Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

Kandydaci do pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z prowadzonym przez Instytut Matki i Dziecka, procesem rekrutacji, zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000133822, NIP 5212925596, REGON 006472651, (dalej „Instytut”) reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o Ochronie danych osobowych w Instytucie realizuje Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej iod@imid.med.pl, telefon 22 32 77 394.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:
 4. a) w razie gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę, administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych o których mowa w art. 221 kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźnie działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 5. b) w razie gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna, administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych w zakresie podanym w ogłoszeniu na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźnie działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez dodatkowo 1 rok, jeżeli będziemy prowadzić rekrutację na to samo stanowisko tylko i wyłącznie na podstawie zgody. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przekazanych danych do organizowanych przez Instytut kolejnych rekrutacji na wymienione stanowisko prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu:

„Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Matki i Dziecka w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

 1. Dokumenty aplikacyjne będą wykorzystywane nie dłużej niż 1 rok od ich otrzymania i następnie zostaną zniszczone.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz z podmiotami, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Instytutu w zakresie ich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia kancelarią prawną oraz zleceniobiorcom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 1. Przysługuje Państwu prawo:
 1. a) dostępu do danych;
 2. b) do otrzymania kopii danych;
 3. c) do sprostowania danych;
 4. d) do usunięcia danych;
 5. e) do ograniczenia przetwarzania;
 6. f) do przenoszenia danych;
 7. g) do sprzeciwu;
 8. h) cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego przed jej wycofaniem.

W razie niemożności spełnienia żądania, administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.

 1. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. W razie gdy podstawą prawną zatrudnienia jest umowa o pracę, podanie danych osobowych zawartych w art. 221 kodeksu pracy, jest wymogiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.
 3. W razie gdy podstawą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, podanie danych osobowych zawartych w ogłoszeniu jest warunkiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons