Konkursy bieżące

Ogłoszenie nr 1/KPiG/2024 o otwartym naborze Konsorcjanta – organizacja pacjencka w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych nr ABM/2024/1, na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Ogłoszenie nr 1/KPiG/2024 o otwartym naborze Konsorcjanta

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie (zwany dalej także „Liderem”) ogłasza otwarty nabór Konsorcjanta tj. organizacji pozarządowej działającej na rzecz pacjentów, do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych (zwaną dalej „ABM” lub „Agencją”) nr ABM/2024/1, na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze.

Opis konkursu

1.      Do głównych celów konkursu należy:

 1. opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych;
 2. zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii i psychiatrii, chorób zakaźnych – infekcji i odporności, chorób rzadkich, pediatrii, zdrowia reprodukcyjnego, rozwiązań telemedycyny i zdrowia cyfrowego;
 3. zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego).

2.      Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem oraz pełną dokumentacją konkursową dostępne jest pod adresem: https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/2315,Otwarty-konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-eksperymenty-badawcze-ABM20.html

Cel naboru

Lider ogłasza otwarty nabór na Konsorcjanta tj. organizację pozarządową działającą na rzecz pacjentów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.: „Wieloośrodkowe, randomizowane, pojedynczo zaślepione dla personelu oceniającego stan pacjentki, badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo niskiej dawki solifenacyny w terapii sprzężonej z neuromodulacją w porównaniu ze standardowym leczeniem samą solifenacyną, w leczeniu pęcherza nadaktywnego SOL-SN-OAB” (zwanego dalej Projektem”).

Cele Konsorcjum

1.      Celem konsorcjum jest wspólne przygotowanie, a w przypadku przyznania dofinansowania wspólna realizacja Projektu.

2.      Główne zadania przewidziane do realizacji celu konsorcjum obejmują:

1)      uczestnictwo w przygotowaniu założeń wniosku o dofinansowanie Projektu składanego w ramach konkursu ABM;

2)      współpracę w zakresie przygotowania protokołu badania;

3)      współpracę w zakresie rejestracji badania;

4)      współpracę w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji;

5)      dodatkową współpracę w zakresie:

 1. analizy danych będących wynikiem badania klinicznego,
 2. upowszechniania wiedzy o badaniu.

3.      Projekt będzie realizowany na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Liderem oraz wyłonionym Konsorcjantem, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

4.      Konsorcjant powinien posiadać zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w działalności na rzecz leczenia lub poprawy stanu zdrowia pacjentów. Lider Konsorcjum i Konsorcjanci wspólnie realizują Projekt pod względem merytorycznym, tzn. uczestniczą w tworzeniu projektu badania, w tym w szczególności uczestniczą w przygotowaniu założeń Wniosku, w projektowaniu Protokołu, w procesie rejestracji badania, a także uczestniczą w analizie danych będących wynikiem Badania klinicznego/Eksperymentu badawczego oraz prowadzą wspólną politykę finansową (uczestniczą w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu) objętą Umową Konsorcjum, a także są, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągniecia celu Projektu oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną względem Agencji za prawidłową realizację Projektu objętego dofinansowaniem. Są w tym zakresie również zobligowani do skoordynowanego działania.

Składanie ofert

1.      Oferty należy przesyłać w terminie do 22.04.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: klinika.poloznictwa@imid.med.pl, wpisując w temacie wiadomości oraz w nazwie pliku: „Nabór Konsorcjanta do Projektu ABM 2024/1”.

2.      Oferent może złożyć jedną ofertę.

3.      Oferent ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty.

4.      Lider nie przewiduje zwrotu kosztów sporządzenia i złożenia oferty.

5.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

6.      Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia i zostać złożona na formularzu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

7.      Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki tj.: statut organizacji, wypis z Krajowego Rejestr Sądowego lub inny dokument, który potwierdza posiadanie statusu organizacji pozarządowej działającej na rzecz pacjentów.

8.      Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

9.      Liczba podmiotów wyłonionych w naborze na Konsorcjanta nie przekroczy trzech (3).

10.  Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: klinika.poloznictwa@imid.med.pl, w terminie do dnia 16.04.2024 r do godz.12.00. Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu i terminie wyznaczonym na składanie ofert spowoduje odrzucenie oferty.

11.  Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Oferenta zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Oferenta lub przez osobę/y posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Oferenta. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika należy do oferty dołączyć kopię pełnomocnictwa.

12.  Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem Oferenta, że zapoznał się
ze wszystkimi warunkami niniejszego ogłoszenia i ogłoszenia o konkursie wraz z Regulaminem oraz pełną dokumentacją konkursową dostępnymi pod adresem: https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/2315,Otwarty-konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-eksperymenty-badawcze-ABM20.html i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

13.  Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem Oferenta, że akceptuje wzór umowy konsorcjum wskazany przez ABM i w razie wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w terminie wskazanym przez Lidera. Uchylanie się przez Oferenta od zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu w terminie wyznaczonym przez Lidera upoważnia Lidera do wyboru kolejnej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu lub do unieważnienia niniejszego naboru.

14.  Okres związania ofertą wynosi 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

15.  Wszelkie czynności związane z naborem w imieniu Lidera przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka.

Warunki udziału w naborze oraz kryteria oceny ofert

1.      Oferty w ramach naboru mogą składać podmioty, które wykażą, że posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.: posiadają status organizacji pozarządowej działającej na rzecz pacjentów (potwierdzony statutem lub innym dokumentem, z którego wynika status organizacji pozarządowej działającej na rzecz pacjentów).

2.      Przy wyborze konsorcjanta będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1)      zgodność działalności  Oferenta z celem konsorcjum (30 pkt);

2)      deklarowany wkład  Oferenta w realizację celu konsorcjum (45 pkt) tj:

a)  posiadanie zasobów ludzkich z odpowiednimi kwalifikacjami niezbędnych do wykonania Projektu w zakresie dotyczącym deklaracji Oferenta (15 pkt),
b)  posiadanie lub dostęp do infrastruktury niezbędnej do wykonania Projektu w zakresie dotyczącym deklaracji Oferenta  (15 pkt),
c)  posiadanie doświadczenia w realizacji badań i/ lub upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia pęcherza nadaktywnego (15 pkt);

3)      Doświadczenie  Oferenta we wdrażaniu lub upowszechnianiu i propagowaniu nowoczesnych metod diagnostyki i/lub leczenia pęcherza nadaktywnego (25 pkt).

3.      W  przypadku,  gdy  Oferenci  uzyskają  jednakową  liczbę  punktów  Lider  może  wezwać  do przedstawienie opisów innych działań podejmowanych przez Oferenta, na rzecz pacjentów, np. zrealizowanych kampanii profilaktycznych i informacyjne nt. wdrażania lub upowszechnianiu i propagowaniu nowoczesnych metod diagnostyki i/lub leczenia pęcherza nadaktywnego lub innych działań nie wymienionych, które służą/służyły wsparciu i pomocy chorym w okresie ostatnich 2 lat.

4.      Niezależnie od przypadków określonych powyżej odrzuceniu podlega oferta

 1. złożona po terminie składania ofert;
 2. złożona przez podmiot niespełniającego warunków określonych przez ABM w konkursie nr ABM/2024/1;
 3. niezgodna z warunkami określonymi przez Lidera w niniejszym ogłoszeniu.

Sposób oceny ofert

1.      Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej. Na podstawie przesłanych Ofert Komisja sporządzi listę rankingową w oparciu o sumy punktów z kryteriów wymienionych powyżej.

2.      Oceniający zastrzega sobie prawo do wyboru maksymalnie 3 Konsorcjantów do Projektu, przy czym wybierane będą kolejno podmioty z największą liczbą punktów.

Postanowienia końcowe

 1. W uzasadnionych przypadkach Lider może, przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, zmienić treść niniejszego ogłoszenia. Dokonaną zmianę Lider udostępnia na stronie internetowej.
 2. Lider zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia ofert
  lub złożenia wyjaśnień. Powyższe uprawnienie nie stanowi zobowiązania
  dla Lidera.
 3. Lider zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.
 4. Lider, w przypadku unieważnienia Konkursu, nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany złożeniem oferty lub Oferent.
 5. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Konsorcjantem zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym Umowa Konsorcjum regulująca szczegółowe warunki współpracy konsorcjantów przy przygotowaniu i realizacji Projektu, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r.
 6. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej: https://imid.med.pl/pl/
 7. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszenia ofertowego
 2. Regulamin konkursu Agencji Badań Medycznych 2024/1
 3. Umowa Konsorcjum – wzór ABM

 

Ogłoszenie wyników

Data utworzenia informacji: 05 kwietnia 2024 r. 14:14 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Marta Piekarska

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons