Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

Kandydaci do pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z prowadzonym przez Instytut Matki i Dziecka, procesem rekrutacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej „Instytut”) reprezentowany przez Dyrektora Instytutu. Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej dyr@imid.med.pl, tel. 22 32 77 305.

 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o Ochronie danych osobowych w Instytucie realizuje Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej iod@imid.med.pl, telefon 22 32 77 495.

 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

  a)  w razie gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę, administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźnie działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

  b)  w razie gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna, administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych podanym w ogłoszeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźnie działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez dodatkowo 1 rok, jeżeli będziemy prowadzić rekrutację na to samo stanowisko tylko i wyłącznie na podstawie zgody. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przekazanych danych do organizowanych przez Instytut kolejnych rekrutacji na wymienione stanowisko prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu:

„Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Matki i Dziecka w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

 1. Dokumenty aplikacyjne będą wykorzystywane nie dłużej niż 1 rok od ich otrzymania i następnie zostaną zniszczone.

 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianewłaściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz z podmiotami, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Instytutu w zakresie ich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia kancelarią prawną oraz zleceniobiorcom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 4. Przysługuje Państwu prawo:
  a) dostępu do danych;
  b) do otrzymania kopii danych;
  c) do sprostowania danych;
  d) do usunięcia danych;
  e) do ograniczenia przetwarzania;
  f) do przenoszenia danych;
  g) do sprzeciwu;
  h) cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego przed jej wycofaniem.

W razie niemożności spełnienia żądania, administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.

 1. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 2. Jeżeli podstawą prawną zatrudnienia jest umowa o pracę, podanie danych osobowych zawartych w art. 221kodeksu pracy, jest wymogiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.

 3. Jeżeli podstawą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, podanie danych osobowych zawartych w ogłoszeniu jest warunkiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.

 

Administrator Danych Osobowych

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons