Informacje dla firm

Opiniowanie produktów dla niemowląt, dzieci, kobiet w okresie okołoporodowym (w ciąży i karmiących piersią) oraz rodzin z dziećmi

Koordynacją procesu opiniowania zajmuje się Dział Ocen i Rozwoju Współpracy. Wszelkie zapytania oraz dokumenty prosimy kierować na adres:

Dział Ocen i Rozwoju Współpracy

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
mail: dzial.ocen@imid.med.pl;  tel. 22 32 77 432   

 

  1. Wniosek na badanie i dokumentacja podstawowa.

Wniosek o badanie produktu przesłany mailem lub pocztą, stanowi podstawę opiniowania. Standardowy formularz wniosku jest dostępny na stronie www.imid.med.pl. w zakładce opiniowanie produktów. Prosimy wybrać wniosek przeznaczony dla kategorii produktów do której należy produkt.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest dokumentacja dotycząca produktu oraz jego próbki.

  1. Dokumentacja podstawowa.

Lista niezbędnej dokumentacji umożliwiającej kwalifikację produktu do badań dla każdej z grup produktowych jest dostępna na stronie www.imid.med.pl. w zakładce opiniowanie produktów. Prace badawcze mogą wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów bądź wyników badań.

  1. Decyzja o przyjęciu produktu do badania.

Ostateczną decyzję o przyjęciu produktu do badania podejmuje dyrektor Instytutu na podstawie wstępnej opinii ekspertów wydanej w oparciu o przekazaną dokumentację i próbki produktu do weryfikacji. Decyzja przekazywana jest Firmie drogą mailową do osoby wskazanej w złożonym wniosku.

  1. Akceptacja ceny badania.

W odpowiedzi na złożony wniosek zainteresowana Firma otrzymuje pismo potwierdzające przyjęcie zlecenia przez Instytut zawierające warunki i zasady przeprowadzenia procedury oraz cenę badania.

 

Podpisany dokument prosimy przesłać kurierem lub pocztą na wskazany adres. Skan droga mailową przyśpieszy realizację procesu.

Faktura zostanie wystawiona i wysłana w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania podpisanych dokumentów.

  1. Opłacenie Faktury i dostarczenie wymaganej dokumentacji oraz próbek wyrobu

Proces opiniowania rozpoczyna się w momencie otrzymania potwierdzenia przelewu, kompletu wymaganej dokumentacji oraz liczby próbek produktu wskazanej przez eksperta prowadzącego badanie.

Czas wydania opinii – około 4-8 tygodni od momentu uregulowania płatności, dostarczenia dokumentów i próbek produktu.

  1. Badanie

Analiza dokumentacji prowadzona jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami właściwymi dla danego produktu, rozszerzonymi o kryteria i wymagania Instytutu Matki i Dziecka. Badania użytkowe, aplikacyjne i sensoryczne prowadzone są z udziałem baz dobranych adekwatnie wiekowo.

  1. Wydanie opinii.

Opinia i protokół z przeprowadzonych prac opiniodawczych  może zostać przesłany pocztą lub kurierem, można go również odebrać osobiście w Dziale Ocen i Rozwoju Współpracy lub w formie ustalonej wcześniej z pracownikami działu.

Wydana Opinia jest ważna 3 lata od daty jej wystawienia i dotyczy wyłącznie wzoru wyrobu zbadanego oraz opisanego i nie stanowi dokumentu dla innych, analogicznych pod względem funkcjonalnym wyrobów.

Każda zmiana surowca, konstrukcji wyrobu lub tekstu umieszczonego na etykiecie bez uzgodnienia z Instytutem powoduje unieważnienie opinii.

Wydana „Pozytywna Opinia” zobowiązuje Zleceniodawcę do utrzymania jakości wyrobu na poziomie identycznym z poziomem jakości jaki wyrób prezentował w trakcie prowadzonych prac badawczych. W każdym momencie obwiązywania pozytywnej opinii Instytut jest upoważniony do przeprowadzenia oceny zgodności produktu z wydaną opinią na koszt Zleceniodawcy. Wystąpienie skarg ze strony nabywców lub zaistnienie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia związanych z użytkowaniem produktu upoważnia Instytut do przeprowadzenia kontroli produktów pod kątem zgodności z opinią danego produktu, przy czym kosztami procedury zostanie obciążony Zleceniodawca. Instytut zastrzega sobie prawo do anulowania „Pozytywnej Opinii” w przypadku niedotrzymania przez produkty standardów uzyskanej opinii.

Opinia uzyskana na mocy niniejszej procedury nie upoważnia Zleceniodawcy do zamieszczania jej fragmentów na opakowaniach i etykietach wyrobów oraz do posługiwania się treścią tej opinii w celach promocyjnych i marketingowych. Jednocześnie informujemy, że nazwa Instytutu Matki i Dziecka, jest znakiem zastrzeżonym i jako taka podlega przepisom o odpowiedzialności cywilnej i karnej na podstawie- art. 296 i nast. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Jedn. Tekst Dz. U Nr 119 poz. 1117 z 2003 r. ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

Zleceniodawca, który otrzymał pozytywną opinię uzyskuje prawo do umieszczenia na etykiecie produktu tekstu o treści „Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka nr ………. ważna do ………”. Przy ograniczeniu wiekowym wskazanym dla produktu w trakcie badania, zapis ten jest poszerzany o adekwatne zastrzeżenie – „Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr …, ważna do …., dla dzieci powyżej ….. roku życia”. Wymieniony tekst ma charakter informacji handlowej, a nie promocyjnej i powinien zostać umieszczony wraz z informacjami przeznaczeniu wyrobu.

Najlepsze z zaopiniowanych produktów, posiadające unikalną wartość dodaną wyróżniającą je spośród podobnych towarów dostępnych na rynku, jak też te które uzyskały najwyższe noty podczas opiniowania mogą zostać wyróżnione logotypem Instytutu na zasadach ustalonych w indywidualnie zawieranych umowach. Powoływanie się na autorytet Instytutu w działaniach promocyjnych i marketingowych oraz możliwość posługiwania się logo i nazwą „Instytutu Matki i Dziecka” wymaga konsultacji z Działem Ocen i Rozwoju Współpracy oraz podpisania odrębnej umowy.

 

Kierownik
Działu Ocen i Rozwoju Współpracy