Działania w partnerstwie z UNICEF

Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci...

 

Zapraszamy pracowników ochrony zdrowia na szkolenie pt.: Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci oraz pierwsza pomoc psychologiczna dla rodzin uchodźczych z najmłodszymi dziećmi organizowane przez Instytut Matki i Dziecka w partnerstwie z UNICEF.

 

 

 

Реєстраційна форма

 

Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy w codziennej praktyce zawodowej obejmują opieką dzieci w wieku 0-6 lat.


Szkolenie jest okazją do poszerzenia wiedzy teoretycznej o rozwoju i zdrowiu psychicznym najmłodszych dzieci oraz o standardach organizowania pomocy dzieciom dotkniętym kryzysem humanitarnym, jak również doskonalenia umiejętności praktycznych związanych z oceną stanu psychicznego najmłodszych dzieci, udzielaniem im pierwszej pomocy psychologicznej oraz z dbaniem o siebie w pracy klinicznej i chronieniem się przed wypaleniem zawodowym.


Szkolenie:

 • składa się z części teoretycznej (3 webinarów) oraz części praktycznej (jednodniowego warsztatu),
 • ma formę hybrydową,
 • jest certyfikowane (uzyskanie certyfikatu wymaga uczestniczenia we wszystkich webinarach i warsztacie),
 • jest bezpłatne, ale wymaga rejestracji,
 • zapewnia każdemu uczestnikowi możliwość udziału w grupowej superwizji i omówienia pracy z pacjentami z własnej praktyki klinicznej.


Terminy:

Webinary odbędą się 22 sierpnia 2022 i będą dostępne on-line dla wszystkich zarejestrowanych uczestników, aby umożliwić udział w szkoleniu również tym specjalistom, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w webinarach w czasie rzeczywistym.


Warsztat, zależnie od wyboru uczestnika, będzie dostępny w formie stacjonarnej lub online w jednym z poniższych terminów:

 • 22 września, 27 października, 24 listopada, 8 grudnia – STACJONARNIE
 • 19 września, 17 października, 21 listopada, 5 grudnia – ONLINE

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Zapewniamy zwrot kosztów podróży i zakwaterowania uczestnikom warsztatu w wersji stacjonarnej


Rejestracja:

Aby zarejestrować się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Для реєстрації на тренінг заповніть, будь ласка, форму заявки - Реєстраційна форма.

 

Program:

Webinar 1. Zdrowie psychiczne niemowląt i małych dzieci w praktyce klinicznej pracowników ochrony zdrowia Podczas webinaru zostaną omówienie pojęcia kluczowe dla współczesnego rozumienia procesów kształtujących rozwój  i zdrowie psychiczne dzieci w pierwszych latach ich życia. Szczególna uwaga zostanie poświęcona m.in. relacyjnemu kontekstowi rozwoju, mechanizmom chroniącym rozwój i ryzyka rozwojowego, podatności i odporności psychicznej. Wszystkie te pojęcia zostaną odniesione do pytania o to, co wiedza o rozwoju i zdrowiu psychicznym niemowląt i małych dzieci może wnieść do pracy personelu medycznego.

Webinar poprowadzą dr n. hum. Eliza Kiepura-Nawrocka oraz dr hab. n. społ., prof. ucz. Grażyna Kmita


Webinar 2. Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne w kontekście doświadczeń związanych z wojną i uchodźstwem
Webinar przybliży wiedzę o specyfice doświadczeń i potrzeb ludzi w obliczu wojny i uchodźstwa. Lekcje wyniesione z licznych kryzysów humanitarnych, dotyczące działań związanych ze wspieraniem zdrowia psychicznego i wsparciem psychospołecznym (Mental Health and Psychosocial Support), zostaną omówione w odniesieniu  do organizowania pomocy dzieciom i ich opiekunom.  

Webinar poprowadzi dr Marcio Gagliato


Webinar 3. Interwencja prawna w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

W webinarze zostanie poruszony problem skali i form krzywdzenia dzieci w Polsce, zwłaszcza krzywdzenie ze strony rodziców/opiekunów prawnych, osób trzecich lub innych dzieci. Problem krzywdzenia bardzo często dotyka dzieci uchodźczych. Badania pokazują, że wiele z nich pada ofiarą przemocy, w tym wykorzystywania seksualnego. Podczas webinaru zostaną omówione standardy postępowania w sytuacji zauważenia u dziecka oznak krzywdzenia lub uzyskania od dziecka informacji, że doznaje ono krzywdy ze strony bliskich bądź osób trzecich.

Webinar poprowadzi radca prawny Katarzyna Katana


Warsztat
, oparty na dyskusjach i pracy grupowej, będzie poświęcony doskonaleniu umiejętności zawodowych związanych z:

 • udzielaniem pierwszej pomocy psychologicznej małym dzieciom i ich opiekunom,
 • oceną stanu psychicznego małych dzieci i oceną ryzyka występowania u nich trudności rozwojowych,
 • podejmowaniem decyzji o tym, czy dzieci i ich opiekunowie wymagają dodatkowej pomocy i jaki rodzaj wsparcia najbardziej odpowiada ich bieżącym potrzebom,
 • strategiami radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami w pracy oraz chronieniem siebie przed wypaleniem zawodowym.

Autorkami warsztatu są: Eliza Kiepura-Nawrocka, Agnieszka Kacprzak, Agnieszka Politańska, Anna Gralewicz, Bożena Cieślak-Osik, Amanda Krzywdzińska, Justyna Cieślińska, Karolina Waśkiewicz

 

Kontakt:

Pytania związane ze szkoleniem prosimy kierować na adres e-mail: imid_unicef_mhpss@imid.med.pl


Zespół ekspertów:

Justyna Cieślińska – absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, psycholog w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej oraz Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, certyfikowany trener metody wideotreningu komunikacji (VIT), doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Bożena Cieślak-Osik – absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalistka psychologii klinicznej, trenerka Skali Oceny Rozwoju Noworodka (NBAS), absolwentka szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz międzywydziałowych studiów podyplomowych „Etyka praktyki lekarskiej i opieki medycznej”. Pracuje w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

Marcio Gagliato - psycholog kliniczny, ekspert w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (Mental Health and Psychosocial Support, MHPSS), współkierownik Mental Health and Psychosocial Network (MHPSS.net), Międzynarodowy Doradca ds. Pomocy Humanitarnej (Global Humanitarian Advisor), konsultant takich agend ONZ, jak Światowa Organizacji Zdrowia (WHO), Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) i Międzynarodowa Organizacji ds. Imigracji (IOM), Czerwonego Krzyża oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce czy Save the Children. Brał udział w odpowiedzi humanitarnej w wielu miejscach na świecie, m.in. w Iranie, Libii, Gazie, Syrii, Zimbabwe, Turcji, Uzbekistanie, Serbii, Kenii, Etiopii, Rwandzie i Ukrainie. Magisterium w zakresie psychologii społecznej oraz doktorat w zakresie Global Health and Sustainability uzyskał na Uniwersytecie w São Paulo

Anna Gralewicz - absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne.  Na co dzień pracuje z osobami z zaburzeniami zachowania i emocji, z zaburzeniami odżywiania się, afektywnymi, psychotycznymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. W Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka zajmuje się diagnozą i terapią najmłodszych pacjentów

Agnieszka Kacprzak - absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat 219).  Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując przez ponad 15 lat w szpitalach i poradniach, min. w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, w Oddziale Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Szpitalu Nowowiejskim, w specjalistycznych poradniach zdrowia psychicznego oraz w prywatnym gabinecie. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji

Katarzyna Katana - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny,  absolwentka kursu Szkoły Prawa Ukraińskiego Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, programu szkoleniowego Women’s Human Rights Institute w przedmiocie praw kobiet w systemie ONZ, programu Advocacy on Gender and Politics ODHiR oraz dwuletniego, zaawansowanego programu szkoleniowego dla prawników organizowanego przez Women’s Human Rights Training Institute. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę koordynuje działania rzecznicze Fundacji, w tym wszelkie aktywności zmierzające do wprowadzenia w RP systemu analizy śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci, opartego na modelu Serious Case Reviews

Eliza Kiepura-Nawrocka - absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Polonistyki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowany trener metody wideotreningu komunikacji (VIT). Koordynatorka szkolenia Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci oraz pierwsza pomoc psychologiczna dla rodzin uchodźczych z najmłodszymi dziećmi organizowanego przez Instytut Matki i Dziecka w partnerstwie z UNICEF.

Grażyna Kmita - profesor uczelni na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, psycholog kliniczny. Od wielu lat jest związana z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie kieruje Zakładem Wczesnej Interwencji Psychologicznej i współpracuje jako konsultant z Kliniką Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Superwizor metody wideotreningu komunikacji (VIT), superwizor psychologii klinicznej dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Amanda Krzywdzińska - psycholog (specjalność: psychologia kliniczna), pedagog specjalny (specjalność I: terapia pedagogiczna, specjalność II: pedagogika opiekuńczo-socjalna) oraz socjolog (specjalność: zdrowie, rodzina, niepełnosprawność). Aktualnie pracuje w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz działalnością naukowo-badawczą. Ukończyła studia doktoranckie z nauk medycznych. Obecnie realizuje specjalizację z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Agnieszka Politańska - absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychologia kliniczna dziecka i rodziny. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowo-psychodynamicznym, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin PTP, organizowane przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w Klinicznym Oddziale Dziennym Psychiatrii Wieku Rozwojowego oraz w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Karolina Waśkiewicz - absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie realizowała specjalność psychologia kliniczna dziecka i rodziny oraz psychologia wychowawcza stosowana. Psycholog w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Praktyki odbywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w grupach treningu umiejętności społecznych oraz w przedszkolu demokratycznym. Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons