Kontakt

Instytut Matki i Dziecka
Adres: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
KRS: 0000050095
NIP: 525 000 84 71
REGON: 000 288 395
Centralna rejestracja - Call Center
Zapisy do poradni: 22 32 77 050 - 051,  pon. - pt. ,  07.30 - 18.00
Lokalizacja: Budynek A, wejście "B - AMBULATORIUM",  PARTER
Izba Przyjęć Pediatryczna
Telefon: 22 32 77 324
Tel./Fax: 22 32 77 147
Lokalizacja: Budynek B, wejście, parter
Izba Przyjęć Położnicza
Telefon: 22 32 77 438
Lokalizacja: Klinika Położnictwa i Ginekologii , Budynek B, parter

 

Płatności
Numer rachunku bankowego  81 2490 0005 0000 4600 8807 9430 Alior Bank S.A. 
Płatność kartą Możliwa jest płatność kartą, Budynek A, parter, Rejestracja
Skrzynka ePUAP 
Adres skrytki  /IMiDWarszawa/SkrytkaESP

Tonowe wybieranie numerów wewnętrznych 22 32 77 000

Pełnomocnik Dyrektora ds. Programów Lekowych Medycznych i Badań Przesiewowych
sidorowicz-mariola

dr n. med. Magdalena Wysocka

Sekretariat: 22 32 77 515
e-mail: programy.lekowe@imid.med.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Organizacji Świadczeń Medycznych

 

 

Urszula Skarżyńska

22 32 77 353
e-mail: urszula.skarzynska@imid.med.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
sidorowicz-mariola mgr Mariola Sidorowicz
22 32 77 422
dyrektor.pielegniarstwa@imid.med.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. pozyskiwania Funduszy
janus-slawomir Mariusz Chrzanowski
22 32 77 392
mariusz.chrzanowski@imid.med.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds PR

dr n. o zdr. Dorota Kleszczewska
22 32 77 423
dorota.kleszczewska@imid.med.pl

PR@imid.med.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds Wdrożenia EDM i Obsługi Pacjenta

Zuzanna Rohn

Pełnomocnik Dyrektora ds. Wdrażania EDM i Obsługi Pacjenta
22 32 77 318
zuzanna.rohn@imid.med.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds IT
nowak-radoslaw Radosław Nowak
22 32 77 330
radoslaw.nowak@imid.med.pl

 

Specjalista ds Badań Klinicznych
dabrowska-bozena Monika Jędrzejczyk
22 32 77 425
monika.jedrzejczyk@imid.med.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds Ochrony Informacji Niejawnych
andrasik-tomasz Tomasz Andrasik
22 32 77 394
tomasz.andrasik@imid.med.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Działalność

 • informowanie Dyrektora Instytutu jako Administratora oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych - RODO) oraz innych przepisów;
 • monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk Administratora;
 • szkolenie personelu uczestniczącego  w operacjach przetwarzania danych;
 • przeprowadzania systematycznych audytów w zakresie ochrony danych;
 • udzielanie wskazówek Administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających  zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez Administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko;
 • udzielanie na żądanie zaleceń do oceny skutków oraz monitorowanie ich wykonania w przypadku, gdy Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla  ochrony danych;
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane przetwarza Administrator jak i dla organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jest zobowiązany z nim współpracować w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

andrasik-tomasz

Sylwia Matuszewska

22 32 77 495
sylwia.matuszewska@imid.med.pl

iod@imid.med.pl

 

Główny Księgowy

Działalność

 • Prowadzenie rachunkowości Instytutu, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i obowiązującymi przepisami.
 • Zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych.
 • Opracowywanie procedur i regulacji w obszarze finansowo-księgowym.
 • Nadzór nad przebiegiem i prawidłowością inwentaryzacji aktywów i pasywów Instytutu.
 • Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi Instytutu.
katarzyna-gzowska Katarzyna Gzowska
22 32 77 216
katarzyna.gzowska@imid.med.pl
Dział Księgowości

Działalność

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych Instytutu, zgodnie z ustawą o rachunkowości, oraz sprawozdań w zakresie wykorzystania środków dotyczących programów UE zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie rejestru V AT oraz miesięczne sporządzanie deklaracji V A T -7.
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów oraz przygotowywanie informacji na potrzeby Zarządu Instytutu.
 • Obsługa kasy Instytutu w tym kasy fiskalnej.
 • Prowadzenie obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Kierownik

Renata Jabłońska

 

  renata.jablonska@imid.med.pl

 

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Działalność

 • Rozliczenia finansowe i sprawozdania w zakresie umów dotyczących projektów zamawianych, grantów.
 • Monitorowanie wniosków zakupowych i wyjazdowych dotyczących wykonania przedmiotu umów z zakresu. działalności naukowej (granty, projekty zamawiane).
 • Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów.
 • Obsługa finansowa dokumentów finansowo księgowych, kosztowych i przychodowych.
 • Analiza informacji o ilości wykonywanych wewnętrznie procedur medycznych.
 • Sporządzanie i nadzór nad realizacją planu finansowego Instytutu.
 • Obsługa finansowa wniosków zakupowych i wyjazdowych IMID.
 • Tworzenie i aktualizacja cenników wykonywanych usług.
 • Opracowanie metodologii rozliczania kosztów Instytutu.
 • Wycena kosztów leczenia pacjentów Instytutu.
ratyńska Kierownik
Małgorzata Ratyńska
22 32 77 460
dzial.ekonomicznofinansowy@imid.med.pl
Biuro Prasowe

Działalność:

 • Dbanie o pozytywny wizerunek Instytutu Matki i Dziecka.
 • Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna.
 • Organizacja pracy biura prasowego.
 • Kontakt z mediami oraz zarządzanie bazą akredytowanych dziennikarzy.
 • Wspieranie i pozyskiwanie środków na rozwój nowych usług.
 • Koordynowanie udziału szpitala w imprezach o charakterze zdrowotnym.
 • Koordynowanie kampanii medialnych.
 • Koordynowanie przepływu wniosków o patronat misyjny Instytutu.
 • Tworzenie informacji prasowych, banerów, prowadzenie fotorelacji.

Kierownik Biura Prasowego

Katarzyna Wołos

22 32 77 423

787 657 090

katarzyna.wolos@imid.med.pl

 

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Działalność

 • Bieżąca kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników Instytutu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzenie szkolenia pracowników Instytutu z zakresu BHP.
 • Ocena zagrożeń zawodowych (ryzyko zawodowe) zawodowego i opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Prowadzanie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Informowanie przełożonych o stanie BHP i źródłach zagrożeń zawodowych w Instytucie oraz składanie wniosków mających na celu usunięcie istniejących zaniedbań i zagrożeń.
 • Udział w opracowaniu planów poprawy warunków BHP w Instytucie i kontrola ich wykonania.
 • Występowanie do kierownikówkomórek organizacyjnych Instytutu z wnioskami o usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień należących do ich kompetencji oraz informowanie przełożonych o realizacji tych wniosków.
 • Udział w przeglądzie warunków pracy w Instytucie przeprowadzanym przez Społeczną Inspekcję Pracy. Uczestnictwo w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.
zegarski-slawomir Sławomir Zegarski
22 32 77 393
bhp.imid@imid.med.pl
Inspektor ds. Obronnych

Działalność

 • Opracowanie i systematyczne aktualizowanie dokumentacji oraz przygotowanie praktycznych działań dotyczących spraw obronnych oraz obrony cywilnej Instytutu.
 • Planowanie i organizowanie szkolenia pracowników Instytutu w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.
 • Współdziałanie z podmiotami zajmującymi się problematyką obronną, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.
 • Nadzór nad magazynowaniem i utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.
 • Uczestniczenie w przygotowaniach i realizacji działań w sytuacjach kryzysowych.
andrasik-tomasz Tomasz Andrasik
22 32 77 394
tomasz.andrasik@imid.med.pl
Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Działalność

 • Realizacja zadań w zakresie zabezpieczania przeciwpożarowego Instytutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie bieżącej kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Instytutu.
 • Zgłaszanie przełożonym wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wniosków o przyznanie funduszy niezbędnych do realizacji inwestycji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Współdziałanie w szkoleniu przeciwpożarowym pracowników Instytutu i przygotowanie ich do czynnego udziału w zapobieganiu i zwalczaniu pożarów.
 • Opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Wprowadzanie w życie zarządzeń i regulaminów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
michalski-andrzej Andrzej Michalski
22 32 77 393
andrzej.michalski@imid.med.pl
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Działalność

 • Przygotowanie i nadzór nad dokumentacją niezbędną do prawidłowej realizacji postępowań o zamówienia publiczne oraz realizacja wszelkich czynności przewidzianych w procedurach zamówień publicznych.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Realizacja zamówień z Rocznego Planu Zamówień oraz z poza.
 • Realizacja wniosków o dokonanie zamówienia.
sarnowski-witold

Kierownik

Izabela Ślaska
22 32 77 540

izabela.slaska@imid.med.pl 
zamowienia.publiczne@imid.med.pl

 

Dział Administracyjny

Działalność

W ramach Sekcji Administracji:

 • Administrowanie obiektami, terenami oraz infrastrukturą budowlaną Instytutu, w tym prowadzenie gospodarki pomieszczeniami Instytutu.
 • Organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych Instytutu oraz realizacja inwentaryzacji.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną środowiska w zakresie ewidencji odpadów.
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencjowanie darowizn na rzecz IMiD.

W ramach Sekcji Sprzątającej:

 • Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach administracyjnych, ambulatorium oraz ciągach komunikacyjnych.

W ramach Sekcji Transportu Zewnętrznego:

 • Prowadzenie gospodarki samochodowymi środkami transportu.
 • Zabezpieczenie neonatologicznego transportu medycznego.
 • Realizacja innych usług transportowych na podstawie zleceń składanych przez komórki organizacyjne Instytutu.

 

  Kierownik
Edyta Berska
22 32 77 530
edyta.berska@imid.med.pl
Sekcja Administracji
Telefon: 22 32 77 232
e-mail: dzial.administracyjny@imid.med.pl
Sekcja Transportu Zewnętrznego
Telefon: 22 32 77 213
Sekcja Sprzątająca
Telefon: 22 32 77 210

 

 
Dział Zarządzania Infrastrukturą

Działalność

Sekcja Techniczna

Nadzór nad stanem technicznym obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych infrastruktury budowlanej. 

Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych i wszelkiej instalacji technicznej w budynkach i na terenie IMiD.

Sekcja Aparatury Medycznej

Nadzór nad certyfikacją i utrzymaniem w ruchu aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego będącego na stanie Instytutu.

Opiniowanie i wnioskowanie zakupu i naprawy wyrobów medycznych wielokrotnego użycia.

Sekcja Napraw i Konserwacji

Nadzór i utrzymanie w ruchu urządzeń infrastruktury technicznej i aparatury medycznej Instytutu poprzez konserwacje i bieżące naprawy.

Prowadzenie rejestru zgłoszeń i napraw infrastruktury  technicznej i aparatury medycznej w elektronicznym systemie zgłoszeń napraw.

Prowadzenie gospodarki magazynowej niezbędnej do obsługi technicznej i aparatury medycznej IMiD.

 

piasecka_dorota Kierownik
Dorota Piasecka
22 32 77 512

Dział Inwestycji
Zadania Działu Inwestycji:
 1. Prowadzenie procesu inwestycyjnego ( planowanie inwestycji, określanie zakresu rzeczowo-finansowego, opracowywanie programów inwestycji, realizacja inwestycji, rozliczenie inwestycji).
 2. Opracowanie zakresu i wytycznych do projektowania, a także nadzór nad wykonywaniem dokumentacji projektowej dla realizowanych zadań inwestycyjnych.
 3. Udział w postępowaniach przetargowych w zakresie merytorycznym,
 4. Nadzór nad realizacją i koordynacją prowadzonych zadań inwestycyjnych,
 5. Koordynacja działań prowadzonych w ramach realizacji projektów inwestycyjnych,
 6. Zarządzanie i nadzór nad pracami wykonawców i podwykonawców zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami,
 7. Koordynacja w zakresie odbiorów realizowanych inwestycji,
 8. Udział w rozliczaniu rzeczowo-finansowym prowadzonych inwestycji
 

Kierownik
Marek Karnafel

marek.karnafel@imid.med.pl

(0 22) 32 77 355

Dział Pozyskiwania Finansowania i Wspierania Projektów Rozwojowo – Modernizacyjnych

Działalność

* Monitorowanie możliwości pozyskiwania finansowania przedsięwzięć ze środków pozakontraktowych.

* Współpraca, inicjowanie i koordynacja w zakresie działań rozwojowych i modernizacyjnych.

* Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia koncepcji rozwojowych.

* Pozyskiwanie dofinansowania na realizację uzgodnionych działań rozwojowych i modernizacyjnych.

* Koordynacja i udział w wykonywaniu prac projektowych związanych z pozyskiwaniem finansowania, dotyczących zapewnienia:

o Opracowań merytorycznych,

o Organizacyjnego sporządzania dokumentacji formalnej i wymaganych materiałów.

* Sporządzanie sprawozdań zgodnie z potrzebami Instytutu.

* Współpraca z Biurem Prasowym w zakresie zapewnienia informacji o postępach prac.

* Współpraca z partnerami zewnętrznymi, instytucjami i organami publicznymi oraz dostawcami specjalistycznych usług.

* Współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie wdrażania projektów dofinansowanych, ich koordynacji i realizacji.

Kierownik
Mariusz Chrzanowski

22 32 77 392
mariusz.chrzanowski@imid.med.pl

Archiwum Zakładowe

Działalność

 • Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji Instytutu Matki i Dziecka
 • Opracowanie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 
Sekcja Kancelaria
 • Odbiór korespondencji przychodzącej
 • Wysyłanie korespondencji wychodzącej
 
piech_karolina Kierownik
Karolina Piech-Orłowska
22 32 77 288

 

Archiwum Zakładowe
Lokalizacja Budynek B, poziom -1, pok. P42
Kontakt tel. 22 32 77 175 

 

Sekcja Kancelaria
Lokalizacja Budynek A, III piętro, pok. 304
Kontakt tel. 22 32 77 403 
E-mail kancelariaimid@imid.med.pl

 

Dział Informatyki

Działalność

 • Administrowanie, konserwacja, serwis, naprawa i rozbudowa sieci komputerowej, serwerowni, serwerów i baz danych oraz wszelkich urządzeń towarzyszących.
 • Opiniowanie i wnioskowanie o zakup oprogramowania, komputerów, monitorów drukarek i innych urządzeń peryferyjnych oraz ich instalacja.
 • Administrowanie systemami operacyjnymi i oprogramowaniem Instytutu.
 • Prowadzenie polityki informatyzacji Instytutu.
 • Prowadzenie polityki archiwizacji danych elektronicznych i archiwizacja danych elektronicznych na serwerach Instytutu.
 • Prowadzenie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych i dostępu do danych.
Telefon: 22 32 77 309
e-mail: dzial.it@imid.med.pl
Kierownik: Radosław Nowak
Dział ds. Sztucznej Inteligencji i Innowacji Technologii Medycznych

Dział ds. Sztucznej Inteligencji i Innowacji Technologii Medycznych Instytutu Matki i Dziecka jest  jednostką, której misją jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających opiekę zdrowotną kobiet i dzieci w ramach podmiotu leczniczego.

Celem działu jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji, analizy danych i technologii medycznych, aby zrewolucjonizować procesy diagnostyczne, leczenia i monitorowania pacjentów, jak również profilaktykę. Zespół tworzy środowisko, które aktywnie wspiera integrację nowoczesnych technologii z tradycyjną opieką zdrowotną w celu osiągnięcia lepszych wyników terapeutycznych. Dzięki obecności Działu, lekarz wychodzący z inicjatywą czy innowacyjnym pomysłem, znajduje wsparcie zespołu, który zna i rozumie branżę technologiczną, ale również znajduje się w zasięgu ręki tj. w tej samej placówce medycznej. Stanowi to jednocześnie odwzorowanie pracy projektowej z innych sektorów.

Stworzenie Działu ds. Sztucznej Inteligencji i Innowacji Technologii Medycznych to nie tylko wprowadzenie nowych technologii, ale również budowanie mostów komunikacji i współpracy pomiędzy różnymi dziedzinami medycyny i technologii. Współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych, informatykami, kadrą zarządzającą, prawnikami i innymi specjalistami pozwala na holistyczne podejście do opieki zdrowotnej.

Zainicjowanie w szpitalu jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wdrażanie innowacji oraz współpracę twórców nowatorskich rozwiązań z klinicystami zyskało uznanie w środowisku medycznym. W związku z tym, w 2023 roku Instytut Matki i Dziecka został laureatem konkursu Fundacji KIDS Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali - "Dziecięcy Szpital Przyszłości" w kategorii Centrum Innowacji za „Utworzenie Działu ds. Sztucznej Inteligencji i Innowacji Technologii Medycznych”. To zaszczytne wyróżnienie potwierdza docenienie w branży zaangażowania Instytutu Matki i Dziecka w kreowanie przyszłości opieki zdrowotnej dla dzieci poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, co stanowi istotny wkład w rozwój medycyny pediatrycznej.

W zespole współpracują doświadczeni eksperci z dziedziny medycyny, inżynierii, prawa i ekonomii, entuzjaści technologii medycznych oraz pasjonaci innowacji.

Zespół Działu koordynuje konkurs dla startupów medycznych – Mother and Child Startup Challenge. Inicjatywa ma na celu promowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w obszarze pediatrii i zdrowia kobiet we wszystkich okresach życia, w tym w trakcie ciąży. Konkurs daje nie tylko niezwykłą możliwość identyfikowania obiecujących startupów oraz projektów, które mają potencjał zmieniać oblicze opieki zdrowotnej w publicznych placówkach w Polsce, ale również stanowi platformę współpracy branżowej.

 

Działalność:

 • Inicjowanie działalności IMiD w zakresie innowacyjnych technologii medycznych i rozwiązań procesowych
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi i podejmowanie wspólnych inicjatyw, w tym budowanie relacji z przedstawicielami biznesu a zespołami IMiD
 • Analiza potencjału rozwiązań, prowadzonych projektów oraz wyników badań, rekomendacja w przedmiocie ich dalszego rozwoju oraz ciągła ewaluacja wdrożenia
 • Koordynowanie konkursu dla startupów medycznych- Mother and Child Startup Challenge (link)

Radosław Nowak
Kierownik Działu ds. Sztucznej Inteligencji i Innowacji Technologii Medycznych
Pełnomocnik Dyrektora ds. IT
Pełnomocnik Dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa
Kierownik Działu Informatyki

radoslaw.nowak@imid.med.pl
22 32 77 330

Joanna Aftyka
Data Scientist

joanna.aftyka@imid.med.pl

Małgorzata Maj
Innovation Project Manager

malgorzata.maj@imid.med.pl

Nikoletta Magdalena Buczek
Innovation Project Manager

nikoletta.buczek@imid.med.pl

Ewelina Tomaszczyk
Innovation Project Manager

ewelina.tomaszczyk@imid.med.pl

 

Wioleta Zwolińska
Social Media Specialist

wiozwolinska@imid.med.pl

Dział Kadr i Płac

Działalność

 • Obsługa kadrowo - płacowa pracowników Instytutu.
 • Planowanie zatrudnienia oraz bezosobowego i osobowego funduszu płac.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 • Kontrolowanie i analiza dyscypliny pracy.
 • Kontrola i nadzór nad ważnością badań lekarza medycyny pracy.
 • Prowadzenie rekrutacji pracowników.
 • Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie rejestrów.
 • Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi.
krol-komarnicka-karolina

Kierownik
Karolina Król-Komarnicka

22 32 77 413

22 32 77 244

22 32 77 407

dzial.kadr@imid.med.pl

Dział Aktów Prawnych

Dział Aktów Prawnych

 

Działalność:

 • Obsługa w zakresie nadzoru i zarządzania aktami zewnętrznymi dotyczącymi rejestru Wojewody Mazowieckiego, Krajowego Rejestru Sądowego, Numeru Identyfikacji Podatkowej, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, regulaminów, pełnomocnictw itp.) oraz prowadzenie ewidencji tych dokumentów (rejestrów), w tym:

a) Nadzór nad prawidłowym wdrożeniem wewnętrznych aktów normatywnych,

b) Współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi w zakresie formalno-prawnym,

c) Realizacja zadań związanych z koordynowaniem wykonania usługi prawnej,

d) Przekazywanie kopii opinii prawnych i innych dokumentów do odpowiedniego zbioru korespondencji.

 • Monitorowanie Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych, Monitorów w zakresie związanym z działalnością Instytutu oraz informowanie drogą mailową Dyrektora, jego Zastępców oraz kierowników jednostek i komórek organizacyjnych o aktualnych zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
 • Współpraca z organizacjami związkowymi i samorządowymi działającymi na terenie Instytutu.
 • Ścisła współpraca z Kancelarią prawną obsługującą Instytut.
 • Wprowadzanie zmian i aktualizacja Księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Pilotaż nad kontrolami zewnętrznymi.
 • Udostępnianie informacji publicznej.
 • Prowadzenie strony BIP Instytutu.

 

krol-komarnicka-karolina

Kierownik
Karolina Król-Komarnicka

22 32 77 295

22 32 77 314

22 32 77 407

dzial.prawny@imid.med.pl

Dział Ocen i Rozwoju Współpracy

Działalność

 • Inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie prac związanych z procesem opiniowania produktów.
 • Promocja zadań i usług wykonywanych przez Instytut.
swieboda-aleksandra Kierownik
Aleksandra Świeboda
22 32 77 432
dzial.ocen@imid.med.pl
Dział Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

Działalność

 • Rozliczanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Nadzór nad realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Koordynacja i przygotowanie ofert w zakresie sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji sprawozdawczej dla NFZ, Ministra Zdrowa i Urzędu Miasta st. Warszawy.
 • Rozliczanie umów na komercyjne usługi medyczne.
 • Nadzór nad realizacją umów na programy polityki zdrowotnej i komercyjne usługi medyczne.
 • Koordynacja i przygotowanie ofert oraz umów w zakresie sprzedaży usług medycznych innym podmiotom.
 • Nadzór w zakresie prawidłowego rozliczania świadczeń.
 • Sporządzanie symulacji i zestawień statystycznych z zakresu działalności medycznej Instytutu.
zochowska-malgorzata Kierownik
Urszula Skarżyńska
22 32 77 353
urszula.skarzynska@imid.med.pl
Dział Nauki i Transferu Technologii

Działalność

 • Projekty naukowe,
 • Projekty badawczo-rozwojowe,
 • Projekty statutowe,
 • Komisja Bioetyczna,
 • Kształcenie podylomowe,
 • Biblioteka naukowa,
 • Medycyna Wieku Rozwojowego.
zochowska-malgorzata Kierownik
Edyta Kolipińska
22 32 77 332
edyta.kolipinska@imid.med.pl

Formularz kontaktowy

Jaka jest suma 4 i 1?
 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons