Konkursy bieżące

Konkurs ofert na wynajem 6 m2 powierzchni użytkowej pod 4 automaty vendingowe

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050095, o numerze NIP: 525-000-84-71, REGON: 000288395 niniejszym ogłasza konkurs ofert na:

wynajem  6 m2 powierzchni użytkowej pod 4 automaty vendingowe na terenie Instytutu Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka 17 A w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert

Wyciąg podstawowych informacji dla składających ofertę:

 1. Szczegółowe informacje dla składających ofertę zawarte są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Ofertę z dopiskiem „Konkurs ofert na wynajem  6 m2  powierzchni użytkowej pod 4 automaty vendingowe w Instytucie Matki i Dziecka” należy złożyć do dnia 29.12.2022 r. do godz. 12:00,
 • w formie papierowej w: Kancelarii Instytutu Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa, budynek A,  III p. pokój 304 (Kancelaria Instytutu jest czynna w godz. 8.00 – 15.30 od poniedziałku do piątku) lub
 • w formie elektronicznej, o której mowa w art. 7811 Kodeksu cywilnego (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), na adres e-mail: edyta.berska@imid.med.pl
 1. W celu zapoznania się z przedmiotem najmu należy zgłosić się do Działu Administracyjnego Instytutu Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka 17 A w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godz. 830 – 1400, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (22) 32 77 530  lub (22) 32 77 230, 232.
 2. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 29.12.2022 r. o godz. 13:00
 3. Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy konkursu zaoferują tę samą cenę.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Skład Komisji:

1. Edyta Berska- Przewodniczący

2. Piotr Kiszka – Członek

3. Katarzyna Jaworska-Członek

Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Oferentom udostępnia się::

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert;
 • Formularz ofertowy;
 • Wzór umowy,
 • Klauzulę informacyjną

  Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Instytutu.

Data utworzenia informacji: 22 grudnia 2022 r. 11:46 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Witold Sarnowski

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons