Archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - zproszenie do składania ofert w ranach konkursu nr DTA.DT.141/VIII/15

Znak sprawy: DTA.DT.141/VIII/15

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

– ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 W RAMACH KONKURSU NR DTA.DT.141/VIII/15

 

Działając w imieniu Instytutu Matki i Dziecka zapraszam do złożenia ofert

na wykonanie usługi, o wartości poniżej 30 000 euro netto w myśl  art. 4 pkt. 8, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

tel.: (22) 32 77 246/ 247, www.imid.med.pl

Godziny urzędowania: dni robocze w godz. 8:00 – 15:30

 

 1. Określenie trybu zamówienia

Udzielanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
30 000 euro netto

 

 1. Rodzaj zamówienia

Usługi Nadzoru Budowlanego.

 

 1. Przedmiot oraz wielkość, zakres zamówienia

 „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży sanitarnej lub elektrycznej”.

 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące obowiązki :

 • Reprezentowanie Instytutu Matki i Dziecka na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę.
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie.
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną, wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym.
 • Sprawdzanie kosztorysów wykonawczych, powykonawczych.
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami.
 • Uczestnictwo w odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających.
 • Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.
 • Uczestnictwo w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych.
 • Kontrolowanie jakości faktycznie wykonanych robót.
 • Potwierdzanie usunięcie wad, oraz egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach.
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu.
 • Wydawanie poleceń Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów BHP.
 • Uczestnictwo w okresowych naradach organizowanych przez Inwestora.

 

 1. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

71.52.00.00-9 Usługi Nadzoru Budowlanego

 

 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.: od dnia podpisania umowy
do 30 grudnia 2016 roku.

 

 1. Wynagrodzenie, termin płatności
 • Zamawiający ustala wynagrodzenie brutto zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Szacunkowe wynagrodzenie brutto nie może przekroczyć kwoty:

- dla branży elektrycznej 82 000,00 zł.

- dla branży sanitarnej 60 000,00 zł.

 • Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie na podstawie przedstawionego przez Zleceniobiorcę rachunku zaakceptowanego przez Zleceniodawcę.
 • Wymagany termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 • Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 • Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

           

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w Dział Techniczny Instytutu Matki i Dziecka budynek „Lipsk”, III piętro pok. 335, w terminie do dnia 15 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00

 

 1. Okres związania ofertą

30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Pan Tadeusz Stochowski, tel.: (22) 32 77 246/ 247,

w dni robocze od godz. 8:00 – 15:00

adres e-mail na który należy przesyłać ewentualne zapytania w zakresie przedmiotu umowy: tadeusz.stochowski@imid.med.pl;

 

 1. Dzień zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego www.imid.med.pl 10 sierpnia 2015 r.

 

 

 

W imieniu Zamawiającego

 

Tomasz Mikołaj Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Data utworzenia informacji: 10 sierpnia 2015 r. 13:05 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: imid

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons