Badania kliniczne

Instytut Matki i Dziecka od wielu lat uczestniczy w realizacji wieloośrodkowych, międzynarodowych badań klinicznych, m.in. w zakresie:

 • pediatrycznych produktów leczniczych,
 • wyrobów medycznych stosowanych w pediatrii i położnictwie.

Dysponujemy zespołami wysoko wykwalifikowanych i przeszkolonych w zakresie GCP badaczy i personelu pomocniczego, a szczególnie w specjalnościach:

 • Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
 • Leczenia Mukowiscydozy
 • Neonatologii
 • Położnictwa i Ginekologii
 • Diabetologii

Zapewniamy pełne zaplecze medyczne i diagnostyczne. Przy Instytucie działa niezależna Komisja Bioetyczna opiniująca projekty planowanych badań. Badania kliniczne realizowane w naszym Instytucie są objęte wewnętrzną procedurą ISO.

 

Polska Sieć Badań KLinicznych w pediatrii „PolPedNet"

 

Instytut Matki i Dziecka w 2018 roku przystąpił do utworzonej Polskiej Sieci Badań Klinicznych w pediatrii „PolPedNet”.

Do sieci „PolPedNet” należą cztery instytucje:

 1. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – Warszawa
 2. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – Łódź
 3. Instytut Matki i Dziecka – Warszawa
 4. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy – Kraków.

Zarząd sieci stanowią zastępcy dyrektorów ds. nauki a obsługę prowadzą biura utworzone w każdej placówce.

Nasz Instytut w zarządzie reprezentuje dr hab. n. med. Prof. IMiD Anna Fijałkowska, a biuro prowadzą:

Kinga Bińkowska (kinga.binkowska@imid.med.pl) oraz Monika Jędrzejczyk (monika.jedrzejczyk@imid.med.pl)

Sieć PolPedNet wchodzi w skład europejskiej sieci pediatrycznej Enpr-EMA (the European Network of Paediatric Research of the European Medicines Agency).

Potrzeba powstania takiej sieci wynika bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia Pediatrycznego (Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie nr 726/2004).

Celem tworzonej sieci jest:

 • Zapewnienie wysokiej jakości oraz spełniających wymogi etyczne badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności pediatrycznych produktów leczniczych prowadzonych we współpracujących ośrodkach w poszczególnych krajach Unii oraz w skali całej Unii Europejskiej.
 • Zapewnienie sprawnej współpracy pediatrycznych ośrodków w Unii Europejskiej dla uniknięcia niepotrzebnego powielania badań.
 • Podnoszenie świadomości wśród pracowników służby zdrowia, rodziców, opiekunów i młodych ludzi o potrzebie prowadzenia badań klinicznych w populacji pediatrycznej.
 • Zapewnienie pomocy i prowadzenie dialogu z komisjami etyki w sprawach związanych z badaniami klinicznymi z udziałem dzieci.

 

  Specjalista ds. Badań Klinicznych
Monika Jędrzejczyk
22 32 77 425
monika.jedrzejczyk@imid.med.pl
Budynek A, piętro 2, pok. 227

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons