85

 

DART-Europe E-Theses Portal

Portal powstały w ramach porozumienia bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotek europejskich - prace naukowe z całej Europy

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

 

Directory of Open Access Journals DOAJ

Czasopisma pełnotekstowe w otwartym dostępie (Open Access)

https://doaj.org/

 

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)

Repozytoria zasobów elektronicznych uczelni światowych

http://www.opendoar.org/

 

Europe PMC

Repozytorium zapewniające dostęp do artykułów z dziedziny nauk przyrodniczych, książek, patentów, wytycznych klinicznych

http://europepmc.org/

 

Google Scholar

Uruchomiona w 2004 roku wyszukiwarka naukowa przeszukująca wybrane zasoby o charakterze naukowym (recenzowane artykuły naukowe udostępniane przez największe światowe wydawnictwa)

https://scholar.google.pl/

Do czego nie należy używać Google Scholar

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/do-czego-nie-nalezy-uzywac-google-scholar/

 

MasterKey Index Data - wyszukiwarka naukowa

http://mk2.indexdata.com/

 

Medline

Baza bibliograficzna opracowywana przez National Library of Medicine w USA notująca piśmiennictwo z zakresu medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemów opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych jest najważniejszym komponentem bazy PubMed.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

PubMed - przewodnik https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.PubMed_Quick_Start

 

MEDtube

Platforma multimediów szkoleniowych

https://medtube.pl/ - polska wersja językowa

https://medtube.net/ - angielska wersja językowa

 

PLoS Public Library of Science

Wydawca czasopism Open Access z zakresu nauk ścisłych i medycyny

https://www.plos.org/

 

Polish Scientific Journals Database PSJD

Baza prowadzona przez Centrum Otwartej Nauki (CeON) rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

http://psjd.icm.edu.pl/psjd/about

 

PubMed Central

Archiwum czasopism naukowych (dostęp pełnotekstowy)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

 

Questia

Baza wielodziedzinowa zawierająca książki akademickie oraz artykuły naukowe (teksty od lat osiemdziesiątych)

https://www.questia.com/

 

Scientific Research Publishing – SCIRP

Wydawca naukowych czasopism, książek, materiałów konferencyjnych (Open Access)

https://www.scirp.org/

 

Polecane źródła

 

Elektronische Zeitschriftenbibliotek

Baza czasopism naukowych dostępnych online z wielu dziedzin wiedzy, część tytułów w wolnym dostępie

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

 

EUR-Lex

Akty prawne Unii Europejskiej (bezpłatny dostęp, w 24 językach urzędowych UE)

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

 

HINDAWI

Serwis czasopism naukowych z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych

https://www.hindawi.com/

 

INTECH

Serwis Open Access (książki)

https://www.intechopen.com/

 

JURN

Wyszukiwarka zasobów Open Access

https://jurnsearch.wordpress.com/

 

Massachusetts Institute of Technology MIT

Bezpłatne zasoby edukacyjne (Open Educational Resource OER) – pełnotekstowe wykłady, materiały do ćwiczeń i laboratoriów (MITOPENSOURCEWARE)

https://ocw.mit.edu/index.htm

 

OAIster

Katalog źródeł elektronicznych

http://oaister.worldcat.org/

 

Project Gutenberg

Pierwsza elektroniczna biblioteka

http://www.gutenberg.org/

 

Tech books for free download

Podręczniki pełnotekstowe z zakresu informatyki

http://techbooksforfree.com/

 

Toxnet

Baza bibliograficzna z zakresu toksykologii, zdrowia środowiskowego, chemikaliów, zatruć, oceny ryzyka zawodowego, bezpieczeństwa i higieny pracy (Toxicology Data Network) tworzona przez NIH US National Libary of Medicine

https://toxnet.nlm.nih.gov/

 

Dodatkowe linki

Strony nauki polskiej związane z Open Access:

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON) - zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie.

https://depot.ceon.pl/

Otwarta Nauka

https://otwartanauka.pl/

Platforma Otwartej Nauki

http://pon.edu.pl/

Uwolnij Naukę

https://uwolnijnauke.pl/

ICM Otwarta Nauka

http://icm.edu.pl/edukacja/otwarta-nauka/

Otwarte licencje Creative Commons

https://creativecommons.pl/

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons