Dostępność

Deklaracja dostępności

 

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://imid.med.pl/pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Pełna nazwa: Instytut Matki i Dziecka

Adres do korespondencji:
Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa

Adres e-mail: dyr@imid.med.pl

Strona internetowa: https://imid.med.pl/pl/

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2015r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.10.2020r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.03.2024r.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Część treści jest niedostosowana do odczytu przez czytniki tekstu. Planujemy zbudowanie witryny internetowej zgodnie ze standardami WCAG 2.1.

Ułatwienia przeglądania treści dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Zmiana wielkości czcionki;
 • Zmiana kontrastu;
 • Użytkownik może powiększyć tekst każdej strony do 200%, bez użycia technologii asystujących, a więc za pomocą rozwiązań przeglądarkowych (np. przyciskami Ctrl ++).  Metodą CTRL+ScrollUp można powiększyć nawet do 500%

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 • Tab – przejdź do kolejnego elementu;
 • Shift+Tab – przejdź do poprzedniego elementu;
 • Enter – aktywuj link lub przycisk, na którym jest fokus;
 • Strzałka w górę/dół – przewiń stronę w górę lub w dół
 • End – zjedź na dół strony
 • Home – wjedź na górę strony

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści można zgłaszać w następujących formach:

 • pisemnie pocztą na adres: Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa lub bezpośrednio w kancelarii Instytutu
 • poprzez system ePUAP - adres skrytki na ePUAP: /IMiDWarszawa/SkrytkaESPmailowo
 • mailowo pod adresem sekretariatu dyr@imid.med.pl
 • telefonicznie pod numerem +48 22 32 77 305.  

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy o podanie:

 • swojego imienia i nazwiska,
 • swoich danych kontaktowych,
 • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.  Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

W zakresie architektonicznym ogólny poziom dostępności placówki jest dobry.

Na terenie Instytutu znajdują się 3 budynki (budynek A, B i C).

Budynki A i C zostały zmodernizowane, w budynku B (budynek szpitalny) zakończono przebudowę trzeciego piętra i poddasza.

Obiekty szpitala są częściowo przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami – pochylnie dla wózków, windy, ciągi komunikacyjne, toalety są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Rejestracja ambulatorium znajduje się na parterze w budynku A, rejestracje Izb Przyjęć Pediatrycznej oraz Położniczo-Ginekologicznej znajdują się w budynku B.

System graficznej identyfikacji wizualnej ułatwia dojście do Klinik - są odpowiednio oznaczone, tak aby można było dojechać windą do każdej jednostki organizacyjnej.

W budynkach Instytutu aktualnie brak jest pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Brak oznaczeń kontrastowych lub w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Osoba Głucha / słabosłysząca ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej lub tłumacza w kontaktach z podmiotem leczniczym, zaś podmiot zobowiązany jest zapewnić możliwość korzystania przez te osoby z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoba przybrana lub tłumacz mogą nieprzerwanie towarzyszyć pacjentowi  (np. w gabinetach lekarskich czy zabiegowych).

Instytut zapewnia bezpłatną pomoc osoby zapewniającej wsparcie komunikacyjne w języku migowym w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z pobytem i leczeniem w ambulatorium/szpitalu. Zgłoszenie chęci skorzystania z takiej formy wsparcia można dokonać w następujący sposób:

 • wysłanie prośby pod adres poczty elektronicznej katarzyna.liszyk@imid.med.pl
 • telefonicznie:  +48 22 32 77 305
 • listownie na adres siedziby szpitala
 • składając wniosek w sekretariacie Instytutu – budynek A, p. III, pok. 328

 

Koordynator Zespołu ds. dostępności:

Katarzyna Liszyk
Kontakt telefoniczny: +48 22 32 77 305
E-mail: katarzyna.liszyk@imid.med.pl


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons