Konkursy bieżące

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH KONKURSU NR DAE.DZI.234-1/17

Warszawa, 08 sierpnia 2017 roku 

Znak sprawy: DAE.DZI.ST.234-1/17

Działając w imieniu Instytutu Matki i Dziecka zapraszam do złożenia ofert

na wykonanie roboty budowlanej, o wartości poniżej 30 000 euro netto w myśl  art. 4 pkt. 8, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

tel.: (22) 32 77 246/ 247, www.imid.med.pl

Godziny urzędowania: dni robocze w godz. 8:00 – 15:30

 

 1. Określenie trybu zamówienia

Udzielanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
30 000 euro netto

 

 1. Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane.                                   

 

 1. Przedmiot oraz wielkość, zakres zamówienia

„WYKONANIE REMONTU SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DLA KLATKEK NR 1 i 2 DO BUDYNKU A „LIPSK” INSTYTUTU MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE”.

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

PRZEDMIAR ROBÓT:

 1. Schody przy wejściu nr 1
 1. Skucie płytek z powierzchni schodów - 27 m2
 2. Wywóz gruzu - 0,5 m3
 3. Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek (naprawa, szpachlowanie, gruntowanie, uszczelnienie) - 27 m2
 4. Położenie płytek typu Ceramika Paradyż Taurus GRYS Klinkier 30x30 (+stopnice) na klej mrozoodporny +fugowanie (zabezpieczenie fug przed warunkami atmosferycznymi):
  a) spocznik - 9m2,
  b) stopnie poziom o głębokości ok. 37 cm - 34 m, 
  c) stopnie pion o wysokości ok. 17 cm - 37 m,
  d) cokoliki o wys. 10 cm - 1,5 m.
 5. Montaż listew okapnikowych (ochrona narożników wypukłych) - 16mb
 6. Skucie tynku i naprawa marmolitu na powierzchni bocznej schodów (zbrojenie siatką z zaprawą, gruntowanie, tynk cienkowarstwowy akrylowy na bazie żywicy - 14,5 m2.
 1. Ewentualne zdjęcie i położenie kostki brukowej przy schodach - 1 m2
 2. Schody przy wejściu nr 2
 3. Skucie płytek z powierzchni schodów - 18,5 m2
 1. Wywóz gruzu - 0,5 m3
 2. Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek (naprawa, szpachlowanie, gruntowanie, uszczelnienie) - 18,5 m2
 3. Położenie płytek typu Ceramika Paradyż Taurus GRYS Klinkier 30x30 (+stopnice) na klej mrozoodporny +fugowanie (zabezpieczenie fug przed warunkami atmosferycznymi):
  a) spocznik - 6,5m2,
  b) stopnie poziom o głębokości ok. 37 cm - 23 m, 
  c) stopnie pion o wysokości ok. 17 cm - 25,5 m,
  d) cokoliki o wys. 10 cm - 1,5 m.
 4. Montaż listew okapnikowych (ochrona narożników wypukłych) - 16mb
 5. Skucie tynku i naprawa marmolitu na powierzchni bocznej schodów (zbrojenie siatką z zaprawą, gruntowanie, tynk cienkowarstwowy akrylowy na bazie żywicy - 22,0 m2.
 6. Ewentualne zdjęcie i położenie kostki brukowej przy schodach - 1 m2

Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, oraz zgodnie z Polskimi Normami (a w szczególności z Normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177) i zasadami wiedzy technicznej.

 

 1. Gwarancja
 2. Wymagany okres gwarancji na wykonane prace wynosi 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych.
 3. Okres gwarancji na materiały wynosi 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru końcowego robót.

 

 1. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

45.40.00.00-7 Roboty budowlane, 45.45.30.00-7 roboty remontowe i renowacyjne; 45.32.40.00-4 Roboty tynkarskie

 

 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.: od dnia podpisania umowy
do 08 września 2017 roku.

 

 1. Wynagrodzenie, termin płatności
 2. Zamawiający ustala wynagrodzenie kosztorysowe brutto zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia) oraz złożonym kosztorysem ofertowym.
 3. W cenie oferty należy uwzględnić zakres robót objęty przedmiarem robót oraz wszystkie składowe niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia.
 4. Wymagany termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 5. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
 6. Płatność nastąpi po odbiorze końcowym robót bez usterek, na podstawie końcowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.

             

 1. Wymagania względem Wykonawcy
 2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i złożenia szczegółowego kosztorysu ofertowego robót budowlanych który stanowić będzie załącznik do oferty.
 3. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
 4. Wynagrodzenie winno zawierać wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę
  w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego umową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przedmiotem zamówienia celem skalkulowania wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania robót.
 6. Wykonawca winien dysponować osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

 1. Obowiązki Wykonawcy po zawarciu umowy

Zgodnie z zapisami wzoru umowy – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

 

 1. Kryteria oceny oferty
 • Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
 • Oferty Wykonawców, którzy nie wykonali terminowo zamówienia na rzecz Instytutu Matki i Dziecka w okresie ostatnich 6 m-cy, przed upływem terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
 • Instytut Matki i Dziecka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta, jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Oferta powinna zawierać:
 • kosztorys ofertowy
 • Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) aktualnego odpisu właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych zapisanych stronach należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na adres Zamawiającego oraz opatrzonej napisem zawartym w pkt. 14 ogłoszenia.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zaklejonej kopercie opatrzonej napisami:

Instytut Matki i Dziecka

Dział Zarzadzania Infrastrukturą – Sekcja Techniczna

 1. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa

„WYKONANIE REMONTU SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DLA KLATKEK NR 1 i 2 DO BUDYNKU A „LIPSK” INSTYTUTU MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE”

 

należy składać w Dział Zarzadzania Infrastrukturą – Sekcja Techniczna Instytutu Matki
i Dziecka budynek „Lipsk”, III piętro pok. 335, w terminie do dnia 11 sierpień 2017 r. do godz. 11:00

 

 1. Okres związania ofertą
 • 30 dni od upływu terminu składania ofert,

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
 • Pan Łukasz Mazurek, tel.: (22) 32 77 246/ 247,

w dni robocze od godz. 8:00 – 15:00

 • Pan Michał Gera,: (22) 32 77 246/ 247,

w dni robocze od godz. 7:30 – 14:00

 

 1. Dzień zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego www.imid.med.pl – 8 sierpień 2017 r.

                                                                                                                                                       

 

 

W imieniu Zamawiającego

 

 

Milena Kraszewska-Sulich

Zastępca Dyrektora ds.  Eksploatacyjno – Administracyjnych

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Wzór umowy

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons