Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

 

W związku z prowadzonym przez Instytut Matki i Dziecka, postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ………………………………………………, nr: ……………, w trybie ……………………………………………………., zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka (dalej: Instytut), ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Instytucie realizuje Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej iod@imid.med.pl, nr tel. 22 32 77 495.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie wskazanego powyżej zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. dalej: PZP), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań oraz pracownicy i współpracownicy Instytutu w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 7. Przysługuje Państwu:
 1. a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania
 2. b) Prawo usunięcia
 3. c) Prawo ograniczenia przetwarzania,
 4. d) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 5. e) Prawo do przeniesienia danych.

W razie niemożności spełnienia żądania, administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.

 1. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym

 

Administrator Danych Osobowych

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ……………………………………………………………………, nr: ………………….., w trybie ………………………………………………..,  Instytut Matki i Dziecka, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka (dalej: Instytut), ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o Ochronie danych osobowych w Instytucie realizuje Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej iod@imid.med.pl, nr tel. 22 32 77 495.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń).
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy i współpracownicy Instytutu w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji. Niezależnie od powyższego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przez Instytucję Zarządzającą (Ministra Infrastruktury i Rozwoju) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, a konkretnie projektów w ramach Osi Priorytetowej IX wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia w sytuacji, gdy finansowanie przedmiotu umowy głównej pochodzi z wyżej wymienionego programu.
 4. Przysługuje Państwu:
 1. a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania
 2. b) Prawo usunięcia
 3. c) Prawo ograniczenia przetwarzania,
 4. d) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 5. e) Prawo do przeniesienia danych.

W razie niemożności spełnienia żądania, administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 2. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Administrator Danych Osobowych

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons