Certyfikaty ISO

Certyfikat ISO 9001:2015

Starania o ciągłe doskonalenie standardów organizacyjnych, w tym także podnoszenie jakości usług medycznych zaowocowały uzyskaniem przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie w dniu 28.06.2018 r. roku certyfikatu ISO 9001:2015, obejmujące działalność w zakresie prowadzenia badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych, szkoleń podyplomowych, profilaktyki i leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego.

Polityka wdrażania najnowszych standardów zarządzania została zapoczątkowana już w czerwcu 2004 r. Po kilkumiesięcznej pracy wdrożony został System Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO 9001:2000 w Izbie Przyjęć Instytutu Matki i Dziecka. Pierwsza certyfikacja systemu odbyła się w grudniu 2004 roku i została zrealizowana przez zewnętrzną niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA Certification Sp. z o.o.

Mając na uwadze misję IMID oraz bardzo duży nacisk Dyrekcji Instytutu na doskonalenie standardów jakościowych oferowanych usług medycznych podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu Systemu Zarządzania Jakością na wszystkich poziomach zarządzania Instytutu. Przy dużym zaangażowaniu Dyrekcji Instytutu, Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz wszystkich pracowników Instytutu skutecznie przeprowadzono proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakości według wymagań ISO 9001:2000. Znaczące stało się wzmocnienie wizerunku szpitala na rynku usług medycznych, spełnienie rosnących oczekiwań jakże wymagających Pacjentów jakimi w przeważającej części są dzieci. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2000 było procesem bardzo złożonym wymagającym zaangażowania wszelkich zasobów organizacyjnych, w tym najistotniejszych ludzkich.

Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością obejmował zarówno szkolenia Dyrekcji Szpitala, kierowniczej kadry medycznej i niemedycznej Instytutu oraz pozostałych pracowników, jak i tworzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością w obszarze administracji i świadczonych przez Instytut usług medycznych. Ostatni etap to przystąpienie Instytutu do auditu certyfikacyjnego niezależnej jednostki certyfikacyjnej.

Wdrożenia systemu zarządzania jakością przyczyniło się do bieżącej znajomości aktualnych i przyszłych potrzeb pacjentów poprzez systematyczną realizację badań satysfakcji pacjentów. Pozwoliło to na ciągłe podnoszenie poziomu satysfakcji pacjentów w świadczonych usługach. Szpital analizuje różne wskaźniki jakości, raportuje je oraz podejmuje skuteczne działania np. w zakresie monitorowania zakażeń szpitalnych, celów jakości, dokumentacji medycznej itd. Przyczynia się do rozwijania modelu pracy zespołowej. Z perspektywy czasu dostrzegany jest wpływ wdrożonego systemu zarządzania jakością na codzienną pracę poprzez:

 • uporządkowanie zakresów obowiązków odpowiedzialności każdego pracownika,
 • umożliwienie sprawdzenia w sytuacji wątpliwej działań jakie powinny być podjęte,
 • podwyższenie poziomu koncentracji i dbałość o satysfakcję pacjenta,
 • dokonywanie zapisów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Instytutu

Jedną z najważniejszych zalet tego systemu jest ustanowienie w szpitalu osób odpowiedzialnych za jakość procesów i okresowe przeglądy systemu przez zarządzających placówką. Dzięki temu procesy w IMID będą ulegać ciągłemu doskonaleniu, w celu lepszego zaspokajania potrzeb pacjentów.

Kompetentnym doradcą w procesie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością i szkoleń była poznańska firma MS QUALITY

Certyfikację ISO 9001:2015 w IMID przeprowadziła firma DEKRA Certification Sp. z o.o

Certyfikat ISO 14001:2015

Dnia 28 czerwca 2018 r. w Instytucie Matki i Dziecka przeprowadzony został audit certyfikujacy na zgodność z normą ISO 14001:2015. Objął on działalność w zakresie prowadzenia badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych, szkoleń podyplomowych, profilaktyki i leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego. Na podstawie przedłożonego sprawozdania uznano, że System Zarządzania Środowiskiem odpowiada wymaganiom normy. Niezależny audit przeprowadziła renomowana, niemiecka jednostka certyfikująca DEKRA Certification z siedzibą w Stuttgardzie.

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 został zintegrowany z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który Instytut Matki i Dziecka posiada już od 16.12.2008 r. Jest to kolejny krok w doskonaleniu działania Instytutu. Norma ISO 14001:2004 jest narzędziem, które właściwie wykorzystane, może przynieść duże korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla samego Instytutu. Oto niektóre z nich:
 

 • zapobieganie zanieczyszczeniom, co w konsekwencji prowadzi do minimalizowania zużycia materiałów, surowców, energii,
 • spełnienie wymagań prawnych w dziedzinie ochrony środowiska poprzez stworzenie systemowego nadzoru nad ich przestrzeganiem,
 • przewidywanie przyszłych wymagań prawnych poprzez rozwijanie odpowiedniej kultury i świadomosci proekologicznej wśród kierownictwa i persolenu,
 • podejmowanie wszelkich działań do ograniczenia szkodliwego wpływu działalności na środowisko naturalne.
 • zmniejszenie oddziaływania na otoczenie poprzez realizację wyznaczonych celów środowiskowych,
 • zwiększenie wiarygodność i akceptacja wszelkich usług medycznych świadczonych przez Instytut,
 • Instytut jest postrzegany jako jednostka przyjazna środowisku,
 • Instytut gwarantuje bezpieczeństwo świadczenia usług, procesów medycznych, właściwe postępowanie z odpadami medycznymi.

Dzięki zintegrowaniu wymagań obu powyższych norm w jeden kompleksowy system możliwe jest sprawne zarządzanie procesami jakościowymi i środowiskowymi zachodzącymi w Instytucie.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons