Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej „Instytut”) reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o Ochronie danych osobowych w Instytucie realizuje Inspektor Ochrony Danych, e-mail iod@imid.med.pl, telefon 22 32 77 394.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej w celu przeprowadzenia badania oraz opracowywania i wydawania opinii użytkowych o produktach przeznaczonych dla niemowląt, dzieci, młodzieży i kobiet.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f, RODO, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisy odsyłające do tych ustaw.

Przetwarzanie danych kontaktowych przekazanych w celu otrzymywania informacji marketingowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy i współpracownicy Instytutu w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Materiały dotyczące prowadzonych badań w tym te zawierające Państwa dane osobowe podlegają archiwizacji w Instytucie Matki i Dziecka przez 25 lat od zakończenia badania, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Akt Nowych.
 5. Przysługuje Państwu:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących.
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych.
 3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 20 RODO.
 4. Na podstawie art. 17 ust. 1 lit. b prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych kontaktowych uzyskanych w celach marketingowych.
 1. Nie przysługuje Państwu:
 1. W związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.
 3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest między innymi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator Danych Osobowych