Działalność

Regulamin organizacyjny Instytutu Matki i Dziecka [kliknij]

Instytut Matki i Dziecka jest jednostką naukowo-badawczą. Posiada 60-letnią tradycję i znaczący dorobek znany w kraju i na forum międzynarodowym. Został powołany uchwałą Rady Ministrów w 1951 r. i od tego czasu nieprzerwanie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych matek, dzieci i młodzieży.

Działalność Instytutu Matki i Dziecka obejmuje następujące kierunki:

 • Nauka i badania - jako instytut badawczy - jednostka organizacyjnie wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym
  i ekonomiczno-finansowym, utworzona w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych. Prace te ukierunkowane są na potrzeby opieki zdrowotnej i obejmują przede wszystkim ochronę rodzin, macierzyństwa i zdrowia kobiet oraz zagadnienia z zakresu medycyny wieku rozwojowego.
 • Działalność usługowo-lecznicza - jest nierozerwalnie związana z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą i skupia się na leczeniu najbardziej skomplikowanych schorzeń wieku rozwojowego.
 • Działalność opiniodawcza - ujęta w statucie Instytutu Matki i Dziecka obejmuje wydawanie eksperckich opinii o produktach dla populacji wieku rozwojowego na wniosek producentów i dystrybutorów oraz przygotowywanie ekspertyz zleconych przez urzędy państwowe w tym Ministerstwo Zdrowia czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacje niezależne.
 • Działalność edukacyjna i wydawnicza - czyli kształcenie podyplomowe personelu medycznego oraz edukacja zdrowotna społeczeństwa. Kursy dla lekarzy są organizowane w ramach umowy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Instytut Matki i Dziecka zajmuje się również edukacją i promocją zdrowia w ramach realizowanych programów polityki zdrowot nej. Wydawany jest przez nas kwartalnik "Medycyna Wieku Rozwojowego" („Developmental Period Medicine”) w języku polskim i angielskim. Czasopismo uzyskało wysoką ocenę ekspertów międzynarodowych i jest indeksowane w MEDLINE i Index Copernicus.

Problemy zdrowotne jakimi się zajmujemy

Problemy zdrowotne, w których rozwiązywaniu uczestniczy Instytut Matki i Dziecka, zależą od aktualnych potrzeb społecznych i polityki zdrowotnej państwa. Za priorytetowe problemy zdrowotne, które wymagają interwencji, uznajemy:

 • wady i choroby wrodzone, w tym choroby nowotworowe dzieci i młodzieży
 • wcześniactwo, małą urodzeniową masę ciała i inne zaburzenia rozwoju,
 • zakażenia perinatalne
 • choroby powstałe w następstwie niekorzystnych warunków środowiska i stylu życia
 • zaburzenia rozwoju psychospołecznego we wczesnym dzieciństwie oraz w okresie adolescencji.

Priorytety te są zgodne ze strategią Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zdrowia prokreacyjnego oraz zdrowia i rozwoju dzieci 
i młodzieży oraz z polityką w zakresie zdrowia publicznego Unii Europejskiej.

Kadra Instytutu

W Instytucie pracują doskonali specjaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych i naukowych, w tym również konsultanci krajowi różnych dziedzin medycyny. Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom zdrowotnym społeczeństwa Instytut współpracuje też z wieloma instytucjami naukowymi oraz organizacjami w kraju i za granicą.

Działania kadry Instytutu:

 • prowadzi badania naukowe w zakresie: zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, powikłań ciąży oraz epidemiologii i etiopatogenezy wad wrodzonych, chorób i zaburzeń rozwoju dzieci
  i młodzieży, ich rozpoznawania, profilaktyki i leczenia,
 • opracowuje, koordynuje i monitoruje w skali kraju programy profilaktyczne i promocji zdrowia, zgodne z dokonaniami i wiedzą w zakresie ochrony i promocji zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, ciężarnych i karmiących oraz dzieci i młodzieży,
 • udziela wysokospecjalistycznych, zgodnych ze standardami światowymi porad w zakresie diagnozowania oraz leczenia i rehabiltacji wybranych wad, chorób i innych zaburzeń u dzieci
  i młodzieży oraz kobiet w wieku prokreacyjnym,
 • prowadzi badania naukowe (w tym kliniczne badania eksperymentalne) i oceny kliniczne oraz wydaje na ich podstawie opinie i certyfikaty,
 • inicjuje i opiniuje akty prawne oraz inne dokumenty dotyczące opieki zdrowotnej nad ww. grupami populacji,
 • prowadzi szkolenia podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz uczestniczy w kształceniu przeddyplomowym w zakresie ochrony
  i promocji zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym (w tym ciężarnych i karmiących) oraz dzieci i młodzieży.

Wierzymy, że działalność Instytutu Matki i Dziecka znacząco przyczynia się do poprawy zdrowia społeczeństwa i jakości życia.

WYKAZ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

 

Nr projektuKierownik ProjektuTytułOkres realizacji
789/FNiTP/669/2013 prof. dr hab. Jerzy Bal Aparatura do analizy i identyfikacji biomarkerów zróżnicowania genetycznego i patologii molekularnej (1 495 500 zł) 2013-2014

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons