KORD

Kompleksowa Opieka Rozwojowa nad Dziećmi urodzonymi przedwcześnie

 

LINK: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD

Cele programu:

 1. poprawa jakości i efektywności opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie – przez zapewnienie kompleksowości działań niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju, uniknięcie odległych powikłań wcześniactwa i możliwość wyrównywania ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych tych dzieci w stosunku do ich rówieśników urodzonych w terminie;
 2. ocena skuteczności i efektywności organizacyjnej kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie;
 3. opracowanie standardu organizacyjnego i postępowania medycznego w zakresie opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie.

 

Okres realizacji
Etap realizacji programu pilotażowego, podczas którego będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej, trwa 48 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji;


Kwalifikacja do programu

Do programu pilotażowego kwalifikuje się dzieci urodzone przedwcześnie przed ukończeniem 33 tygodni ciąży przed wypisem z oddziału neonatologicznego, w którym były leczone po urodzeniu . Kwalifikację do programu przeprowadza wyznaczony koordynator procesu leczenia na podstawie określonych w programie kryteriów. Wymagana jest zgoda opiekuna prawnego dziecka na objęcie programem po przedstawieniu zasad jego działania i informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych

 

Nie kwalifikują się do programu

 • Noworodki, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • Noworodki, którym są udzielane świadczenia w DOK (program nie sprawdził się w praktyce, korzysta z niego tylko 6% dzieci, które mogłyby być nim objete).


Opieka rozwojowa dzieci urodzonych przedwcześnie KORD jest realizowana w ramach dwóch modułów:

 • Moduł I – diagnostyka, terapia oraz monitorowanie efektów leczenia. W module tym każde dziecko zakwalifikowane do KORD pozostaje pod opieką neonatologa zatrudnionego w Poradni Neonatologicznej danego ośrodka. Diagnostyka i terapia z udziałem wybranych specjalistów zaplanowana jest do ukończenia przez dziecko 3 rż.
 • Moduł II – rehabilitacja lecznicza dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi. Jest dedykowany dzieciom, u których w trakcie kolejnych wizyt kontrolnych będą stwierdzone zaburzenia psychoruchowe wymagające kompleksowej rehabilitacji w Zakładzie Rehabilitacji danego ośrodka lub z innym podmiotem mającym doświadczenie w leczeniu tego typu schorzeń. Dziecko pozostające pod opieką fizjoterapeutów uczestniczy jednocześnie w wizytach kontrolnych w ramach Modułu I.


Liderem KORD jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 • odpowiada za opracowanie standardu organizacyjnego i postępowania medycznego,
 • opracowuje, aktualizuje i modyfikuje wytyczne postępowania procesu diagnostyczno-leczniczego,
 • przeprowadza dla ośrodków koordynujących KORD szkolenia,
 • ocenia wskaźniki realizacji programu pilotażowego,
 • ocenia mierniki jakości i efektywności opieki rozwojowej,
 • tworzy i utrzymuje bazę wcześniaka oraz jest jej administratorem.

 

Spodziewane wyniki programu KORD


- Określenie zakresu opieki specjalistycznej niezbędnej podczas opieki rozwojowej dzieci urodzonych przedwcześnie,
- Ocena częstości występowania i nasilenia problemów zdrowotnych populacji dzieci urodzonych przedwcześnie na podstawie kryteriów oceny opieki rozwojowej, którymi są:

 • model wzrastania,
 • optymalne odżywienie,
 • zachorowania o etiologii infekcyjnej,
 • liczba hospitalizacji,
 • charakter niepełnosprawności.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons