Rada naukowa

jakimiuk-artur Przewodnicząca Rady Naukowej
Prof. dr hab. Janina Stępińska
sands-dorota I Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej
Prof. dr hab. Monika Bekiesińska-Figatowska
danielewicz-roman

II Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej
Dr hab., prof. IMiD Magdalena Rutkowska

sobecka-justyna

Sekretariat:
Iwona Budzisz
22 32 77 383

iwona.budzisz@imid.med.pl
rada.naukowa@imid.med.pl
Budynek A, pok. 227

Rada Naukowa Instytutu Matki i Dziecka jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa uprawniona jest do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

Zgodnie ze Statutem Instytutu Matki i Dziecka zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz uchwalony przez nią Regulamin Działania Rady Naukowej.

Instytut Matki i Dziecka posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora nauk medycznych od 1950 roku,
  • doktora habilitowanego nauk medycznych od 1976 roku.

 

Skład Rady Naukowej

Członkowie Rady Naukowej w kadencji 2021-2025

1

Prof. dr hab. Jerzy Bal

genetyka medyczna

2

Prof. dr hab. Monika Bekiesińska-Figatowska

radiodiagnostyka

3

Dr hab., prof. IMiD Magdalena Chełchowska

biochemia

4

Prof. dr hab. Marcin Czech

farmakoekonomika, ekonomika zdrowia

5 Ks. Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

katechetyka, pedagogika

6

Dr hab., prof. IMiD Monika Gos

biologia medyczna

7

Dr hab., prof. IMiD Tadeusz Issat

położnictwo i ginekologia

8

Prof. dr hab. Teresa Jackowska hematologia dziecięca, onkologia dziecięca, pediatria

9

Prof. dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk neurologia, neurologia dziecięca

10

Prof. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak położnictwo i ginekologia

11

Dr hab., prof. IMiD Beata Nowakowska genetyka medyczna

12

Prof. dr hab. Przemysław Oszukowski położnictwo i ginekologia

13

Dr hab., prof. IMiD Anna Raciborska pediatria, onkologia i hematologia dziecięca

14

Prof. dr hab. Andrzej Radzikowski gastroenterologia, pediatria

15

Dr hab. prof. IMiD Magdalena Rutkowska pediatria, neonatologia

16

Prof. dr hab. Dorota Sands

pediatria, alergologia, choroby płuc

17

Dr hab. prof. IMiD Ewa Sawicka chirurgia dziecięca

18

Prof. dr hab. Piotr Sieroszewski położnictwo i ginekologia

19

Prof. dr hab. Janina Stępińska kardiologia

20

Dr hab., prof. IMiD Jolanta Sykut-Cegielska pediatria metaboliczna

21

Dr hab. prof. IMiD Elżbieta Szczepanik neurologia dziecięca

22

Dr hab. Agata Szkiełkowska

foniatria, otolaryngologia, audiologia

23

Prof. dr hab. Katarzyna Tońska

genetyka, biologia molekularna

24

Dr hab. Ewa Toporowska-Kowalska

pediatria, gastroenterologia

25

Dr Roman Topór-Mądry

choroby wewnętrzne, zdrowie publiczne

26

Prof. dr hab. Marek Ussowicz

pediatria, onkologia, hematologia dziecięca

27

Dr hab. inż. lek. Dariusz Włodarek żywienie człowieka, dietetyka

28

Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

biochemia

29

Dr Maria Boczar

chirurgia dziecięca

30

Dr Mariusz Ołtarzewski

biochemia

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

 

1.

Prof. dr hab. Anna Fijałkowska – Zastępca Dyrektora ds. Nauki

kardiologia

 

 

Przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

1.

Dr hab. inż. Roman Szewczyk

metrologia elektryczna i elektroniczna, pomiary magnetyczne

 

Zadania Rady Naukowej

Uchwalanie statutu;

Opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;

Opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;

Zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;

Opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;

Opiniowanie regulaminu organizacyjnego;

Opiniowanie rocznego planu finansowego;

Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;

Opiniowanie podziału zysku instytutu;

Opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;

Opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;

Przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;;

Wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;

Opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;

Opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

Przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64);

Podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

Występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.

Tryby działań Rady Naukowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitacyjnego
Recenzje rozpraw doktorskich

lek. Justyna Milczewska

Recenzja doktoratu od dr hab. inż. Marcina Łukaszewicza

Recenzja doktoratu od dr hab. Henryka Mazurka

lek. Adriana Pawłowska

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Marcina Jóźwika

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Włodzimierza Baranowskiego

lek. Burghard Abendstein

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Jerzego Sikory

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Włodzimierza Baranowskiego

mgr Marta Jurek

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Piotra Stępnia

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Janusza Siedleckiego

lek. Agnieszka Duczkowska

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Andrzeja Cieszanowskiego

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Mirosława Wielgosia

lek. Marii Boczar

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Janusza Bohosiewicza

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Macieja Bagłaja

lek. Małgorzata Nowicka

Recenzja doktoratu od dr hab. Beaty Banaszewskiej

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Sławomira Wołczyńskiego

lek. Anastasyia Zasimovich

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Urszuli Demkow

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Jarosława Kalinki

mgr Mateusz Dawidziuk

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Ewy Bartnik

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Michała Witta

lek. Marzanna Reśko-Zachara

Recenzja doktoratu od dr hab. Doroty Pawlik

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Andrzeja Piotrowskiego

mgr Justyna Jessa

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Anny Lebiedzińskiej

Recenzja doktoratu od dr hab. Anny Szaflarskiej-Popławskiej

lek. Katarzyna Pankiewicz

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Agata Karowicz-Bilińska

Recenzja doktoratu od dr hab. Aleksander Prejbisz

mgr Joanna Żółkowska

Recenzja doktoratu od dr hab. Mirosława Bik-Multanowskiego

Recenzja doktoratu od dr hab. Bożeny Mikołuć

lek. Katarzyna Bilska

Recenzja doktoratu od dr hab. Przemysława Przewratila

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Bernardy Kazanowskiej

lek. Elżbieta Rogowska

Recenzja doktoratu od dr hab. Iwony Ługowskiej

Recenzja doktoratu od dr hab. Mirosława Dziuka

mgr Elżbieta Radkowska

Recenzja doktoratu od dr hab. Eweliny Sielskiej-Badurek

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Elżbiety Gawrych

mgr Katarzyna Niepokój

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Lecha Korniszewskiego

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Krystyny Chrzanowskiej

mgr Magdaleny Postek

Recenzja doktoratu od dr hab. Ireny Wojsyk-Banaszak

Recenzja doktoratu od dr hab. Marka Ochmana

lek. Ewa Szczerba

Recenzja doktoratu od dr hab.Małgorzaty Peregud-Pogorzelskiej

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Mirosława Kowalskiego

lek. Justyna Filipowska

Recenzja doktoratu od dr hab. Wojciecha Cnoty

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Jerzego Waleckiego

lek. Bartosz Pachuta

Recenzja doktoratu od dr hab. Daniela Kortycha

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Pawła Małdyka

lek. Marcin Januszewski

Recenzja doktoratu od  prof. dr hab. Bożeny Leszczyńskiej-Gorzelak

Recenzja doktoratu od dr hab. Anity Chudeckiej-Głaz

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Piotra Sieroszewskiego

lek. Marek Duczkowski

Recenzja doktoratu od prof. Urszuli Grzesiakowskiej

Recenzja doktoratu od dr hab. Iwony Ługowskiej

lek. Marcin Kalisiak

Recenzja doktoratu od dr hab. Renaty Bokiniec

Recenzja doktoratu od dr hab. Bogumiły Stoińskiej

lek. Paweł Piekarski

Recenzja doktoratu od  prof. dr hab. Jarosława Kalinki

Recenzja doktoratu od dr hab. Dariusza Borowskiego

lek. Alicja Goszczańska-Ciuchta

Recenzja doktoratu od dr hab. Ewy Emich-Widery

Recenzja doktoratu od dr hab. Joanny Jędrzejczak

lek. Mariusz Malmur

Recenzja doktoratu od dr hab. Grzegorza Surkonta

Recenzja doktoratu od dr hab. Pawła Miotły

mgr Katarzyny Kowalczyk

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Piotra Sieroszewskiego

Recenzja doktoratu od dr hab. Agnieszki Gach

lek. Anny Kucińskiej-Chahwan

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Roberta Śmigla

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Krzysztofa Preisa

lek. Natalii Braun-Walickiej

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Olgi Haus

Recenzja doktoratu od dr hab. Lucjusza Jakubowskiego

lek. Marii Krowickiej-Wasyl

Recenzja doktoratu od dr hab. Pawła Miotły

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Napoleona Waszkiewicza

lek. Marka Pokulniewicza

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Andrzeja Wróbla

Recenzja doktoratu od dr hab. Anity Chudeckiej-Głaz

lek. Klaudii Żak

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Beaty Jurkiewicz

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Marii Borszewskiej-Kornackiej

lek. Boyana Mikulska

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Ewy Kluczewskiej

Recenzja doktoratu od dr hab. Dariusza Borowskiego

lek. Tomasz Augustyniak

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Artura Jakimiuka

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Włodzimierza Sawickiego

lek. Zofia Małas

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Katarzyny Derwich

Recenzja doktoratu od dr hab. Teresy Stachowicz-Stancel

lek. Ewa Mierzejewska

Recenzja doktoratu od dr hab. Ewy Romejko-Wolniewicz

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Przemysława Witka

lek. Lidia Suchoń

Recenzja doktoratu od dr hab. Ewy Jamróz

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Mirosława Bik-Multanowskiego

lek. Joanna Jaworska

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Anny Bręborowicz

Recenzja doktoratu od dr hab. Macieja Piskunowicza

lek. Irmina Buda

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Jana Kotarskiego

Recenzja doktoratu od dr hab. Huberta Wolskiego

lek. Mariola Rudzka-Dybała

Recenzja doktoratu od dr hab. Ewy Emich-Widery

Recenzja doktoratu od dr hab. Leszka Boćkowskiego

lek. Amanda Krzywdzińska

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Bożeny Mikołuć

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Barbary Remberk

mgr Róża Szlendak

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Katarzyny Tońskiej

Recenzja doktoratu od dr Susanne Schmidt

Recenzja doktoratu od dr Laetitia Mony

mgr Paulina Górka-Skoczylas

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Ewy Bartnik

Recenzja doktoratu od prof. dr hab. Marii Mazurkiewicz-Bełdzińskiej

lek. Ewy Chotkowskiej

Recenzja doktoratu od dr hab. Grzegorza Surkonta

Recenzja doktoratu od dr hab. Karoliny Dżaman

Streszczenia rozpraw doktorskich lub opis w j. polskim i j. angielskim
Postępowania habilitacyjne

dr n. med. Anna Raciborska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Raciborskiej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Annie Raciborskiej

 

dr n. biol. Dorota Hoffman-Zacharska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Doroty Hoffman-Zacharskiej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Hoffman-Zacharskiej

 

dr n. med. Hanna Mierzewska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Hanny Mierzewskiej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Hannie Mierzewskiej

 

dr n med. Tadeusz Issat

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Tadeusza Issata

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Tadeuszowi Issatowi

 

dr n biol. Magdalena Chełchowska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Chełchowskiej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Chełchowskiej

 

dr n. med. Agnieszka Rygiel

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Rygiel

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszki Rygiel

 

dr n. med. Beata Nowakowska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Beaty Nowakowskiej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Beaty Nowakowskiej

 

dr n. med. Grażyna Rowicka

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Grażyny Rowickiej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Grażyny Rowickiej

 

dr n. med. Monika Gos

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Moniki Gos

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Moniki Gos

 

dr n. med. Joanna Jońska-Gmyrek

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Joanny Jońskiej-Gmyrek

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Joanny Jońskiej-Gmyrek

 

dr n. med. Marta Szajnik

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Marty Szajnik

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Marty Szajnik

 

dr n. biol. Paweł Gawliński

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Pawła Gawlińskiego

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Pawła Gawlińskiego

 

dr n. biol. Agnieszka Charzewska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej

Recenzja_prof. Agnieszka Słowik

Recenzja_prof. Barbara Mroczko

Recenzja_prof. Andrzej Kochański

Recenzja_prof. Katarzyna Tońska

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Charzewskiej

 

dr n. med. Grzegorz Szewczyk

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej

Recenzja_prof. Rafał Dziadziuszko

Recenzja_prof. Dariusz Lange

Recenzja_prof. Piotr Sieroszewski

Recenzja_prof. Krzysztof Szyłło

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

 

 

dr n. med. Andrzej Brudnicki

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej

Recenzja_prof. Teresa Sierpińska

Recenzja_prof. Bogumił Lewandowski

Recenzja_prof. Grzegorz Trybek

Recenzja_prof. Marcin Mikulewicz

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

 

dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej

Recenzja_

Recenzja_

Recenzja_

Recenzja_

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Postępowania o nadanie tytułu profesora

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons