Rada naukowa

jakimiuk-artur Przewodnicząca Rady Naukowej
Prof. dr hab. Janina Stępińska
sands-dorota I Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej
Prof. dr hab. Monika Bekiesińska-Figatowska
danielewicz-roman

II Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej
Dr hab., prof. IMiD Magdalena Rutkowska

sobecka-justyna

Sekretariat:
Iwona Budzisz
22 32 77 383

iwona.budzisz@imid.med.pl
rada.naukowa@imid.med.pl
Budynek A, pok. 227

Rada Naukowa Instytutu Matki i Dziecka jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa uprawniona jest do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

Zgodnie ze Statutem Instytutu Matki i Dziecka zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz uchwalony przez nią Regulamin Działania Rady Naukowej.

Instytut Matki i Dziecka posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora nauk medycznych od 1950 roku,
  • doktora habilitowanego nauk medycznych od 1976 rok

 

 

Skład Rady Naukowej

Członkowie Rady Naukowej w kadencji 2021-2025

1

Prof. dr hab. Jerzy Bal

genetyka medyczna

2

Prof. dr hab. Monika Bekiesińska-Figatowska

radiodiagnostyka

3

Dr hab., prof. IMiD Magdalena Chełchowska

biochemia

4

Prof. dr hab. Marcin Czech

farmakoekonomika, ekonomika zdrowia

5 Ks. Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

katechetyka, pedagogika

6

Dr hab., prof. IMiD Monika Gos

biologia medyczna

7

Dr hab., prof. IMiD Tadeusz Issat

położnictwo i ginekologia

8

Prof. dr hab. Teresa Jackowska hematologia dziecięca, onkologia dziecięca, pediatria

9

Prof. dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk neurologia, neurologia dziecięca

10

Prof. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak położnictwo i ginekologia

11

Dr hab., prof. IMiD Beata Nowakowska genetyka medyczna

12

Prof. dr hab. Przemysław Oszukowski położnictwo i ginekologia

13

Dr hab., prof. IMiD Anna Raciborska pediatria, onkologia i hematologia dziecięca

14

Prof. dr hab. Andrzej Radzikowski gastroenterologia, pediatria

15

Dr hab. prof. IMiD Magdalena Rutkowska pediatria, neonatologia

16

Prof. dr hab. Dorota Sands

pediatria, alergologia, choroby płuc

17

Dr hab. prof. IMiD Ewa Sawicka chirurgia dziecięca

18

Prof. dr hab. Piotr Sieroszewski położnictwo i ginekologia

19

Prof. dr hab. Janina Stępińska kardiologia

20

Dr hab., prof. IMiD Jolanta Sykut-Cegielska pediatria metaboliczna

21

Dr hab. prof. IMiD Elżbieta Szczepanik neurologia dziecięca

22

Dr hab. Agata Szkiełkowska

foniatria, otolaryngologia, audiologia

23

Prof. dr hab. Katarzyna Tońska

genetyka, biologia molekularna

24

Dr hab. Ewa Toporowska-Kowalska

pediatria, gastroenterologia

25

Dr Roman Topór-Mądry

choroby wewnętrzne, zdrowie publiczne

26

Dr hab. Marek Ussowicz

pediatria, onkologia, hematologia dziecięca

27

Dr hab. inż. lek. Dariusz Włodarek żywienie człowieka, dietetyka

28

Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

biochemia

29

Dr Maria Boczar

chirurgia dziecięca

30

Dr Mariusz Ołtarzewski

biochemia

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

 

1.

Prof. dr hab. Anna Fijałkowska – Zastępca Dyrektora ds. Nauki

kardiologia

 

 

Przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

1.

Dr hab. inż. Roman Szewczyk

metrologia elektryczna i elektroniczna, pomiary magnetyczne

 

Zadania Rady Naukowej

Uchwalanie statutu;

Opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;

Opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;

Zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;

Opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;

Opiniowanie regulaminu organizacyjnego;

Opiniowanie rocznego planu finansowego;

Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;

Opiniowanie podziału zysku instytutu;

Opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;

Opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;

Przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;;

Wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;

Opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;

Opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

Przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64);

Podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

Występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.

Doktoraty, habilitacje i profesury

Rok 2017

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

lek. med. Adriana Pawłowska

położnictwo i ginekologia

Występowanie bacterial vaginosis u kobiet stosujących różne metody antykoncepcji.

prof. dr hab. Jan Peterek

Przewody doktorskie wszczęte przez Radę Naukową IMiD

1.

lek. med. Anastasiya Zasimovich

położnictwo i ginekologia

Charakterystyka obrotu kostnego u kobiet w ciąży fizjologicznej i powikłanej porodem przedwczesnym.

dr hab. Anna Fijałkowska

2.

lek. med. Burghard Abendstein

położnictwo i ginekologia

The defects of the posterior compartment of the vagina.

prof. dr hab. Marcin Jóźwik

3.

lek. med. Elżbieta Rogowska

onkologia dziecięca

Zastosowanie badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-CT) w diagnostyce i leczeniu mięsaka Ewinga.

dr hab. Anna Raciborska

4.

lek. med. Klaudia Żak

chirurgia dziecięca

Wrodzona przepuklina pachwinowa u niedojrzałych noworodków –problemy związane z leczeniem i następstwami wady.

dr hab. Ewa Sawicka

5.

lek. med. Natalia Bezniakow

genetyka kliniczna

Analiza podłoża molekularnego wybranych zespołów klinicznych uwarunkowanych mutacjami genów szlaku RAS-MAPK. Próba określenia algorytmu diagnostycznego dla potrzeb poradnictwa genetycznego.

prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak

6.

mgr Elżbieta Radkowska

chirurgia dziecięca

Wpływ zastosowanego leczenia chirurgicznego na wybrane parametry mowy u dzieci dziesięcioletnich z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia.

dr hab. Ewa Sawicka

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk medycznych nadane przez  Radę Naukową

 

L.p.

Imię i nazwisko

Opis osiągnięcia naukowego

1.

dr n. med. Hanna Mierzewska

Wybrane leukodystrofie i inne choroby z przeważającym zajęciem istoty białej- od fenotypu do diagnozy.

2.

dr n. med. Tadeusz Issat

Ambulatoryjna histeroskopia jako skuteczne narzędzie diagnostyczne i lecznicze patologii jamy macicy.

Rok 2016

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

lek. Justyna Milczewska

pediatria

Zakażenia krzyżowe dróg oddechowych o etiologii Pseudomonas aeruginosa u dzieci chorujących na mukowiscydozę.

prof. dr hab. Dorota Sands

Przewody doktorskie wszczęte przez Radę Naukową IMiD

1.

lek. Małgorzata Nowicka  

położnictwo i ginekologia

Stężenia białek VEGF, EG-VEGF i sVEGF-R1 w płynie pęcherzykowym i surowicy oraz ekspresja mRNA dla VEGF i EG-VEGF w komórkach ziarnistych u kobiet poddanych kontrolowanej stymulacji jajników a ryzyko zespołu hiperstymulacji

prof. dr hab. Artur Jakimiuk  

2.

lek. Marzanna Reśko-Zachara

neonatologia

Ocena wdrożenia do praktyki aktualnie rekomendowanych procedur w zakresie resuscytacji w oddziałach neonatologicznych w Polsce. Analiza zmian w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w 2008 roku.

dr hab. Magdalena Rutkowska

3.

lek. Anna Bauer

pediatria metaboliczna

Porównanie przebiegu i odległych następstw klasycznej galaktozemii wśród rodzeństw dotkniętych tą chorobą w populacji polskiej.

dr hab. Kamil Hozyasz

4.

lek. Katarzyna Pankiewicz

położnictwo i ginekologia

Udział galektyny 3 w rozwoju stanu przedrzucawkowego

dr hab. Anna Fijałkowska

5.

lek. Maria Boczar

chirurgia dziecięca

Wpływ następstw uszkodzenia układu nerwowego na funkcjonowanie i integrację społeczną dzieci leczonych z powodu otwartej przepukliny oponowo-rdzeniowej

dr hab. Ewa Sawicka

6.

lek. Ewa Szczerba

kardiologia

mikroRNA w adaptacji układu krążenia do przeciążenia objętościowego i ciśnieniowego u ciężarnych

dr hab. Anna Fijałkowska

Zamknięte przewody doktorskie przez Radę Naukową

 

1.

lek. Elżbieta Rogowska 

onkologia dziecięca

Ocena przydatności pomiarów stężenia homocysteiny i metioniny w surowicy krwi w prognozowaniu skuteczności leczenia w wysokich dawkach metotreksatu u pacjentów z osteosarcoma.

prof. Wojciech Woźniak

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk medycznych nadane przez  Radę Naukową

 

L.p.

Imię i nazwisko

Opis osiągnięcia naukowego

1.

dr n biol. Dorota Hoffman-Zacharska

Identyfikacja i charakterystyka podłoża molekularnego chorób neurogenetycznych jako klucz do zrozumienia ich patogenezy i zmienności fenotypowej.

Wszczęte postępowania habilitacyjne

 

L.p.

Imię i nazwisko

Opis osiągnięcia naukowego

1.

dr n med. Hanna Mierzewska

Wybrane leukodystrofie i inne choroby z przeważającym zajęciem istoty białej- od fenotypu do diagnozy

Rada Naukowa poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk medycznych

 

1.

dr hab. n. med. Pawłowa Stankiewiczowa

Wykaz pracowników jednostki, którzy uzyskali tytuł naukowy profesora nauk medycznych

 

1.

dr hab. Monika Bekiesińska-Fiagatowska

2.

dr hab. Dorota Sands

3.

dr hab. Paweł Stankiewicz

Rok 2015

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Witold Klemarczyk

pediatria

Wpływ niekonwencjonalnego sposobu żywienia na wybrane wskaźniki stanu odżywiania dzieci w wieku 1-5 lat – badanie prospektywne.

Dr hab. Halina Weker

2.

Lek. Leszek Lewandowski

położnictwo i ginekologia

Stężenie homocysteiny we krwi matek i krwi pępowinowej, a stosowanie kwasu foliowego w różnych okresach ciąży.

Prof. dr hab. Jerzy Leibschang

Rada Naukowa poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk medycznych:

1.

Dr hab. n med. Monika Bekiesińska-Figatowska

2.

Dr hab. n med. Dorota Sands

Rok 2014

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Margareta Budner

medycyna

Perforacje przewodu pokarmowego u niedojrzałych noworodków z bardzo małą lub ekstremalnie małą masą ciała - próba określenia najważniejszych czynników mających wpływ na wyniki leczenia chirurgicznego.

dr hab., prof. IMiD Ewa Sawicka

2.

Andrzej Brudnicki

medycyna

Wczesny wtórny przeszczep kości do wyrostka zębodołowego szczęki – cefalometryczna ocena rozwoju twarzowej części czaszki dzieci operowanych jednoetapowo z powodu jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia

dr hab., prof. IMiD Ewa Sawicka

 

Rok 2013

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Katarzyna Zybert

pediatria

Badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy- analiza algorytmów diagnostycznych i konsekwencji klinicznych.

Dr hab. n. med. Dorota Sands

2.

Lek. Jarosław Beta

Położnictwo i ginekologia

Ocena ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego w oparciu o analizę historii położniczej, parametrów biofizycznych i biochemicznych między 11 a 13 tygodniem ciąży

Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

3.

Lek. Maria Uliasz

radiologia i diagnostyka obrazowa

Ocena poznawcza obrazu zmian w wątrobie, drogach żółciowych i trzustce w badaniach rezonansu magnetycznego, cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego i ultrasonografii u chorych z mukowiscydozą

Dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk medycznych nadane przez   Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

1.

Dr n. med. Anna Oblacińska

pediatria

Otyłość u polskich nastolatków. Wieloaspektowa diagnoza populacyjna i wskazówki dla profilaktyki

Rok 2012

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Osazee Ewemade Okungbowa

położnictwo i ginekologia

Ekspresja antygenów powierzchniowych CD11a, CD11b, Cd11c, Cd16, CD62 i HLA-DR monocytów krwi obwodowej w nowotworach narządów płciowych u kobiet

Prof. dr hab. n. med. Michał Jóźwik

2.

Lek. Anna Kutkowska-Kaźmierczak

genetyka kliniczna

Submikroskopowe rearanżacje chromosomowe jako czynnik etiologiczny niepełnosprawności intelektualnej w kontekście problemów poradnictwa genetycznego

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak

3.

Lek. Paweł Szymanowski

położnictwo

i ginekologia

Znieczulenie porodowe a równowaga kwasowo-zasadowa i utlenowanie krwi pępowinowej

Prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik

4.

Lek. Aneta Kowalska-Kańka

położnictwo

i ginekologia

Stężenia kwasów żółciowych i erytropoetyny u ciężarnych z cholestazą wewnątrzwątrobową a stan płodu i noworodka

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk medycznych nadane przez   Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

1.

Dr n. med. Konrad Hozyasz

pediatria

Poszukiwania czynników ryzyka rozszczepów wargi i podniebienia

2.

Dr n. med. Wojciech Wiszniewski

genetyka kliniczna

Badania molekularne w dziedzicznych chorobach siatkówki

Rok 2011

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez   Radę Naukową

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Renata Łęcka

położnictwo

i ginekologia

Tlenek azotu – kliniczne znaczenie w porodzie przedwczesnym

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec

2.

Lek. Anna Kajdy

położnictwo

i ginekologia

Związek między genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami cyklu metabolizmu homocysteiny, a występowaniem stanu przedrzucawkowego

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec

4.

Lek. Anna Fritz-Rdzanek

położnictwo i ginekologia

Antygen CA125, białko HE4 i prealbumina jako potencjalne markery raka jajnika u kobiet oraz możliwość ich zastosowania w badaniach przesiewowych

Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk medycznych nadane przez Radę Naukową

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

1.

Dr n. med. Dorota Sands

pediatria

Mukowiscydoza – różnorodność fenotypowa i wyzwania diagnostyczne

Rok 2010

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł pracy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Ewa Świątek

położnictwo

i ginekologia

Rola prohepcydyny w regulacji homeostazy żelaza w przebiegu ciąży fizjologicznej

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec

2.

Lek. Jakub Klapecki

genetyka kliniczna

Ocena zmienności ekspresji klinicznej zespołu Noonan w kontekście stwierdzanych mutacji genu PTPN11

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak

3.

Lek. Anna Wilczyńska

położnictwo

i ginekologia

Zachorowalność kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu – ocena przydatności monitorowania jakości opieki położniczej

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec

4.

Lek. Beata Iwanowska

radiologia i diagnostyka obrazowa

Porównanie systemów punktowej oceny zmian w płucach u chorych z mukowiscydozą, opartych na zdjęciu rentgenowskim i tomografii komputerowej

Dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

Rok 2009

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł pracy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Katarzyna Walicka–Serzysko

pediatria

Wczesne rozpoznawanie nietolerancji glukozy i/lub cukrzycy u dzieci z mukowiscydozą.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski

2.

Lek. Wojciech Grzybowski

położnictwo

i ginekologia

Stężenie mezoteliny we krwi u kobiet z rakiem jajnika jako potencjalny marker zaawansowania procesu nowotworowego

Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

3.

Lek. Katarzyna Kalandyk – Osinko

położnictwo

i ginekologia

Kliniczne znaczenie stężeń wybranych markerów biochemicznych  okresie okołooperacyjnym u kobiet z łagodnymi guzami jajników

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt

4.

Lek. Martyna Woynarowska

neonatologia

Kliniczna weryfikacja nowej definicji dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków urodzonych przed 29 tygodniem ciąży z uwzględnieniem zmian w schemacie leczenia kortykosteroidami

Doc. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska

5.

Lek. Maria Jodkowska

pediatria

Czynniki ryzyka miażdżycy u młodzieży w aspekcie środowiskowym

Doc. dr hab. n. med. Krystyna Mikiel-Kostyra

6.

Lek. Jacek Maciejewski

położnictwo

i ginekologia

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa inseminacji w parach o różnym statusie serologicznym HIV

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Niemiec

Rada Naukowa poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk medycznych:

1.

Doc dr hab. n med. Marcin Jóźwik

Rok 2008

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł pracy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Agnieszka Szymborska-Stykowska

chirurgia onkologiczna

Analiza skuteczności leczenia oszczędzającego z wykorzystaniem onkologicznych endoprotez rosnących u dzieci z nowotworami złośliwymi kości

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Woźniak

2.

Lek. Krzysztof Szczałuba

genetyka kliniczna

Podłoże molekularne i charakterystyka kliniczna pierwotnej dystonii torsyjnej – próba korelacji genotyp – fenotyp

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak

3.

Lek. Iwona Ługowska

onkologia dziecięca

Ocena przydatności badań immunohistochemicznych w mięsaku kościopochodnym u dzieci w korelacji z przebiegiem klinicznym i rokowaniem

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Woźniak

4.

Lek. Renata Jaczyńska

położnictwo i ginekologia

Wartości referencyjne długości kości nosowej płodu w badaniu ultrasonograficznym między 11 a 14 tygodniem ciąży

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec

Rada Naukowa poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk medycznych:

 

Doc dr hab. n med. Krzysztof Tomasz Niemiec

 

 

Tryby działań Rady Naukowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitacyjnego
Recenzje rozpraw doktorskich

lek. Justyna Milczewska

Recenzja doktoratu od dr hab. inż. Marcina Łukaszewicza

Recenzja doktoratu od dr hab. Henryka Mazurka

lek. Adriana Pawłowska

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Marcina Jóźwika

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Włodzimierza Baranowskiego

lek. Burghard Abendstein

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Jerzego Sikory

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Włodzimierza Baranowskiego

mgr Marta Jurek

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Piotra Stępnia

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Janusza Siedleckiego

lek. Agnieszka Duczkowska

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Andrzeja Cieszanowskiego

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Mirosława Wielgosia

lek. Marii Boczar

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Janusza Bohosiewicza

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Macieja Bagłaja

lek. Małgorzata Nowicka

Recenzja doktoratu od dr hab. Beaty Banaszewskiej

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Sławomira Wołczyńskiego

lek. Anastasyia Zasimovich

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Urszuli Demkow

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Jarosława Kalinki

mgr Mateusz Dawidziuk

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Ewy Bartnik

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Michała Witta

lek. Marzanna Reśko-Zachara

Recenzja doktoratu od dr hab. Doroty Pawlik

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Andrzeja Piotrowskiego

mgr Justyna Jessa

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Anny Lebiedzińskiej

Recenzja doktoratu od dr hab. Anny Szaflarskiej-Popławskiej

lek. Katarzyna Pankiewicz

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Agata Karowicz-Bilińska

Recenzja doktoratu od dr hab. Aleksander Prejbisz

mgr Joanna Żółkowska

Recenzja doktoratu od dr hab. Mirosława Bik-Multanowskiego

Recenzja doktoratu od dr hab. Bożeny Mikołuć

lek. Katarzyna Bilska

Recenzja doktoratu od dr hab. Przemysława Przewratila

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Bernardy Kazanowskiej

lek. Elżbieta Rogowska

Recenzja doktoratu od dr hab. Iwony Ługowskiej

Recenzja doktoratu od dr hab. Mirosława Dziuka

mgr Elżbieta Radkowska

Recenzja doktoratu od dr hab. Eweliny Sielskiej-Badurek

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Elżbiety Gawrych

mgr Katarzyna Niepokój

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Lecha Korniszewskiego

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Krystyny Chrzanowskiej

mgr Magdaleny Postek

Recenzja doktoratu od dr hab. Ireny Wojsyk-Banaszak

Recenzja doktoratu od dr hab. Marka Ochmana

lek. Ewa Szczerba

Recenzja doktoratu od dr hab.Małgorzaty Peregud-Pogorzelskiej

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Mirosława Kowalskiego

lek. Justyna Filipowska

Recenzja doktoratu od dr hab. Wojciecha Cnoty

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Jerzego Waleckiego

lek. Bartosz Pachuta

Recenzja doktoratu od dr hab. Daniela Kortycha

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Pawła Małdyka

Streszczenia rozpraw doktorskich lub opis w j. polskim i j. angielskim
Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Anna Raciborska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Raciborskiej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Annie Raciborskiej

 

dr n. biol. Dorota Hoffman-Zacharska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Doroty Hoffman-Zacharskiej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Hoffman-Zacharskiej

 

dr n. med. Hanna Mierzewska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Hanny Mierzewskiej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Hannie Mierzewskiej

 

dr n med. Tadeusz Issat

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Tadeusza Issata

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Tadeuszowi Issatowi

 

dr n biol. Magdalena Chełchowska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Chełchowskiej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Chełchowskiej

 

dr n. med. Agnieszka Rygiel

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Rygiel

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszki Rygiel

 

dr n. med. Beata Nowakowska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Beaty Nowakowskiej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Beaty Nowakowskiej

 

dr n. med. Grażyna Rowicka

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Grażyny Rowickiej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Grażyny Rowickiej

 

dr n. med. Monika Gos

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Moniki Gos

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Moniki Gos

 

dr n. med. Joanna Jońska-Gmyrek

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Joanny Jońskiej-Gmyrek

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Joanny Jońskiej-Gmyrek

 

dr n. med. Marta Szajnik

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Marty Szajnik

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Marty Szajnik

 

dr n. biol. Paweł Gawliński

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Pawła Gawlińskiego

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Pawła Gawlińskiego

 

dr n. biol. Agnieszka Charzewska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej

Recenzja_prof. Agnieszka Słowik

Recenzja_prof. Barbara Mroczko

Recenzja_prof. Andrzej Kochański

Recenzja_prof. Katarzyna Tońska

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Charzewskiej

 

Postępowania o nadanie tytułu profesora