Klauzula informacyjna - wolontariat, staż, praktyki

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z INSTYTUTEM MATKI I DZIECKA NA PODSTAWIE WOLONTARIATU, STAŻY I PRAKTYK

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej „Instytut”) reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o Ochronie danych osobowych w Instytucie realizuje Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe adres poczty elektronicznej iod@imid.med.pl, telefon 22 32 77 495.
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji niżej wymienionych celów:
 1. Bieżącej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Instytutu na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO w postaci kontaktowania się z Państwem i Państwa z innymi osobami w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dane przechowywane będą do ustania potrzeby kontaktu.
 2. Do zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO - do czasu upływu ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 3. Spełnienie obowiązków wynikających z RODO np. wydawanie upoważnień lub zachowanie potwierdzenia spełnienia obowiązku informacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO do upływu terminów przedawnienia kar administracyjnych nie dłużej niż 5 lata po zakończeniu realizacji umowy.
 4. Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - prawnie uzasadniony interes Instytutu stanowi ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w stosunku do Państwa lub podmiotów zewnętrznych do czasu upływu terminów przedawnienia.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring video na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO do czasu utraty przydatności tych danych nie dłużej niż 1 miesiąc od rejestracji zapisu.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i spełnienie wymogów prawa poprzez wykorzystanie wizerunku w identyfikatorach na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO i wyrażonej przez Państwo zgody do czasu utraty przydatności tej danej i najpóźniej do chwili cofnięcia zgody.
 7. Spełnienie obowiązków prawnych związanych z możliwym dostępem do informacji niejawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - zakończone akta postępowań sprawdzających przed wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa przechowywane będą przez 20 lat od zakończenia postępowania.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Instytutu Matki i Dziecka.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz w ramach informacji publicznej w przypadku Państwa udziału w zamówieniach publicznych, a także na rzecz podmiotów z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także bankom, kurierom, Poczcie Polskiej S.A., ubezpieczycielom.
 1. Przysługuje Państwu prawo:
 1. a) dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania;
 2. b) usunięcia;
 3. c) ograniczenia przetwarzania;
 4. d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 5. e) do przeniesienia danych;
 6. f) do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

W razie niemożności spełnienia żądania, administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.

 1. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie danych osobowych, które służą do celów spełnienia obowiązków prawnych jest obligatoryjne. Podanie pozostałych danych osobowych jest wymogiem umownym lub nieobowiązkowe.

 

 

Administrator Danych Osobowych

 

 

 

Oświadczenie

Ja niżej podpisana/podpisany ____________________________ oświadczam, że zostałam/zostałem zapoznany z powyższymi informacjami w dniu ______________.

 

                                           

Czytelny podpis

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons