Klauzula dla osób współpracujących

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Z INSTYTUTEM MATKI I DZIECKA

NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

ORAZ UMÓW O WSPÓŁPRACY


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej „Instytut”) reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.

 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Instytucie realizuje Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej iod@imid.med.pl, telefon 22 32 77 495.

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji niżej wymienionych celów:

  a) bieżącej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Instytutu na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktowania się z Państwem i Państwa z innymi osobami w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dane przechowywane będą do ustania potrzeby kontaktu – po ustaniu współpracy zostanie usunięty nadany Państwu adres e-mail, ale nie zawartość skrzynki, zostanie też odebrany ewentualnie przydzielony numer telefonu służbowego;

  b) do zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - do czasu upływu ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5letniego obowiązku archiwizacyjnego;

  c) spełnienie obowiązków prawnych Zleceniodawcy/Zamawiającego wynikających z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i  art. 9 ust. 2 lit b) RODO przez okres czasu przewidziany dla poszczególnych obowiązków przez właściwe przepisy prawa np.:
 • 5 lat - dokumenty zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej i płatnika składek przekazane do ZUS,
 • 5 lat licząc od dnia przekazania rozliczeń do ZUS - kopie dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez płatnika do ZUS, kopii deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA) oraz kopii imiennych raportów miesięcznych (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) oraz kopii dokumentów rozliczeniowych korygujących,
 • do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

  d) spełnienie obowiązków wynikających z RODO np. wydawanie upoważnień lub zachowanie potwierdzenia spełnienia obowiązku informacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO do upływu terminów przedawnienia kar administracyjnych nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu realizacji umowy;

  e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadniony interes Instytutu stanowi ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w stosunku do Państwa lub podmiotów zewnętrznych do czasu upływu terminów przedawnienia;

  f) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring video i niektórych numerów telefonów wchodzących na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO do czasu utraty przydatności tych danych nie dłużej niż 1 miesiąc od rejestracji zapisu;

  g) zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego, tj. art. 223 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy poprzez monitoring korzystania z naszej infrastruktury informatycznej (rejestr logowań, właściwe korzystanie z udostępnionych narzędzi informatycznych w czasie pracy), rozumiane jako zabezpieczenie przed atakami z zewnątrz oraz złośliwym oprogramowaniem (bliższe informacje znajdują się w klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu systemu IT) nie dłużej niż 1 rok;

  h) zapewnienie bezpieczeństwa osób i spełnienie wymogów prawa poprzez wykorzystanie wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO i wyrażonej przez Państwo zgody do czasu utraty przydatności tej danej i najpóźniej do chwili cofnięcia zgody;

  i) spełnienie obowiązków prawnych związanych z możliwym dostępem do informacji niejawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - zakończone akta postępowań sprawdzających przed wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa przechowywane będą przez 20 lat od zakończenia postępowania;

  j) spełnienia obowiązków podatkowych oraz rachunkowych na podstawie art. 6 ust 1 lit c) przez okres 5lat liczonego od końca roku, którego dane dotyczą;

  k) spełnienia obowiązków BHP na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO - przez okres 10 lat liczonego od dnia pozyskania informacji.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Instytutu Matki i Dziecka.

 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz w ramach informacji publicznej w przypadku Państwa udziału w zamówieniach publicznych, a także na rzecz podmiotów z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacja usług na rzecz administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także bankom, kurierom, Poczcie Polskiej S.A., ubezpieczycielom.

 4. Przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania;
  b) prawo usunięcia;
  c) prawo ograniczenia przetwarzania;
  d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  e) prawo do przeniesienia danych;
  f) prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przez jej wycofaniem.

W razie niemożności spełnienia żądania, administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.

 1. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu jako Osobie, której dane dotyczą, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

 2. Podanie danych osobowych, które służą do celów spełnienia obowiązków prawnych jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych osobowych jest wymogiem wynikającym z umowy lub nieobowiązkowe.

  

Administrator Danych Osobowych

  

 

Oświadczenie Zleceniobiorcy/Wykonawcy

 

Ja niżej podpisana/podpisany __________________________________ oświadczam, że zostałam/zostałem zapoznany z powyższymi informacjami w dniu ____________________

 

 

                                                  

Czytelny podpis          

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons