Konkursy bieżące

D/DI.01/2017 Konkurs na wykonania audytu energetycznego ex-post dla budynku „LIPSK” Instytutu Matki i Dziecka w ramach realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem technologii OZE dla budynku Instytutu Matki i Dziecka w Warszaw

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-07-2017

Nazwa zamawiającego

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście w terminie do dnia 25 lipca 2017 roku do godziny 14:00 w siedzibie Instytutu Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa; Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, bud. LIPSK, III p., pok. 342.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Stochowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505-366-026

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego ex-post dla budynku „Lipsk” Instytutu Matki i Dziecka, finansowanego przez NFOŚiGW w ramach działania POIiŚ 1.3.1., zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Audyt ma na celu weryfikację wartości założonych w audycie ex- ante. Oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę, po podpisaniu umowy zostanie zapewniony wgląd w dokumentację niezbędną do przeprowadzenia audytu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego ex-post dla budynku „Lipsk” Instytutu Matki i Dziecka, finansowanego przez NFOŚiGW w ramach działania POIiŚ 1.3.1., zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Audyt obejmuje:

a) Ocenę charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji,
b) Opis techniczny zmodernizowanego budynku,
c) Kartę audytu energetycznego ex - post źródła ciepła/ energii elektrycznej oraz lokalnej sieci ciepłowniczej,
d) Zestawienie zbiorcze wykonanych robót w zmodernizowanym obiekcie,
e) Zapotrzebowanie na moc i energię,
f) Obliczenia efektu energetycznego – zestawienie zapotrzebowania na energię końcową wg nośników energii dla stanu po realizacji modernizacji,
g) Obliczenia efektu ekologicznego – ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2,
h) Obliczenia opłacalności ekonomicznej modernizacji,
i) Kalkulację kosztów eksploatacyjnych do obliczenia wskaźnika SPBT.

Kod CPV

71314300-5

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, żeby audyt energetyczny został wykonany w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu upoważnieni są Oferenci, którzy mają doświadczenie w przeprowadzaniu audytów energetycznych zgodnie z metodyką sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków i nie są wykluczeni poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe z Zamawiającym.

Wiedza i doświadczenie

Kryterium odcinające:
Doświadczenie w realizacji usług doradczych zgodnie z metodyką sporządzania audytów energetycznych głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, obejmującego:
• ocenę charakterystyki energetycznej budynku,
• kartę audytu energetycznego źródła ciepła/energii elektrycznej i lokalnej sieci ciepłowniczej,
• zestawienie zbiorcze robót w obiektach,
• zapotrzebowanie na moc i energię,
• obliczenia efektu energetycznego – zestawienie zapotrzebowania na energię końcową wg nośników energii dla stanu przed i po modernizacji,
• obliczenia planowanego efektu ekologicznego – ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2,
• obliczenia ekonomicznej opłacalności modernizacji,
• kalkulację kosztów eksploatacyjnych do obliczenia wskaźnika SPBT.
Potwierdzeniem doświadczenia są referencje i protokoły zdawczo – odbiorcze od zleceniodawców z instytucji medycznych (min. 1 sztuka) z wykonania usług audytu energetycznego głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, wydane do 30 miesięcy od daty składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w opracowania, do których Oferent przedłożył referencje i protokoły zdawczo – odbiorcze.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. a) Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
  b) Do oferty należy dołączyć:
  aktualny odpis z KRS, potwierdzony za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2,
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołów zdawczo – odbiorczych lub referencji wykonania usługi audytu energetycznego,
  • referencje i protokoły zdawczo – odbiorcze przygotowania audytu energetycznego zgodnie z metodyką sporządzania audytów energetycznych głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, obejmującego:
  a) ocenę charakterystyki energetycznej budynku,
  b) kartę audytu energetycznego źródła ciepła/energii elektrycznej i lokalnej sieci ciepłowniczej,
  c) zestawienie zbiorcze robót w obiektach,
  d) zapotrzebowanie na moc i energię,
  e) obliczenia efektu energetycznego – zestawienie zapotrzebowania na energię końcową wg nośników energii dla stanu przed i po modernizacji,
  f) obliczenia planowanego efektu ekologicznego – ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2,
  g) obliczenia ekonomicznej opłacalności modernizacji,
  h) kalkulację kosztów eksploatacyjnych do obliczenia wskaźnika SPBT,
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania oferty,
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania oferty,
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
  c) Oferta powinna zawierać termin ważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium 1:
Doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych – usługa audyty energetyczne w okresie ostatnich 5 lat (waga 40 pkt).
Zamawiający dokona oceny przedstawionych dokumentów – kopie protokołów zdawczo – odbiorczych lub referencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób:

0 pkt – liczba protokołów zdawczo – odbiorczych lub referencji do 24 szt.
40 pkt – liczba protokołów zdawczo – odbiorczych lub referencji 25 szt. i więcej

Kryterium 2:
Cena (waga 60 pkt):
Cena zostanie określona na podstawie łącznej ceny netto oferty wg poniższego algorytmu:
Liczba punktów badanej oferty = (najniższa cena ofertowana netto)/(cena badanej oferty netto ) x 60 pkt

Wykluczenia

Wykluczone ze składania ofert są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania polegające w szczególności na:
a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d/pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa, drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Adres

01-211 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 32 77 430

Fax

(0 22) 32 77 13

NIP

5250008471

Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem technologii OZE dla budynku Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Numer projektu

POIS.01.03.01-00-0199/16-00

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons