Przeciwdziałanie zagrożeniu korupcją

Informowanie o incydentach korupcyjnych

DEFINICJE
Ilekroć jest mowa o:
- korupcji – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie działania, jak również obietnicę takiego postępowania, w celu uzyskania nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno majątkowej, jak i osobistej, w sposób bezpośredni lub pośredni, która wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 § 1-6 i art. 229 § 1-5 oraz art. 230 i art. 231 § 2 Kodeksu karnego;
- incydencie o charakterze korupcyjnym – należy przez to rozumieć każde zdarzenie, w wyniku którego doszło do podejrzenia naruszenia lub naruszenia przepisu prawa lub zapisów zawartych w regulacjach wewnętrznych, mające znamiona nadużycia funkcji, prowadzące do uzyskania nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych;
- ryzykach korupcyjnych – należy przez to rozumieć sytuacje i okoliczności, które przyczyniają się lub ułatwiają popełnienie przestępstwa korupcyjnego w podmiocie leczniczym.
Sposób powiadomienia Pełnomocnika ds. przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym o wystąpieniu incydentu:
1. Możliwość zgłoszenia wystąpienia w Instytucie Matki i Dziecka incydentu o charakterze korupcyjnym w każdej formie, a w szczególności za pomocą:
- przesyłki wysłanej na adres Instytutu za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
- przesyłki złożonej na miejscu w Kancelarii Instytutu;
- poczty elektronicznej na adres e-mail: antykorupcja@imid.med.pl.
2. Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym powinna zawierać dopisek: „Dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym”. Przesyłka nie podlega otwarciu w Kancelarii Ogólnej i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest bezpośrednio do Pełnomocnika ds. przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
3. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia osoba zgłaszająca jest każdorazowo informowana przez Pełnomocnika ds. przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
Minimalne wymagania zgłoszenia winny zawierać:
- dane personale i adres osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy;
- dane personalne osoby, której zgłoszenie dotyczy;
- opis incydentu o charakterze korupcyjnym;
- lokalizacja incydentu o charakterze korupcyjnym, tj. wskazanie komórki organizacyjnej;
- dowody;
- data i czytelny podpis osoby zgłaszającej.

Chcąc zachować anonimowość można przekazać informację bez podawania swoich danych. Może to utrudnić wyjaśnienie wszystkich okoliczności jednak proszę mieć pewność, że sprawa znajdzie swoje rozwiązanie.
Anonimowego zgłoszenia można także dokonać w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.


Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons